Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie


Załącznik NR 1

do Zarządzenia Nr III/21/2012

z dnia11 czerwca 2012r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert
na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu
Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego

§ 1. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty działające statutowo w obszarze Kultury, Sztuki, i Dziedzictwa Narodowego.

1 Organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

2 Podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ww. ustawy

§ 2. Cele, rodzaje i terminy realizacji zadań

1.Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów oraz wsparcie realizacji zadania publicznego zakresie Kultury, Sztuki i Dziedzictwa Narodowego w formie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie:

a) Wsparcia inicjatyw i twórczych przedsięwzięć w dziedzinach artystycznych i kulturalnych, w szczególności poprzez: organizowanie przeglądów, plenerów, warsztatów lub innych form edukacji,

2 Termin realizacji zadania październik 2012r.

§ 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nie przekroczy kwoty 8.000zł

§ 4. Zasady i warunki przyznania dotacji jako wsparcia realizacji zadania w zakresie kultury:

1.Oferenci ubiegający się o dotację na wsparcie realizacji zadań powinni:

   1. przedstawić ofertę spełniającą wszystkie wymogi formalne, ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536),

   2. złożyć w terminie, poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z wymaganymi załącznikami,

   3. zadanie powinno być przedmiotem działalności statutowej podmiotu ubiegającego się o dotację.

 1. w przypadku, gdy suma wnioskowanej dotacji przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, Wójt Gminy zastrzega sobie możliwość przyznania mniejszej kwoty niż wnioskowana przez Oferenta.

 2. przy ubieganiu się o dotację wymagany jest minimalny 10% wkład własny.

§ 5. Termin i sposób składania ofert:

1 Oferty w zamkniętych i odpowiednio opisanych kopertach: dane teleadresowe oferenta (nazwa, adres) oraz dopisek na kopercie: „Konkurs na dotację w zakresie kultury”, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2012 r. do godz. 9:00
w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Czarnowo lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Stare Czarnowo ul. Św. Floriana 10; 74-106 Stare Czarnowo we wskazanym terminie (liczy się data wpływu do urzędu - datownik urzędu).

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w 1 egzemplarzu na druku określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2

 2. Do oferty załączyć należy, poza załącznikami określonymi we wzorze oferty:

 1. pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej zadanie

 2. oświadczenie pisemne oferenta, że nie posiada zaległości finansowych w stosunku do właściwego Urzędu Skarbowego

 3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok działalności

 1. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta kompletnie wypełniona); jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy wpisać „nie dotyczy”; przy wypełnianiu oferty należy stosować się do wskazań wg oznaczeń 1) - 25) z ostatniej strony oferty.

 2. Załączniki do oferty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

 3. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione oraz powinna posiadać wymagane pieczęcie

§ 6 Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

1. Złożone oferty będą opiniowane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję konkursową

2. Oferty niespełniające poniższych wymogów formalnych zostaną odrzucone bez rozpatrzenia merytorycznego:

 1. oferta złożona na zadanie określone w niniejszym ogłoszeniu,

 2. statut oferenta przewiduje realizację zadania zbieżnego z zadaniem konkursowym,

 3. oferta złożona terminowo,

 4. ofertę złożył uprawniony oferent,

 5. oferta złożona na druku, według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) wraz z wymaganymi załącznikami,

 6. oferta podpisana przez osoby upoważnione.

3.Ocenie merytorycznej podlegają następujące kryteria:

 1. możliwości realizacji zadania,

 2. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

 3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie,

 4. finansowy udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w realizacji zadania,

 5. planowany rzeczowy i osobowy wkład własny w realizację zadania, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,

 6. analiza i ocena realizacji zleconych w latach poprzednich zadań, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

4.Po złożeniu oferty nie ma możliwości uzupełniania w niej braków.

5.Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Stare Czarnowo

§ 7. Postanowienia końcowe:

1. Dotacji nie można wykorzystywać na prowadzenie działalności gospodarczej a także na pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć.

 1. Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do odwołania.

 2. Formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami do pobrania na stronie internetowej www.bipstareczarnowo.pl ( zakładka konkursy na dotacje dla organizacji pozarządowych)

 3. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 12-06-2012 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-06-2012
Ostatnia aktualizacja: - 12-06-2012 11:43