herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XIII/85/11 RADY GMINY STARE CZARNOWO z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XIII/85/11
RADY GMINY STARE CZARNOWO
z dnia 22 grudnia 2011 r.


w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn.zm.), Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Stare Czarnowo na lata 2012 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Stare Czarnowo w latach 2012 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Czarnowo do zaciągania zobowiązań:

  1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do uchwały;
  2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Stare Czarnowo do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Stare Czarnowo do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Stare Czarnowo Nr IV/9/11 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2011 - 2025.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Mendak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 10-01-2012 11:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 10-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 10-01-2012 11:41