herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr II/68/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie sprawdzenia stanu technicznego obiektów sportowych stanowiących własność gminy.

ZARZĄDZENIE Nr II/68/2010
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 8 grudnia 2010 r.


w sprawie sprawdzenia stanu technicznego obiektów sportowych stanowiących własność gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111z 2009r. Nr 223, poz.1458, Nr 52, poz. 420 z 2010r. Nr 157, poz. 1241 Nr 28, poz. 142 z późn zm./ zarządzam co następuje:

§ 1. Powołuje Komisje w składzie:

  1. Zbigniew Ślęzak - przewodniczący Komisji -BHP, gosp. komunalna
  2. Dorota Adamska - członek Komisji -oświata, rekreacja, sport,
  3. Kazimierz Nowicki - członek Komisji -budownictwo
  4. Bogdan Adrabiński - członek Komisji -gospodarka gruntami

§ 2. Do zadań komisji należy:

  1. Zinwentaryzowanie wszystkich obiektów sportowych stanowiących własność gminy /place zabaw, boiska sportowe, itp./
  2. Dokonywanie przeglądu technicznego pod względem bezpieczeństwa użytkowania w/w obiektów 4 krotnie w ciągu roku kalendarzowego tj. do ostatniego dnia kończącego kwartał kalendarzowy.
  3. Sporządzanie kwartalnego protokołu kończącego prace.
  4. Przekazanie do realizacji inspektorowi ds. budownictwa usunięcie ewentualnych usterek bądź nieprawidłowości.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr II/50/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 6 października 2010 r. w sprawie sprawdzenia stanu technicznego obiektów sportowych stanowiących własność gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2011r.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 28-06-2011 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2011
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2011 12:16