herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/69/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE  Nr II/69/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 9 grudnia 2010

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami:

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
010     Rolnictwo i łowiectwo 0,00
01008   Melioracje wodne 1 059,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 059,00
01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi - 1 300,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 300,00
01030   Izby rolnicze 241,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 241,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 0,00
70095   Pozostała działalność 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150,00
4300 Zakup usług pozostałych - 300,00
710     Działalność usługowa 0,00
7104   Plany zagospodarowania przestrzennego 15 690,00
4300 Zakup usług pozostałych 15 690,00
71013   Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 15 690,00
4300 Zakup usług pozostałych - 15 690,00
750     Administracja publiczna 0,00
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 15 780,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 750,00
4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 800,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 200,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 4 500,00
75095   Pozostała działalność 0,00
  3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 395,00
  4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 395,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 2,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2,00
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 212,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 23,28
4300 Zakup usług pozostałych - 349,28
4410 Podróże służbowe krajowe 114,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412   Ochotnicze straże pożarne 0,00
4300 Zakup usług pozostałych - 154,00
4410 Podróże służbowe krajowe 154,00
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 0,00
  4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 36,00
  4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 36,00
801     Oświata i wychowanie 0,00
8011   Szkoły podstawowe 970,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 6 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 570,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00
80104   Przedszkola 7 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4260 Zakup energii 6 000,00
80110   Gimnazja - 7 970,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 8 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 030,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 1 000,00
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 490,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 050,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 850,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 690,00
851     Ochrona zdrowia 0,00
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117,00
4300 Zakup usług pozostałych - 117,00
852     Pomoc społeczna 0,00
85202   Domy pomocy społecznej 1 803,43
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 803,43
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 0,13
4410 Podróże służbowe krajowe - 47,71
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47,84
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 000,00
3110 Świadczenia społeczne 3 000,00
85215   Dodatki mieszkaniowe 671,00
3110 Świadczenia społeczne 671,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej - 5 474,43
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 5 102,45
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 560,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 351,12
4270 Zakup usług remontowych - 2 560,00
4410 Podróże służbowe krajowe - 3 151,12
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 558,10
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 110,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 584,38
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 395,54
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00
85401   Świetlice szkolne 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 320,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 370,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 900,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 520,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 120,00
900      Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90002   Gospodarka odpadami - 58 955,00
4300 Zakup usług pozostałych - 58 955,00
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 54 300,00
4260 Zakup energii 7 100,00
4300 Zakup usług pozostałych 47 200,00
90095   Pozostała działalność 4 655,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 120,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 120,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 655,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 210,00
4270 Zakup usług remontowych - 1 910,00
926     Kultura fizyczna i sport 0,00
92601   Obiekty sportowe 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 200,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 50,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00
4260 Zakup energii - 10 410,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 39,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 430,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 469,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie .

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-01-2011 12:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2011 12:44