Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR IV/13/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego

UCHWAŁA NR IV/13/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 25 stycznia 2011 r.


w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230), oraz art. 191 ust. 1 pkt 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483; z 2001 r. Nr 28, poz. 319; z 2006 r. Nr 200, poz. 1471; z 2009r. Nr 114, poz. 946), oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. z 1997 r. Nr 102 poz. 643; z 2000 r. Nr 48, poz. 552, Nr 53, poz. 638; z 2001 r. Nr 98, poz. 1070; z 2005 r. Nr 169, poz. 1417; z 2009r. Nr 56, poz. 459, Nr 178 poz. 1375; z 2010r. Nr 197, poz. 1307, Nr 182, poz. 1228),  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności przepisu art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) z przepisami art. 2, art. 16 ust. 2, art. 32 i art. 165 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 78 poz. 483 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2 i 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 1985r. (Dz. U. z 1994r. Nr 124, poz. 607 ze zm.).

§ 2. Reprezentowanie Gminy Stare Czarnowo w przedmiotowej sprawie powierza się Wójtowi w osobie Pana Marka Woś oraz  ustanowionym przez niego pełnomocnikom.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Uzasadnienie

W dniu 26 maja 2010r. został oddany do użytku odcinek drogi ekspresowej S-3, prowadzący od węzła w Kluczu do Pyrzyc. W dniu 22 października 2010r. oddano do użytku odcinek Pyrzyce – Myślibórz.
W tych dniach, według stanowiska Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz Wojewody Zachodniopomorskiego, właścicielami dawnej drogi krajowej nr 3 stały się gminy, na których obszarze droga ta przebiega, tj. Stare Czarnowo, Bielice, Pyrzyce, Lipiany, Myślibórz, Nowogródek Pomorski.
Według GDDKiA, Gmina Stare Czarnowo miałaby przejąć 11,412 km drogi krajowej nr 3.
Powyższe stanowisko oparte jest na treści przepisu art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, zgodnie z którym odcinek drogi zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi z chwilą oddania go do użytkowania zostaje pozbawiony dotychczasowej kategorii i zaliczony do kategorii drogi gminnej.
Według wymienionych organów, zaliczenie dotychczasowej drogi krajowej do kategorii drogi gminnej, powoduje przejście z mocy prawa własności tejże drogi na rzecz wskazanych gmin, niezależne od tego, czy zostały wydane w tym zakresie akty prawne pozbawiające drogę dotychczasowej kategorii i zaliczające ją do kategorii gminnej, czy prawo własności zostało ujawnione w księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków, czy zostały nadane numery dróg gminnych, i wreszcie, niezależnie od tego, czy nastąpiło protokolarne przekazanie drogi nr 3 na rzecz poszczególnych gmin.
Wskazane organy nie nadają żadnego znaczenia temu, iż droga nr 3 w żadnej mierze nie odpowiada definicji drogi gminnej, jako tej, która powinna być drogą o znaczeniu lokalnym, i stanowić uzupełniającą sieć dróg, służących miejscowym potrzebom. Droga nr 3 spełnia natomiast wszelkie kryteria drogi wojewódzkiej – stanowi połączenie między miastami mającymi znaczenie dla województwa i jest drogą o znaczeniu obronnym lub powiatowej – stanowi połączenie miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą. Posiada również wymagane dla tych kategorii dróg parametry techniczne.
Ustawa o drogach publicznych, nakłada natomiast na właściciela drogi, jako jej zarządcy, liczne obowiązki, w tym, w szczególności: utrzymania nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą (art. 20 pkt 4), wykonywania robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających (art. 20 pkt 11), utrzymywania zieleni przydrożnej, w tym sadzenia i usuwania drzew oraz krzewów (art. 20 pkt 16).
Oczywistym jest, iż wykonywanie w/w obowiązków wymaga znacznych nakładów finansowych, obciążających budżet gminy. Szacunkowe roczne wydatki na utrzymanie przedmiotowego odcinka drogi wyniosłaby około 1mil.zł. Sama nieruchomość nie przedstawia dla Gminy zaś żadnej wymiernej wartości, gdyż jej przeznaczenie nie pozwala na jej zbycie, lub czerpanie korzyści, np. poprzez oddanie do odpłatnego korzystania przez inne podmioty. Przewidziana w ustawie o drogach publicznych, możliwość pobierania opłat za korzystanie z drogi, ograniczona została tylko do kilku przypadków i nie będzie stanowiła dochodu, który zrekompensuje ponoszone wydatki.
Pomimo podjęcia licznych działań zmierzających do zmiany stanowiska w/w organów, do dnia dzisiejszego pozostaje ono niezmienione.
W związku z powyższym, jednym z działań, które może doprowadzić do zmiany sytuacji prawnej Gminy w przedmiotowej sprawie, jest wystąpienie do Trybunału Konstytucyjnego RP z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności przepisu art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych z Konstytucją RP oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.
Sprawą niezgodności przepisu art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, już raz, zajmował się Trybunał Konstytucyjny, stwierdzając w wyroku z dnia 6 września 2005r. (sygn. akt K 46/04), iż przepis ten jest zgodny z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji RP, wyrażającym konstytucyjną zasadę samodzielności finansowej gminy, tj. odpowiedniego podziału dochodów publicznych do przypadających jednostkom samorządu terytorialnego zadań. Uznanie konstytucyjności kwestionowanego przepisu, zostało przez Trybunał uzasadnione stworzeniem przez ustawodawcę w chwili jego wejścia w życie, nowego systemu wyposażania gmin w dochody, tym, że nabycie takiej drogi stanowi de facto powiększenie majątku gminy, oraz korzyściami społeczności lokalnej polegającymi na skierowaniu uciążliwego ruchu tranzytowego nową trasą i pozostawieniu drogi lokalnej do użytku lokalnego.
W związku z tym, że orzekając, Trybunał jest związany granicami wniosku, a wnioskodawca, który skierował wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisu art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jako jedyny wzorzec kontroli konstytucyjnej wskazał tylko przepis art. 167 ust. 1 i 4, Trybunał nie badał zgodności przepisu z innymi przepisami Konstytucji RP oraz Europejską Kartą Samorządu Lokalnego.
Wskazać należy, iż przepisami, które można byłoby wskazać, jako dodatkowe wzorce kontroli konstytucyjnej, art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, mogą być art. 2, art. 16 ust. 2, art. 32 i art. 165 Konstytucji RP. Pierwszy z nich wprowadza zasadę demokratycznego państwa prawnego i sprawiedliwości społecznej, kolejny zasadę samodzielności działania jednostek samorządu terytorialnego, następny - zasadę równości, a ostatni - zasadę samodzielności (podmiotowości) jednostek samorządu terytorialnego. Jako dodatkowy wzorzec kontroli, należy również wskazać art. 4 ust. 2 i 6 Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, wyrażający również zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.
Zastosowane przez ustawodawcę w art. 10 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, rozwiązanie prawne, pozwala na jednostronne – całkowicie niezależne od woli gminy – nałożenie na nią dodatkowego ciężaru, które w wielu przypadkach nie znajduje żadnego uzasadnienia, a dotyczy tylko wybranych jednostek samorządu terytorialnego. Oceny konstytucyjności tego rodzaju rozwiązania, względem powołanych powyżej przepisów Konstytucji, może dokonać Trybunał Konstytucyjny.
Skierowanie sprawy na drogę postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym wymaga podjęcia przez Radę Gminy Stare Czarnowo uchwały o wystąpieniu do Trybunału z wnioskiem o stwierdzenie niekonstytucyjności powołanego przepisu.
Wystąpienie do Trybunału deklarują również władze pozostałych gmin, przez które przebiega droga nr 3.
Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym jest wolne od opłat.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-02-2011 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2011 11:21