herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XI/66/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 października 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację zadania polegającego na wykonaniu remontu istniejącego chodnika w Starym Czarnowie.

UCHWAŁA NR XI/66/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 28 października 2011r.


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu na realizację zadania polegającego na wykonaniu remontu istniejącego chodnika w Starym Czarnowie.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777), oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620,Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020,Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726)  Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Stare Czarnowo pomocy finansowej Powiatowi Gryfińskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania polegającego na wykonaniu remontu istniejącego chodnika w ciągu ul. Szczecińskiej w m. Stare Czarnowo /regulacja krawężnika kamiennego, przełożenie nawierzchni, odtworzenie zatoki autobusowej/.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2012 rok, w wysokości do 140 000,00 zł.

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Gminą Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XI/66/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 28 października 2011r.

W związku z realizacją inwestycji w Starym Czarnowie polegającej na budowie systemu kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków istnieje konieczność odtworzenia drogi powiatowej na odcinku ul Szczecińskiej.
W związku z powyższym zasadnym wydaje się być również odtworzenie istniejącego chodnika w ciągu ul. Szczecińskiej, który to od wielu lat wymaga gruntownego remontu. Odtworzeniem chodnika, którego zakres obejmuje ok. 3100m2 poprawi znacząco estetykę miejscowości. Gmina Stare Czarnowo w ramach zawartej umowy z Powiatem Gryfińskim uzgodni działania, sposób płatności oraz tryb współpracy celem realizacji inwestycji. Inwestycję planuje się zrealizować w roku 2012.
Podjęcie niniejszej uchwały jest niezbędne w celu zawarcia umowy z Powiatem Gryfińskim oraz zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Powiatu Gryfińskiego oraz Gminy Stare Czarnowo na rok 2012

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 10-11-2011 09:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 10-11-2011 09:46