herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR III/82/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 14 grudnia 2011 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR  III/82/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 14 grudnia 2011

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami :

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
010     Rolnictwo i łowiectwo 0,00
01008   Melioracje wodne 2 153,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 153,00
01010   Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 2 153,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 153,00
600     Transport i łączność 0,00
60016   Drogi publiczne gminne 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00
4300 Zakup usług pozostałych - 200,00
750     Administracja publiczna 0,00
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 999,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4 700,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 250,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 35,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 986,00
75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 3 999,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 690,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 3 039,00
4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 30,00
4260 Zakup energii - 3 000,00
4270 Zakup usług remontowych 700,00
4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 991,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 328,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia - 57,00
4300 Zakup usług pozostałych - 125,00
4307 Zakup usług pozostałych - 409,00
4309 Zakup usług pozostałych - 72,00
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412   Ochotnicze straże pożarne 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 265,00
4300 Zakup usług pozostałych - 265,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90095   Pozostała działalność 0,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450,00
4280 Zakup usług zdrowotnych - 250,00
4410 Podróże służbowe krajowe - 200,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie
851     Ochrona zdrowia 0,00
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 260,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 220,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 40,00
852     Pomoc społeczna 0,00
85202   Domy pomocy społecznej - 267,03
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 267,03
85205   Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 57,72
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 12,00
4410 Podróże służbowe krajowe - 45,72
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 127,81
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 203,08
4410 Podróże służbowe krajowe 75,27
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. - 29,51
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 29,51
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2 389,63
3110 Świadczenia społeczne 2 389,63
85215   Dodatki mieszkaniowe - 27,03
3110 Świadczenia społeczne - 27,03
85216   Zasiłki stałe - 8,34
3110 Świadczenia społeczne - 8,34
85219    Ośrodki pomocy społecznej - 5 000,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 989,87
4300 Zakup usług pozostałych - 3 512,38
4410 Podróże służbowe krajowe - 1 000,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 20,89
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 456,60
85295   Pozostała działalność 3 000,00
3110 Świadczenia społeczne 3 000,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-01-2012 11:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2012
Ostatnia aktualizacja: redaktor 16-01-2012 11:12