herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/78/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

UCHWAŁA NR XII/78/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 21 listopada 2011 r.


w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r.Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz.1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz.1016)
Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych na 2012 rok w wysokości:

 1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t i poniżej 12t,
  1. powyżej 3,5t do 5,5t włącznie- 442,00 zł;
  2. powyżej 5,5t do 9t włącznie – 594,00 zł;
  3. powyżej 9t – 886,00 zł.
 2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t  - Załącznik Nr 1,
 3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12t - 875,00 zł,
 4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t - Załącznik Nr 2,
 5. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniżej 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 959,00 zł,
 6. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - Załącznik Nr 3;
 7. Od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia,
  1. mniejszej niż 30 miejsc – 625,00 zł;
  2. równej lub wyższej niż 30 miejsc – 969,00 zł.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLII/295/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu z mocą obowiązującą od 1stycznia 2012 roku.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-11-2011 08:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2011 08:39