Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego.

Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego.

W związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej , które odbędą się w dniu  9 października 2011 r. Urząd Gminy Stare Czarnowo informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych przewidzianych w przepisach ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.
 Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im następujące uprawnienia: 

 1. Prawo do głosowania korespondencyjnego.
 2. Prawo do głosowania przez pełnomocnika.
 3. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

I. Prawo do głosowania korespondencyjnego ma wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12. ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust.5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
 2. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 3. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w terminie do dnia 19 września 2011 r.

wniosek zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10 (pokój 27) w godzinach od 715 – 1515

Zgłoszenie może być dokonane:

 • pisemnie na adres: Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo,
 • faksem pod nr 91/3124 131 
 • ustnie w Urzędzie , pokój 27

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w Gminie Stare Czarnowo, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braill’a.
Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Gminy pakiet wyborczy, który zostanie doręczony do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

II. Prawo głosowania przez pełnomocnika mają wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w części dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Do wniosku należy dołączyć

 • pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa
 • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia  niepełnosprawności , jeżeli  wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał kończonych 75 lat.
 • kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców prowadzonym przez Gminę Stare Czarnowo.

Wniosek taki wraz z załącznikami należy złożyć najpóźniej w dniu 29 września 2011 r. w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10 w godzinach od 715 – 1515.
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze Gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. W tym celu najpóźniej do dnia 7 października 2011 r. musi złożyć stosowe oświadczenie w Urzędzie Gminy lub doręczyć takie oświadczenie do właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

III. Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych podana jest do wiadomości publicznej w Obwieszczeniu Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 5 września o obowiązujących numerach i granicach obwodów głosowania.

IV. Głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek sporządzonych w alfabecie Braille’a wyborca niepełnosprawny powinien zgłosić do Urzędu Gminy Stare Czarnowo w terminie do dnia 26 września 2011 r.

 • Zgłoszenie może być dokonane ustnie w Urzędzie, pisemnie, na adres Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo,

W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 07-09-2011 08:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2011 08:59