herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XI/73/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 28 października 2011 r. w sprawie przyjęcia zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo".

UCHWAŁA NR XI/73/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 28 października 2011 r.


w sprawie przyjęcia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo”.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043; z 2011 r. Nr 32 poz. 159, Nr 153, poz. 901) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/179/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, przyjmuje się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo uchwalonego Uchwałą Nr IV/31/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002 r.

§ 2. Integralną część niniejszej uchwały stanowią:

  1. załącznik nr 1 - tekst jednolity zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo:
  2. załącznik nr 2 - rysunek Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo w skali 1:20 000 obejmujący obszar gminy;
  3. załącznik nr 3 - Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo”.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo”, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne po wyłożeniu projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu.
Zgodnie z wymaganiami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz obowiązującymi przepisami w zakresie dostępu do informacji o środowisku i jego ochronie zawiadomiono o wszczęciu prac planistycznych mieszkańców gminy i stosowne instytucje. Zebrano i przeanalizowano zgłoszone wnioski. Po opracowaniu projektu zmiany studium (w formie tekstowej i graficznej) oraz prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, uzyskano wymagane przepisami opinie i uzgodnienia.
Dokumentację zmiany studium wyłożono do publicznego wglądu i przeprowadzono dyskusję publiczną w dniu 2 września 2011 r. W trakcie wyłożenia, które trwało od 4 sierpnia 2011 r. do 2 września 2011 r. i po upływie ustawowo określonych 21 dni od zakończenia okresu wyłożenia do projektu zmiany studium i prognozy wniesiono uwagi, których wykaz i sposób rozstrzygnięcia stanowi część dokumentacji prac planistycznych.
Zgodnie z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana studium następuje w takim trybie w jakim jest ono uchwalane, a więc zgodnie z procedurą ustaloną w art. 11 ustawy.
Przedłożona Radzie Gminy Stare Czarnowo uchwała stanowi o zmianie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo” przyjętego Uchwałą Nr IV/31/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 grudnia 2002 r.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 10-11-2011 09:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-11-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 25-11-2011 08:32