herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR IV/20/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2011 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

UCHWAŁA NR IV/20/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 25 stycznia 2011 r.


w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2011 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568;z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 ; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 5 ust. 3 , art. 5a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 234, poz. 1536) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Przyjmuje się do realizacji program współpracy na 2011 r. Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Program o którym mowa w ust. 1 dotyczy:
    1. organizacji pozarządowych;
    2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
    3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr IV/20/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 styczna 2011r.

Uchwała w sprawie programu współpracy na 2011 rok Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jest realizacją ustawowego wymogu uchwalania programu współpracy na kolejne lata, jak również wyrazem woli kontynuacji - przez miejscowe władze - wieloletniej polityki, przyjaznej dla aktywnych obywateli, kształtujących w sposób pozytywny wizerunek Gminy.
Jednocześnie nowelizacja ustawy z 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) art. 5a ust.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 22 stycznia 2010 r. Dz. U. nr 28 poz. 146 określa szczegółowe zapisy Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3. Niniejszy program stanowi wypełnienie powyższego zapisu ustawowego.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 02-02-2011 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2011
Ostatnia aktualizacja: - 02-02-2011 13:33