herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XI/64/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2011 r. oraz zmiany w uchwale Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011.

UCHWAŁA NR XI/64/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 28 października 2011r.
 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2011 r. oraz zmiany w uchwale Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 25.000 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25.000 zł
Rozdział 80104 Przedszkola 10.000 zł
  § 0830 Wpływy z usług 10.000 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 15.000 zł
  § 0830 Wpływy z usług 15.000 zł

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 127.600 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 24.600 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 24.600 zł
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 24.600 zł
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 69.000 zł
Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 69.000 zł
§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 69.000 zł
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 9.000 zł
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 9.000 zł
§ 4810 Rezerwy 9.000 zł
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 25.000 zł
Rozdział 80104 Przedszkola 10.000 zł
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9.734 zł
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10.000 zł
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -9.734 zł
Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 15.000 zł
§ 4220 Zakup środków żywności 15.000 zł

§ 3.Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi:11.779.480,24zł,
z tego:

  • dochody bieżące: 9.658.960,24 zł
  • dochody majątkowe: 2.120.520,00 zł

Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi: 14.226.266,24 zł.
z tego:

  • wydatki bieżące: 10.109.472,67 zł
  • wydatki majątkowe: 4.116.793,57 zł

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu gminy na rok 2011 o kwotę102.600 zł z tytułu:

  • wolnych środków o kwotę 102.600 zł

§ 5. W Uchwale Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, § 3 zmieniony Uchwałą Nr VI/23/2011 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 marca 2011 r., otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 2.446.786 zł
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi

  • z zaciągniętych kredytów i pożyczek - 1.696.460 zł
  • z wolnych środków - 750.326 zł

§ 6. W Uchwale Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011 dokonuje się zmian Załącznika Nr 3 zmienionego Uchwałą Nr VI/23/2011 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 marca 2011 r., według Załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kzimierz Mendak

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XI/64/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 października 2011r.

W związku z zmianą uchwały w sprawie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym w Kołbaczu oraz wydłużeniem czasu pracy przedszkola planuje się uzyskać zwiększone wpływy w Dziale 801 – Oświata i wychowanie, Rozdział 80104 – Przedszkola o kwotę 10.000 zł, oraz w Rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – o kwotę 15.000 zł. Większa ilość dzieci korzysta obecnie z usług stołówki, w związku z czym należy zwiększyć plan wydatków na zakup środków żywności przeznaczonych do przygotowywania posiłków, na co przeznacza się zwiększone wpływy z usług stołówki. Zwiększony zostaje także plan wydatków na wynagrodzenia pracowników przedszkola w związku z zatrudnieniem dodatkowej osoby w placówce.
Poprzez przeniesienie planu wydatków w Rozdziale 80104 – Przedszkola z § 4170 – Wynagrodzenia osobowe do § 2310 – Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększa sięo kwotę 9.734 planowane wydatki na dotacje przekazywane innym gminom za pobyt dzieci z naszej gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w Szczecinie, Kobylance i Gryfinie. Zwiększenie dotacji wiąże się ze zmianami opłat w przedszkolach w wymienionych powyżej gminach oraz ze zmianą statusu jednostki w Kobylance z punktu przedszkolnego na przedszkole.
Gmina podjęła działania w celu uzyskania zwrotu podatku VAT od realizowanej inwestycji „Kanalizacja miejscowości Stare Czarnowo wraz z oczyszczalnia ścieków”. Kancelaria prawna, która na zlecenie gminy przygotowała wniosek o interpretację indywidualną przepisów prawa i prowadzić będzie dalsze działania na mocy pełnomocnictwa, za swoje usługi otrzyma wynagrodzenie prowizyjne w kwocie nie przewyższającej wartości brutto 24.600 zł. W związku z powyższym w Dziale 750 – Administracja publiczna, Rozdział 75023 – Urzędu gmin zwiększa się plan wydatków w § 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.
Zachodzi także konieczność zwiększenia planu wydatków o kwotę 69.000 zł w Dziale – 757 – Obsługa długu publicznego, Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów. Wynika to z faktu, iż gmina musiała wystąpić do Banku Gospodarstwa Krajowego, udzielającego kredytu na realizację inwestycji w obiekcie przedszkola publicznego w Kołbaczu z wnioskiem o przesunięcie terminu spłaty kredytu z dnia 30 października 2011 na lipiec 2012. Rata w wysokości 704.020 zł miała być spłacona ze środków stanowiących dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach Programu INTERREG IVA. Jednak instytucja wdrażająca ten program prowadzi wciąż weryfikację dokonanych przez gminę wydatków, a i partner wiodący, tj. Gmina Locknitz nie złożyła do tej pory wspólnego wniosku o płatność.
Zwiększa się planowany dotychczas poziom rezerwy ogólnej budżetu gminy o kwotę 9.000 zł. Po dokonaniu wskazanej zmiany poziom rezerwy ogólnej ustalony zostaje w kwocie 97.072 zł. Dotychczas rozdysponowana kwota rezerwy ogólnej wynosi 43.928 zł, co daje łączną wartość rezerwy ogólnej w kwocie 141.000 zł, co stanowi 0,99 % planowanych wydatków ogółem.
Środki w wysokości 102.600 zł na pokrycie powyższych wydatków uzyskano poprzez zwiększenie kwoty uzyskanych wolnych środków za rok 2010.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 10-11-2011 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 10-11-2011 10:00