herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR III/38/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie: określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2012 roku.

ZARZĄDZENIE NR III/38/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 18 lipca 2011 r.


w sprawie: określenia procedur wykorzystywania środków funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

  1. W ramach realizacji zadań własnych gminy, zgodnie z Uchwałą Nr VI/26/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku, przeznaczone zostaną środki, wyliczone na podstawie ustawy o funduszu sołeckim, zwane dalej funduszem sołeckim.
  2. Fundusz sołecki, o którym mowa w ust. 1 przeznaczony jest na realizację zadań wskazanych we wnioskach złożonych przez sołectwa, zgodnie z ustawą o funduszach sołeckich.

§ 2. Wysokość kwot funduszu sołeckiego dla sołectw, o których mowa w § 1 ust. 2 zostanie przedstawiona sołtysom przez wójta gminy w terminie do 31 lipca 2011 roku pismem, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Warunkiem przyznania na rok 2012 środków z funduszu sołeckiego jest złożenie do dnia 30 września 2011 r. przez sołectwo do wójta wniosku, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wzór uchwały zebrania wiejskiego stanowi Załącznik Nr 3, natomiast wzór protokołu z zebrania wiejskiego stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. W ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku od sołectwa, wójt gminy informuje pismem, stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszego Zarządzenia, sołtysa o przyjęciu wniosku lub o odrzuceniu wniosku niespełniającego warunków określonych w ust. 2-4 art. 4 ustawy o funduszu sołeckim.

§ 6 . Informacja na temat wykorzystania środków z funduszu sołeckiego przekazywana będzie sołtysom dwa razy w roku w następujących terminach:

  1. do 15 lipca 2012 r. według stanu na dzień 30.06.2012 r.
  2. do 15 stycznia 2013 r. z całego okresu rozliczeniowego

§ 7.

  1. Zobowiązuje się sołtysów do przedłożenia półrocznych sprawozdań z realizacji poszczególnych zadań, wzór sprawozdań stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
  2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy w Starym Czarnowie w następujących terminach:
    1. do 31 lipca 2012 r. – za okres do 30 czerwca 2012 r.
    2. do 31 stycznia 2013 r. – za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 8. Fundusz sołecki należy wykorzystać do 24 grudnia 2012 roku. Niewykorzystane do końca 2012 roku środki funduszu wygasają z upływem roku i nie przechodzą na kolejny rok budżetowy.

§ 9. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 29-07-2011 13:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-07-2011
Ostatnia aktualizacja: - 29-07-2011 13:01