herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE Nr III/86/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 23 grudnia 2011 w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr III/86/2011
Wójta Gminy Stare Czarnowo
z dnia 23 grudnia 2011

w sprawie: zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

Na podstawie § 12 pkt 1  Uchwały Nr IV/14/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2011, zarządzam co następuje:

§ 1 Postanawiam wprowadzić następujące zmiany w planie wydatków między paragrafami:

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość
Urząd Gminy Stare Czarnowo
010     Rolnictwo i łowiectwo 0,00
01008   Melioracje wodne 790,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 96,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 886,00
01030   Izby rolnicze - 790,00
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 790,00
600     Transport i łączność 0,00
60016   Drogi publiczne gminne 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 589,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 516,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2 105,00
700     Gospodarka mieszkaniowa 0,00
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 215,00
4270 Zakup usług remontowych 23 215,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 10 000,00
70095   Pozostała działalność - 13 215,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 1 700,00
4260 Zakup energii - 11 550,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35,00
710     Działalność usługowa 0,00
71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 750,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 750,00
71013   Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 2 687,00
4300 Zakup usług pozostałych - 2 687,00
71035   Cmentarze 1 937,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00
4270 Zakup usług remontowych - 223,00
4300 Zakup usług pozostałych 760,00
750     Administracja publiczna 0,00
75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 3,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 3,00
75023    Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 280,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 13 487,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 14 000,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 3 500,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 630,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 265,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 60,00
4260 Zakup energii 1 450,00
4300 Zakup usług pozostałych 16 052,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 60,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 295,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 025,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne - 100,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 500,00
4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 120,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 700,00
75075   Promocja jednostek samorządu terytorialnego 120,00
4300 Zakup usług pozostałych 120,00
75095   Pozostała działalność 160,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160,00
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,00
75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 6,56
4120 Składki na Fundusz Pracy - 40,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 46,56
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00
75412   Ochotnicze straże pożarne 269,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 544,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 40,00
4260 Zakup energii - 715,00
4300 Zakup usług pozostałych - 234,00
4410 Podróże służbowe krajowe - 286,00
75414   Obrona cywilna - 34,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 34,00
75421   Zarządzanie kryzysowe - 235,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 235,00
801     Oświata i wychowanie 0,00
80113   Dowożenie uczniów do szkół 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 88,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 88,00
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0,00
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 3 660,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4 000,00
4260 Zakup energii 11 130,00
4270 Zakup usług remontowych 12 530,00
4300 Zakup usług pozostałych - 16 000,00
90095   Pozostała działalność - 3 660,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00
4260 Zakup energii - 6 970,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 110,00
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,00
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 275,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 525,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 310,00
4260 Zakup energii 2 125,00
4270 Zakup usług remontowych - 5 339,00
4300 Zakup usług pozostałych 12,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 45,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 47,00
926     Kultura fizyczna 0,00
92601   Obiekty sportowe 0,00
4260 Zakup energii - 1 435,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 435,00
92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 142,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 687,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 402,00
4300 Zakup usług pozostałych 208,00
4430 Różne opłaty i składki - 1 065,00
92695   Pozostała działalność 0,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 20,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 230,00
4300 Zakup usług pozostałych 250,00
Zespół Szkół w Kołbaczu
801     Oświata i wychowanie 0,00
80101   Szkoły podstawowe 329,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 322,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 655,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 4 130,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 240,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 119,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 719,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 634,00
4260 Zakup energii - 3 499,00
4300 Zakup usług pozostałych 1 838,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 148,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 13,00
4410 Podróże służbowe krajowe - 494,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 548,00
80104   Przedszkola - 4 196,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 987,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 489,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 467,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 721,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 198,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 796,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 447,00
4260 Zakup energii - 3 219,00
4300 Zakup usług pozostałych - 838,00
80110   Gimnazja 1 454,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 036,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 042,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 4 551,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 730,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 021,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 2 650,00
4260 Zakup energii - 2 092,00
4300 Zakup usług pozostałych 855,00
4410 Podróże służbowe krajowe - 138,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 267,00
80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 7 430,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1 200,00
4300 Zakup usług pozostałych - 1 340,00
4410 Podróże służbowe krajowe - 1 820,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3 070,00
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 6 602,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 676,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 135,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 074,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 642,00
4220 Zakup środków żywności 5 862,00
4300 Zakup usług pozostałych - 85,00
80195   Pozostała działalność 3 241,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 241,00
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00
85401   Świetlice szkolne 0,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 582,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 193,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 275,00
926     Kultura fizyczna 0,00
92601   Obiekty sportowe 0,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 890,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 058,00
4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 823,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 872,00
4260 Zakup energii 8 787,00
4300 Zakup usług pozostałych - 7 888,00
Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie
851       Ochrona zdrowia 0,00
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 159,36
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 159,36
852     Pomoc społeczna 0,00
85212   Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0,00
3110 Świadczenia społeczne - 312,40
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 56,43
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 504,23
4120 Składki na Fundusz Pracy 8,22
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 581,01
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 170,97
85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 34,89
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 34,89
85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 1 358,90
3110 Świadczenia społeczne - 1 358,90
85219   Ośrodki pomocy społecznej 1 881,51
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 525,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 808,14
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24,60
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 742,53
4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 235,01
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 137,27
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 157,97
4300 Zakup usług pozostałych 1 800,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 40,56
4410 Podróże służbowe krajowe - 372,05
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 546,96
85295   Pozostała działalność - 557,50
3110 Świadczenia społeczne - 557,50
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00
85395   Pozostała działalność 0,00
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 674,00
4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 100,00
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 445,00
4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 786,00
4127 Składki na Fundusz Pracy 35,00
4129 Składki na Fundusz Pracy 5,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 495,00
4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8 383,00
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 493,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 2 092,00
4217 Zakup materiałów i wyposażenia - 1 880,00
4219 Zakup materiałów i wyposażenia - 340,00
4300 Zakup usług pozostałych 597,00
4307 Zakup usług pozostałych - 10 531,45
4309 Zakup usług pozostałych 796,45
4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 34,00
Razem: 0,00

§ 2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Stare Czarnowo

mgr Marek Woś

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: redaktor 16-01-2012 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2012
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2012 11:32