herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/80/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

UCHWAŁA NR XII/80/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 21 listopada 2011 r.


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281)art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969; z 2005r. Nr 143, poz. 1199; z 2006r. Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.1825; z 2007r. Nr 109, poz. 747; z 2008r. Nr 116, poz.730, Nr 237, poz. 1655; z 2009r. Nr 56, poz. 458; z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz.1475) art. 6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz.1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz.1826; z 2005r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz.1365, Nr 179 poz.1484; z 2006r. Nr 245, poz.1775, Nr 249, poz.1825; z 2008r. Nr 116, poz. 730; z 2009r. Nr 56, poz.458; z 2010r. Nr 96, poz.620, Nr 226, poz. 1475)
Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 (pdf, rtf) do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 (pdf, rtf)do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 (pdf, rtf)do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 (pdf, rtf) do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXX/230/05 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XII/80/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 21 listopada 2011r.

Na podstawie zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 i Nr 96, poz. 620), art.5 ust. 1 w pkt 2 lit.d otrzymał brzmienie:

„d) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty dzielające tych świadczeń”.

W związku z powyższym dokonano zmiany wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-11-2011 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2011 08:46