herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IV/12/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kołowo w Gminie Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR IV/12/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 25 stycznia 2011 r.


w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kołowo w Gminie Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 14 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319 i Nr 225 poz. 1635; z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413; z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75 poz. 474, Nr 106 poz. 675, Nr 119 poz. 804, Nr 130 poz. 871, Nr 149 poz. 996 i Nr 155 poz. 1043), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. W Uchwale Nr XXX/227/09 z dnia 29 czerwca 2009 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Kołowo w gminie Stare Czarnowo, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/272/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r., paragraf 1 otrzymuje treść:
  „§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Nr XVII/135/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2008 r.
 2. Przedmiotem zmiany planu są:
  1. zmiana zasad podziału terenów elementarnych 1 MN,U i 2 MN;
  2. zmiana funkcji terenu elementarnego 11 RM;
  3. zmiana linii zabudowy na terenach elementarnych 14 MN, 19 MN i 20 MN,U;
  4. zmiana w części dotyczącej obsługi inżynieryjnej, z wykreśleniem terenu elementarnego 18 Ko;
  5. zmiana ustaleń szczegółowych wybranych terenów elementarnych w części dotyczącej doświetlenia kondygnacji poddasza.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr IV/12/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 stycznia 2011r.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późn. zmianami) w dniu 29 czerwca 2009 r. Rada Gminy Stare Czarnowo podjęła Uchwałę Nr XXX/227/09, zmienioną Uchwałą Nr XXXIX/272/10 z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla części obrębu Kołowo, przyjętego Uchwałą Nr XVII/135/08 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 26 maja 2008 r.
Kolejna uchwała dotycząca przystąpienia do zmiany wynika z przyjętego do realizacji systemu odprowadzania ścieków sanitarnych innego niż ustalonego w obowiązującym planie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-02-2011 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2011 11:20