herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR X/60/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 7 września 2011r. w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

UCHWAŁA NR X/60/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 7 września 2011r.


w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych

Na podstawie art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070, Nr 154, poz. 1787; z 2002r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802, Nr 240, poz. 2052; z 2003r. Nr 188, poz. 1838, Nr 228, poz. 2256; z 2004r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i 2703; z 2005r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1044, Nr 218, poz. 1592; z 2007r. Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482, Nr 230, poz. 1698; z 2008r. nr 41, poz.251, Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507, Nr 234, poz. 1571; z 2009r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706, Nr 223, poz. 1777; z 2010r. Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1364; z 2011r. Nr 109, poz. 627, Nr 126,poz. 714)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Zespół ds. opiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych w składzie:

  1. Krzemień Grzegorz - radny
  2. Froncala Bożena - radna
  3. Mendak Kazimierz - radny

§ 2. Komisja na swoim posiedzeniu, ze swego grona dokona wyboru Przewodniczącego Zespołu.

§ 3. Zadaniem Zespołu, o którym mowa w § 1 jest przedstawienie na sesji Rady Gminy Stare Czarnowo, na której będzie dokonywany wybór ławników do sądów powszechnych swojej opinii o zgłoszonych kandydatach w zakresie spełnienia wymogów określonych w ustawie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr X/60/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 7 września 2011r.

Zgodnie z pismami z dnia 19 maja 2011r. Prezesa Sądu Okręgowego w Szczecinie, Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie ustaliło dwóch ławników do wyboru przez Radę Gminy Stare Czarnowo do orzekania w Sadach powszechnych na kadencję 2012 – 2015 - ze wskazaniem 1 ławnika dla spraw pracy na potrzeby Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie oraz 1 ławnika dla spraw rodzinnych na potrzeby Sądu Rejonowego w Gryfinie.
Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001r. Nr 98, poz. 1070 z późn.zm.) stanowi, że przed przystąpieniem do wyborów na ławników, które odbywają się najpóźniej w roku kalendarzowym, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników, Rada Gminy powołuje zespół, który przedstawia na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
W świetle obowiązujących przepisów podjęcia przez Radę uchwały powołującej zespół opiniujący kandydatów na ławników czyni przedmiotową uchwałę za zasadną.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 14-09-2011 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 14-09-2011 08:41