herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/54/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 września 2011 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/54/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 września 2011

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami:

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
010     Rolnictwo i łowiectwo 0,00
01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0,00
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 537 960,00
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 537 960,00
600     Transport i łączność 0,00
60016   Drogi publiczne gminne 0,00
4300 Zakup usług pozostałych 106 542,50
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 106 542,50
700     Gospodarka mieszkaniowa 0,00
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 500,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500,00
750     Administracja publiczna 0,00
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 449,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 449,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 12 300,00
4270 Zakup usług remontowych - 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne 300,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe - 2 975,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe - 525,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 365,50
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 64,50
4300 Zakup usług pozostałych - 3 121,00
4307 Zakup usług pozostałych 2 287,00
4309 Zakup usług pozostałych 404,00
75095   Pozostała działalność 0,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 276,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 240,00
4430 Różne opłaty i składki 1 516,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 0,00
4300 Zakup usług pozostałych - 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe 200,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
7541   Ochotnicze straże pożarne 2 877,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 700,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 5 287,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe - 600,00
4430 Różne opłaty i składki - 1 736,00
75414   Obrona cywilna - 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 000,00
75421   Zarządzanie kryzysowe - 1 877,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 877,00
757     Obsługa długu publicznego 0,00
75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 0,00
8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego - 5 000,00
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 5 000,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
900   Pozostała działalność 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 480,00
4260 Zakup energii - 2 480,00
926     Kultura fizyczna 0,00
92601   Obiekty sportowe 5 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia -9 836,07
4260 Zakup energii - 2 270,00
4270 Zakup usług remontowych - 430,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 700,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 336,07
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00
4280 Zakup usług zdrowotnych - 1 000,00
92695   Pozostała działalność - 5 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 219,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4 391,00
4260 Zakup energii - 4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 4 110,00
Zespół Szkół w Kołbaczu
801     Oświata i wychowanie 0,00
80101   Szkoły podstawowe - 2 945,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 4 000,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1 500,00
4430 Różne opłaty i składki - 2 140,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 195,00
80104   Przedszkola - 3 195,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 13 115,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 1 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 920,00
80110   Gimnazja 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 500,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 6 140,00
4220 Zakup środków żywności 7 440,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 300,00
926     Kultura fizyczna 0,00
92601   Obiekty sportowe 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00
4300 Zakup usług pozostałych -2 500,00
Ośrodek Pomocy Społecznej
852     Pomoc społeczna 0,00
8529   Ośrodki pomocy społecznej 0,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200,00
4300 Zakup usług pozostałych - 200,00
4410 Podróże służbowe krajowe - 277,26
4420 Podróże służbowe zagraniczne 277,26
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00
85395   Pozostała działalność 0,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00
4307 Zakup usług pozostałych - 10 300,00
4309 Zakup usług pozostałych - 1 100,00
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 300,00
4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 100,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 11-10-2011 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-10-2011
Ostatnia aktualizacja: - 11-10-2011 11:11