herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/55/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Czarnowo powołanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr III/55/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 15 września 2011 r.

 
w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Stare Czarnowo powołanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Na podstawie § 6 ust. 1 i 3, § 8 pkt 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej oraz trybu przekazywania danych za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 63, poz.601) zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Danutę Tomecką na koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

§ 2. 1. Ustanawiam:

 1. Paulina Nowak-Ciesielska operatorem informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej Nr 1 w Starym Czarnowie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
 2. Elżbieta Matejczuk operatorem informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej Nr 2 w Kołbaczu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

§ 3. Do zadań koordynatora gminnego należy:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora okręgowego,
 2. przeprowadzenie szkolenia dla operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
 3. prowadzenie ewidencji informacji o operatorach obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych zawierającej dane kontaktowe, ustalony sposób dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji, oprogramowania oraz danych definiujących,
 4. prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i aktualności danych definiujących wykaz obwodów i kandydatów,
 5. udział w dystrybucji loginów i haseł do pobrania licencji przez operatorów,
 6. dystrybucja oprogramowania oraz dystrybucja danych definicyjnych dla każdego obwodu głosowania (poprzez pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośników); także w przypadku testów, o którym mowa w punkcie 10,
 7. przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych,
 8. zgłaszanie uwag dotyczących działania programu koordynatorowi okręgowemu,
 9. w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi okręgowemu,
 10. udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu w testach ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego (według zasad przekazanych w odrębnym trybie),
 11. przekazanie do koordynatora okręgowego wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych,
 12. prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane następujące czynności:
  1. przeprowadzenie szkolenia z potwierdzeniem uczestnictwa,
  2. zgłoszenie uwag do działania programu do koordynatora okręgowego, w tym usterek i awarii,
  3. przekazanie, za potwierdzeniem, loginów i haseł do pobrania licencji operatorów,
  4. przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operatorów komisji obwodowych (pobranie ze stron internetowych, utworzenie nośnika),
  5. przekazanie, za potwierdzeniem, danych definiujących dla poszczególnych obwodów.

§ 4. Do zadań operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej należy:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora gminnego,
 2. udział w wyznaczonym terminie w testach ogólnokrajowych obejmującym wprowadzenie testowych wyników głosowania w zakresie obsługiwanych obwodów głosowania oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika okręgowej komisji wyborczej - w wyznaczonym terminie,
 3. potwierdzenie odbioru loginu i hasła do pobrania licencji operatora (na czas testów i obsługi wyborów),
 4. przygotowanie stanowiska komputerowego w zakresie konfiguracji dostępu do sieci publicznej i instalacji oprogramowania,
 5. potwierdzenie odbioru i wprowadzenia do oprogramowania aktualizacji (w przypadku takiej konieczności) danych definiujących obwód i kandydatów, z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących,
 6. ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym obwodowej komisji wyborczej miejsca i harmonogramu pracy,
 7. wprowadzenie danych z projektu protokołu głosowania w obwodzie przekazanego przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego obwodowej komisji wyborczej,
 8. w przypadku wystąpienia błędów - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,
 9. w przypadku wystąpienia ostrzeżeń - wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu,
 10. sygnalizowanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej błędnych danych o siedzibie obwodowej komisji wyborczej lub godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania;
 11. wydrukowanie i przekazanie do podpisania przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej niezbędnej liczby egzemplarzy protokołu głosowania w obwodzie,
 12. zapisanie, po wprowadzeniu podpisu licencji przez przewodniczącego, danych z protokołu głosowania w obwodzie na zewnętrznym nośniku,
 13. przekazanie do okręgowej komisji wyborczej podpisanych licencją przez przewodniczącego danych z protokołu głosowania w obwodzie.

§ 5. Osoby, o których mowa w § 1 i § 2 wykonują swoje zadania do czasu przyjęcia protokołów głosowania w obwodzie przez pełnomocnika właściwej okręgowej komisji wyborczej.

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Urzędnikowi Wyborczemu Gminy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 20-09-2011 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-09-2011
Ostatnia aktualizacja: - 20-09-2011 12:55