herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/77/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/77/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 30 listopada 2011 r.

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
010     Rolnictwo i łowiectwo 0,00
01095   Pozostała działalność 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 600,00
600     Transport i łączność 0,00
600   Drogi publiczne gminne 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 3 500,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 0,00
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0,00
4300 Zakup usług pozostałych - 50,00
4580 Pozostałe odsetki 50,00
710     Działalność usługowa 0,00
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego - 1 221,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 221,00
71035   Cmentarze 1 221,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 221,00
750     Administracja publiczna 0,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 2 050,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 818,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 3 000,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1 800,00
4270 Zakup usług remontowych 4 500,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 000,00
4580 Pozostałe odsetki 68,00
75095   Pozostała działalność 2 050,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 050,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412   Ochotnicze straże pożarne 1 040,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 1 040,00
75414   Obrona cywilna - 946,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 414,00
4300 Zakup usług pozostałych - 132,00
4410 Podróże służbowe krajowe - 400,00
75421   Zarządzanie kryzysowe - 94,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 94,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90095   Pozostała działalność 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 600,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
929   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
4270 Zakup usług remontowych 3 800,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. - 2 000,00
4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - 1 800,00
926     Kultura fizyczna 0,00
92695   Pozostała działalność 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 7 880,00
4300 Zakup usług pozostałych 7 380,00
Zespół Szkół w Kołbaczu
801     Oświata i wychowanie 0,00
80110   Gimnazja - 240,00
4260 Zakup energii - 2 840,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 600,00
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 240,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 430,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 190,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie
851     Ochrona zdrowia 0,00
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 4 014,08
4300 Zakup usług pozostałych 4 514,08
4410 Podróże służbowe krajowe - 500,00
852     Pomoc społeczna 0,00
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00
3110 Świadczenia społeczne - 4 800,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 800,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00
85395   Pozostała działalność 0,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 50,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 100,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 5 857,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 340,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia - 500,00
4307 Zakup usług pozostałych - 3 000,00
4309 Zakup usług pozostałych - 847,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 08-12-2011 11:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 08-12-2011 11:19