herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IV/11/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR IV/11/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 25 stycznia 2011 r.


w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111 , Nr 223, poz.1458; z 2009r. , Nr 52 , poz.420 , Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 ) oraz art. 24 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858; z 2007 r. Nr 147, poz. 1033: z 2009 r. Nr 18, poz.97; z 2010r. Nr 47, poz.278), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w sposób następujący:

 1. cena za 1 m3 wody w wysokości – 3,01 zł netto;
 2. stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach w oparciu o  wskazania wodomierza głównego w wysokości – 7,25 zł/m- netto;
 3. stawka opłaty abonamentowej dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego i 1 wodomierza dodatkowego w  wysokości – 10,49 zł/m-c netto;
 4. stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dla odbiorcy rozliczanego w oparciu o wskazania wodomierza głównego i 2 wodomierzy dodatkowych w  wysokości – 13,73 zł/m-c netto;
 5. stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dla odbiorcy korzystającego z 1 wodomierza w lokalu w budynku wielolokalowym w  wysokości – 3,24 zł/m-c netto;
 6. stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dla odbiorcy korzystającego z 2 wodomierzy w lokalu w budynku wielolokalowym w  wysokości - 6,48 zł/m-c netto;
 7. stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach dla odbiorcy korzystającego z 3 wodomierzy w lokalu w budynku wielolokalowym w  wysokości - 9,72 zł/m-c netto;
 8. stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach na podstawie przepisów  dotyczących przeciętnych norm zużycia wody –5,26 zł/m-c netto.

§ 2. Ustala się taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków w sposób następujący:

 1. cena za 1 m3 ścieków w wysokości – 8,55 zł/m-c netto;
 2. stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniach za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody w  wysokości – 6,76 zł/m-c netto;
 3. odbiorcy rozliczani za ilość odprowadzanych ścieków ustaloną na podstawie odczytu zużycia wody, którym przedsiębiorstwo świadczy usługi wyłącznie w zakresie odbioru ścieków, określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego, stawka opłaty abonamentowej – 8,75 zł/m-c netto.

§ 3. Do opłat wymienionych w § 1 i 2 doliczony będzie podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

§ 4. Taryfy wymienione w § 1 i 2 dotyczą urządzeń eksploatowanych  przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie.

§ 5. Ustala się dopłatę z budżetu Gminy dla odbiorców z gospodarstw domowych w wysokości 1.85 zł plus należny podatek VAT do każdego m3 odprowadzonych ścieków.

§ 6. Dopłata określona w § 5 ma zastosowanie do odbioru ścieków  dokonanych w okresie od 1 marca 2011 r. do 29 lutego 2012 r.

§ 7. Dopłata, o której mowa w § 5, będzie przekazywana z budżetu  Gminy Przedsiębiorstwu Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie miesięcznie po przedłożeniu faktury VAT wraz z rozliczeniem odprowadzanych ścieków.

§ 8. Taryfy obowiązują przez 12 miesięcy.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXXVII/253/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o. o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2011 r.  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-02-2011 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 02-02-2011 11:19