herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR III/2/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR III/2/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 30.623 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
852     Pomoc społeczna 30 623,00
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjne go oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25 804,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 25 804,00
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 200,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 200,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej 2 619,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2 619,00
Razem

30 623,00

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 7.603 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
852     Pomoc społeczna -7 603,00
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. - 1 500,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 1 500,00
85216   Zasiłki stałe - 6 103,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 6 103,00

Razem

-7 603,00

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 30.623 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
852     Pomoc społeczna 30 623,00
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 25 804,00
3110 Świadczenia społeczne 25 804,00
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 200,00
3110 Świadczenia społeczne 2 200,00
85219    Ośrodki pomocy społecznej 2 619,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 523,60
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82,68
4120 Składki na Fundusz Pracy 12,72

Razem:

30 623,00

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 7.603 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
852     Pomoc społeczna -7 603,00
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. - 1 500,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1 500,00
85216   Zasiłki stałe - 6 103,00
3110 Świadczenia społeczne - 6 103,00

Razem:

-7 603,00

§ 5. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-01-2011 12:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2011 12:46