herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR V/21/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu położonego przy ul. Warcisława 4 w Kołbaczu.

UCHWAŁA NR V/21/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 18 lutego 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu położonego przy ul. Warcisława 4 w Kołbaczu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z Marcinem Pączka kolejnej umowy najmu lokalu przy ul. Warcisława 4 w Kołbaczu, na czas określony: od dnia 1 marca 2011r. do dnia 31 marca 2016r. Pozostałe warunki najmu pozostaję bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady

Andrzej Żerebecki

 

Uzasadnienie
do uchwały nr V/21/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 18 lutego 2011r.

Panu Marcinowi Pączka, prowadzącemu działalność usługowo-handlową w dniu 28 lutego 2011r. wygasa umowa najmu lokalu użytkowego położonego przy ulicy Warcisława 4 w Kołbaczu. O przedłużenie umowy zwrócił się on do Wójta Gminy, jednak ten wskazał, że kompetencje do przedłużenia umowy ma Rada Gminy. Zgodnie z art.18 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub nieoznaczony należy do kompetencji Rady Gminy. Z uwagi na szczegółowe okoliczności sprawy wnioskuje się o wyrażenie zgody na zawarcie z Marcinem Pączka kolejnej umowy najmu lokalu przy ul. Warcisława 4 w Kołbaczu na czas określony tj. od dnia 1 marca 2011r. do dnia 31 marca 2016r. Marcin Pączka z przedmiotowego lokalu korzysta nieprzerwanie od 1 marca 2008r. W toku dotychczasowej dzierżawy wydatnie poprawił on na własny koszt standard lokalu: wymieniono instalację elektryczną, położono nowy tynk, położono nowe płyty regipsowe i sufit, wyłożono podłogę płytkami ceramicznymi, wymieniono okna i drzwi. Dodatkowo, na podstawie porozumienia z gminą w ramach rozliczenia czynszu wymieniono rynny i rury spustowe. Łączną wartość poczynionych przez najemcę nakładów wyniosła ok.40 000 tys. złotych. Stan techniczny lokalu jest na dzień dzisiejszy bardzo dobry. Czynsz najmu płacono zawsze terminowo, bez najmniejszej zwłoki. W wynajmowanym lokalu, za zgodą Gminy prowadzi sklep spożywczo-przemysłowy „Pod Basztą”, w którym zatrudnienie znajdują 4 osoby. W przypadku odmowy zgody na przedłużenie umowy, wspomniany sklep wobec utraty miejsca, w którym jest prowadzony, straci możliwość dalszego funkcjonowania - koniecznym będzie likwidacja jego a co za tym idzie likwidacja miejsc pracy. Najemca deklaruje, że w przypadku przedłużenia umowy najmu będzie w dalszym ciągu czynił nakłady na lokal, ulepszał go, podwyższał standard. Dodatkowo planuje pozyskać środki unijne, celem utworzenia kolejnych miejsc pracy. Wnioskowany 5 letni okres przedłużenia wynika z faktu, że jest to wymagany przez Instytucję Wdrażającą okres trwałości projektu – dla uzyskania dofinansowania i niezbędnym jest posiadanie gwarancji, że przez ten okres czasu utrzyma się zakład pracy. Powyższe okoliczności wskazują, że przedłużenie umowy będzie korzystne również dla Gminy - zatrudnienie znajdą mieszkańcy Gminy, zaś lokal stanowiący jej własność zwiększy wartość. Gmina dzięki powyższemu uzyska więc wymierne korzyści majątkowe (wzrost wartości lokalu), dodatkowo poczyni krok w zakresie realizacji zadań własnych – zwalczania bezrobocia

Wiceprzewodniczący Rady
Andrzej Żerebecki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 22-02-2011 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-02-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 28-02-2011 09:21