herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/5/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 21 grudnia 2010 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/5/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 21 grudnia 2010

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2010 r.

Na podstawie § 13 pkt 3  Uchwały Nr XXXVI/250/09 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stare Czarnowo na rok 2010, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami:

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
600     Rolnictwo i łowiectwo 0,00
60016   Drogi publiczne gminne 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 25 720,00
4300 Zakup usług pozostałych 5 345,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 15 575,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 800,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 0,00
70095   Pozostała działalność 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 44,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 977,00
4260 Zakup energii 7 464,00
4300 Zakup usług pozostałych - 4 443,00
750     Administracja publiczna 0,00
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 810,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 810,00
75095   Pozostała działalność 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 960,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 960,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412   Ochotnicze straże pożarne 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 910,00
4260 Zakup energii - 251,00
4280 Zakup usług zdrowotnych - 700,00
4300 Zakup usług pozostałych - 7 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe 45,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 196,00
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0,00
75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 0,00
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 270,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 270,00
801     Oświata i wychowanie 0,00
80113   Dowożenie uczniów do szkół 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 46,00
4280 Zakup usług zdrowotnych - 50,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 96,00
852     Pomoc społeczna 0,00
85202   Domy pomocy społecznej - 6 900,00
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 6 900,00
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 739,27
3110 Świadczenia społeczne 3 334,94
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 129,21
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 76,01
4120 Składki na Fundusz Pracy 25,73
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 475,38
4410 Podróże służbowe krajowe 0,30
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 697,70
85219   Ośrodki pomocy społecznej 160,73
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 182,92
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 011,79
4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 068,36
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 116,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 360,20
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 900,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00
4260 Zakup energii 2 101,00
4270 Zakup usług remontowych - 1 970,00
4300 Zakup usług pozostałych - 131,00
90095   Pozostała działalność 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 950,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 950,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
9219   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 135,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 520,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. - 475,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 1 700,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 620,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - 100,00
926     Kultura fizyczna i sport 0,00
92601   Obiekty sportowe 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 255,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 850,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 17 105,00
Razem:

0,00

§ 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy w Starym Czarnowie.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 17-01-2011 12:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2011 12:48