herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IV/18/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2011 r.

UCHWAŁA NR IV/18/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 25 stycznia 2011 r.


w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska na 2011 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675 ) oraz § 58 ust. 2 Statutu Gminy Stare Czarnowo uchwalonego uchwałą Nr V/39/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 lutego 2003r. w sprawie Statutu Gminy Stare Czarnowo ( Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 18, poz. 251; z 2005 r. Nr 24, poz. 481; z 2007r. Nr 61, poz.973; z 2008 r. Nr 100, poz. 2261 i 2262; z 2009 r. Nr 10, poz.397)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony  Środowiska na 2011 r. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr IV/18/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 stycznia 2011r.

PLAN PRACY
Komisji Rolnictwa, Rzemiosła i Ochrony Środowiska
na 2011 r.

I kwartał 2011 r.

 1. Opracowanie planu pracy komisji na 2011r.
 2. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady .
 3. Zapoznanie się ze stanem rzeczywistym budynku po byłym Urzędzie Gminy w Starym Czarnowie oraz budynku po byłej Szkole w Kołbaczu.
 4. Realizacja wniosków dot. oświetlenia ulicznego zgłaszanych przez mieszkańców Gminy.

II kwartał 2011 r.

 1. Przegląd dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy pod względem poprawy ich przejezdności oraz chodników, zatoczek itp.
 2. Zaawansowanie prac przy budowie kanalizacji w miejscowości Stare Czarnowo.
 3. Kontrola w terenie pod względem przestrzegania zasad ochrony środowiska - dzikie wysypiska śmieci, nielegalne wylewanie nieczystości, lokalizacja drzew zagrażających bezpieczeństwu itp.
 4. Analiza wykonania budżetu za 2010 r. – wypracowanie wniosków.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.

III kwartał 2011 r.

 1. Stopień realizacji „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy.
 2. Kontrola oczyszczalni ścieków na terenie Gminy oraz stanu urządzeń melioracyjnych.
 3. Opracowanie sprawozdania z działalności komisji w I półroczu 2011r. w tym; realizacja wniosków komisji przez Wójta z przeprowadzonych kontroli na terenie Gminy w I i II kwartale b r.
 4. Analiza wydatków z budżetu Gminy na modernizację dróg, meliorację i ochronę środowiska.
 5. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Gminy.

IV kwartał 2011 r.

 1. Gospodarka odpadami na terenie Gminy.
 2. Analiza projektu budżetu na 2011 r. – wypracowanie stanowiska.
 3. Ocena realizacji planowanych inwestycji w budżecie na 2011 r.
 4. Stanowiska komisji do projektów uchwał Rady Gminy.

Komisja będzie również realizowała na swoich posiedzeniach zadania wynikające z wniosków Wójta oraz Rady Gminy związane z działalnością komisji.

 

Komisja składzie:

 1. Ruszczycki Dariusz - przewodniczący komisji
 2. Kukawka Piotr - członek
 3. Kłosiński Grzegorz - członek
 4. Kopczyńska Stanisława - członek

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-02-2011 13:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2011 13:31