herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR III/75/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR III/75/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 25 listopada 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 r.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2010 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę – 55.513,00  zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
852     Pomoc społeczna 55 513,00
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 47 241,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47 241,00
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 324,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 324,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej 7 948,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 7 948,00
  55 513,00

§ 2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę – 30.281,00  zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota
852     Pomoc społeczna - 30 281,00
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. -4 070,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 4 070,00
85216   Zasiłki stałe - 26 211,00
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 26 211,00
  - 30 281,00

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę – 55.513,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
852     Pomoc społeczna 55 513,00
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 47 241,00
3110 Świadczenia społeczne 47 241,00
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 324,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 324,00
85219   Ośrodki pomocy społecznej 7 948,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 714,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 070,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 164,00

Razem:

55 513,00

§ 4. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę – 30.281,00 zł

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
852     Pomoc społeczna - 30 281,00
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. - 4 070,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 4 070,00
85216   Zasiłki stałe - 26 211,00
3110 Świadczenia społeczne - 26 211,00

Razem:

- 30 281,00

§ 5. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-12-2011 11:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2011
Ostatnia aktualizacja: redaktor 08-12-2011 11:35