herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIII/82/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

UCHWAŁA NR XIII/82/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 22 grudnia 2011 r.
 

w sprawie zmian w budżecie na 2011 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o  samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675;    z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1.  Zwiększa się dochody budżetu gminy  o kwotę – 3.661,90 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.661,90 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3.661,90 zł
§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 3.112,62 zł
§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 549,28 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu gminy  o kwotę – 3.661,90 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3.661,90 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3.661,90 zł
§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3.112,62 zł
§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 549,28 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E
do uchwały Nr XIII/82/11
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 22 grudnia 2011r.

Podpisano umowę Nr UDA-POKL.09.01.02-32-190/11-00 o dofinansowanie Projektu Systemowego Indywidualizacji Nauczania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W ramach powyższej umowy Województwo Zachodniopomorskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie dofinansuje Gminie stare Czarnowo Projekt: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w roku szkolnym 2011-2012 w Szkole Podstawowej w Kołbaczu.
Wartość całego projektu wynosi 36.717,23 zł, z czego płatność ze środków europejskich – 31.209,65 zł, a dotacja celowa z budżetu krajowego – 5.507,58 zł.
W ramach projektu planuje się zakupić pomoce dydaktyczne dla szkoły oraz opłacić wynagrodzenie nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dla grup dzieci.
Transza zaplanowana na rok 2011 r. wynosi 3.661,90 zł i przeznaczona zostaje na zakup pomocy dydaktycznych.

Przewodniczący Rady
Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 10-01-2012 11:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2012 11:33