herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR X/58/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 marca 2011r.

UCHWAŁA NR X/58/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 7 września 2011 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/27/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 marca 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134,poz.777), art. 37 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz.622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz.732, Nr 13, poz.762, Nr 135, poz.789) oraz Uchwały Nr IV/17/98 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych najemcom, Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/27/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej, zmienia się § 1, który otrzymuje brzmienie:

„1.Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku wielorodzinnym w miejscowości Kołbacz ul. Warcisława 7, o powierzchni użytkowej 22,70 m2 oraz udział w prawie użytkowania wieczystego w działce i częściach wspólnych budynku wielorodzinnego zlokalizowanego na nieruchomości nr 43/15 obręb ewidencyjny Kołbacz o powierzchni 779 m2, posiadającej urządzoną Księgę Wieczystą nr SZ1Y/00054624/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr X/58/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 7 września 2011r.

W Uchwale Nr VI/27/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz udziału w prawie użytkowania wieczystego w drodze bezprzetargowej, jako drugi element sprzedaży ujęto udział w prawie własności budynku gospodarczego i udziału w prawie użytkowania wieczystego działki nr 43/123 z obrębu ewidencyjnego Kołbacz. Nieprawidłowa interpretacja zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w części dotyczącej sprzedaży w drodze bezprzetargowej, legła u podstaw zaistniałego błędu, który należy sprostować.
Sprzedaż udziału w wyżej wymienionym budynku gospodarczym odbędzie się w trybie przetargu ograniczonego, po uzyskaniu akceptacji Rady Gminy w formie uchwały.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 14-09-2011 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2011 08:39