herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR X/59/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności budynku gospodarczego i prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w trybie ustnego przetargu ograniczonego.

UCHWAŁA NR X/59/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 7 września 2011 r.


w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w prawie własności budynku gospodarczego i prawie użytkowania wieczystego nieruchomości w trybie ustnego przetargu ograniczonego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777), art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 2a ustawy z dnia 21sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz.732, Nr 13, poz. 762, Nr 135, poz.789) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży, w drodze przetargu ustnego ograniczonego udział w prawie użytkowania wieczystego działki nr 43/123 obręb Kołbacz o powierzchni 663 m2 posiadającej urządzoną Księgę Wieczystą SZ1Y/00054621/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych, wraz z udziałem w prawie własności budynku gospodarczego w skład którego wchodzi pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 13 m2.

§ 2. Uczestnictwo w przetargu ogranicza się do najemców lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w Kołbaczu ul. Warcisława 7.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr X/59/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 7 września 2011r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 43/123 o powierzchni 633 m2, położoną w obrębie ewidencyjnym Kołbacz posiadającą urządzoną Księgę wieczystą SZ1Y/00054621/8, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gryfinie. Na ww. nieruchomości posadowiony jest budynek gospodarczy o powierzchni 110,50 m2. W rejestrze gruntów nieruchomość posiada symbol użytku „B”.
W planie zagospodarowania przestrzennego gminy, który utracił ważność 31 grudnia 2003 r. oraz w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, działka nr 43/123 oznaczone są symbolem C6 UH.UG - teren istniejącego i projektowanego handlu oraz gastronomii.
Dnia 26 stycznia 2011 r. Pan Marian Kamionka, który na podstawie umowy najmu z dnia 4 listopada 2009 r. jest najemcą - na czas nieoznaczony - lokalu mieszkalnego – Kołbacz ul. Warcisława 7/1 - oraz przedmiotowego pomieszczenia gospodarczego o pow. 13 m2 ,złożył w Urzędzie Gminy wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego oraz zajmowanego pomieszczenia gospodarczego.
Z uwagi na to, że budynek gospodarczy jest funkcjonalnie związany z budynkiem mieszkalnym przetarg należy przeprowadzić w trybie ograniczonym do najemców lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym Kołbacz ul. Warcisława 7.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 14-09-2011 08:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2011 08:40