herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/81/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2012 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

UCHWAŁA NR XII/81/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 21 listopada 2011 r.


w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2012 Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z  2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281), oraz art. 5 ust. 3 , art. 5a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.),
Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.

  1. Przyjmuje się do realizacji program współpracy na 2012 r. Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
  2. Program o którym mowa w ust. 1 dotyczy:
    1. organizacji pozarządowych;
    2. osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na  podstawie przepisów stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
    3. stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały nr XII/81/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
Z dnia 21 listopada 2011r.

Uchwała w sprawie programu współpracy na 2012 rok Gminy Stare Czarnowo z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego jest realizacją ustawowego wymogu uchwalania programu współpracy na kolejne lata, jak również wyrazem woli kontynuacji - przez miejscowe władze - wieloletniej polityki, przyjaznej dla aktywnych obywateli, kształtujących w sposób pozytywny wizerunek Gminy.
Jednocześnie nowelizacja ustawy z 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) art. 5a ust.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 22 stycznia 2010 r. Dz. U. nr 28 poz. 146 określa szczegółowe zapisy Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3. Niniejszy program stanowi wypełnienie powyższego zapisu ustawowego.

Sporządziła:
Dorota Adamska
Inspektor ds. Rozwoju Regionalnego
i Promocji Gminy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 25-11-2011 08:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: - 25-11-2011 08:49