herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

PROJEKT BUDŻETU


PROJEKT BUDŻETU

G M I N Y

S T A R E C Z A R N O W O

NA 2013 ROK

0x01 graphic

PROJEKT BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO NA ROK 2013

W załączeniu przedstawiam projekt budżetu gminy Stare Czarnowo na 2013 rok zamykający się kwotami:

PO STRONIE DOCHODÓW 14.939.957

w tym:

Dotacje celowe 1.134.260

PO STRONIE WYDATKÓW 12.240.577

w tym:

Zadania zlecone 1.134.260

Zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 9

Projekt budżetu został opracowany na podstawie:

  • przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2012 roku,

  • pisma Ministra Finansów Nr ST3 - 4820/9/2012/1374 z dnia 10.10.2012 r., dotyczącego planowanej subwencji ogólnej, subwencji oświatowej, subwencji równoważącej i planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

  • pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB.1-3110.1.25.4.2012.KG z dnia 25.10.2012 r., o wielkości celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

  • pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie nr DSZ - 3101-58/12 z dnia 27 września 2012 r., w sprawie projektowanej wysokości dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców

Różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 2.699.380 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań kredytowych.

Przedstawiony Radzie Gminy projekt budżetu Gminy Stare Czarnowo określa aktualne możliwości finansowe gminy.

Wraz z projektem budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2013 przedłożono, zgodnie z § 4 ust. 3 Uchwały rady Gminy Stare Czarnowo Nr XL/281/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Stare Czarnowo, uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz inne materiały informacyjne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 03-12-2012 09:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2012
Ostatnia aktualizacja: - 03-12-2012 09:35