herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/74/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/74/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 21 listopada 2011 r.
 

w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy ) z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 18.789,27 zł

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 16.000,00 zł
Rozdział 01008 Melioracje wodne 16.000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 16.000,00 zł
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA 2.789,27 zł
Rozdział 85216 Zasiłki stałe 2.789,27 zł
§ 3110 Świadczenia społeczne 2.789,27 zł

§ 2.  Zmniejsza się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 18.789,27 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16.000,00 zł
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 16.000,00 zł
§ 4300 Zakup usług pozostałych 16.000,00 zł
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2.789,27 zł
Rozdział 85395 Pozostała działalność 2.789,27 zł
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.789,27 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XII/74/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 21 listopada 2011r.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów (pismo z dnia 19 października 2011 r. znak: FS10/4135/1017.1031/32/WWP/11/9123 w przypadku realizacji wypłaty zasiłków stałych (zadanie własne gmin) mają zastosowanie przepisy art. 128 ustawy o finansach publicznych stanowiące, że kwota dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
W związku z powyższym niezbędne jest zapewnienie środków na współfinansowanie zadania polegającego na wypłacie zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne świadczeniobiorców w wysokości nie niższej niż 20% kosztów.
Kwota 16.000,00 zł przesunięta z planu wydatków na Dowożenie uczniów do szkół – 80013 (oszczędności w związku z zawarciem umowy z nowym przewoźnikiem), przeznaczona zostaje na realizację umowy obejmującej odmulenie dna rowu melioracyjnego od miejsca przyłączenia oczyszczalni ścieków w Starym Czarnowie w kierunku jeziora Zaborsko, udrożnienie i oczyszczenie rowu oraz wykoszenie porostu.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-11-2011 08:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 25-11-2011 08:32