herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr III/85/2011 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie: w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej szczegółowych zasad finansowania, zarządzania i kontroli, przy realizacji operacji pn. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami i oczyszczalnia ścieków typ SBR. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00096-6921-UM1600079/10 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013.


Zarządzenie Nr III/85/2011

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 28 grudnia 2011 roku

 

 

w sprawie: w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej - szczegółowych zasad finansowania, zarządzania i kontroli, przy realizacji operacji pn. ?Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami i oczyszczalnia ścieków typ SBR?. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00096-6921-UM1600079/10 w ramach działania ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej? objętego PROW na lata 2007-2013.

 

Na  podstawie  art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152,poz.1223 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 128,poz.861) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 38,poz.207), Wójt Gminy Stare Czarnowo zarządza co następuje:

§ 1

 

Wprowadzam politykę rachunkowości dla operacji pn. ?Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami i oczyszczalnia ścieków typ SBR?. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00096-6921-UM1600079/10 w ramach działania ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej? objętego PROW na lata 2007-2013 , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, jako uszczegółowienie zasad prowadzenia rachunkowości ustalonych Zarządzeniem Wójta Gminy Stare Czarnowo Nr II/55/2010 z dnia 26 października 2010 r..

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr III/85/2011

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 28 grudnia 2011 roku.

 

 

Zasady rachunkowości dla operacji pn. ?Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami i oczyszczalnia ścieków typ SBR?. Umowa o przyznanie pomocy Nr 00096-6921-UM1600079/10 w ramach działania ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej? objętego PROW na lata 2007-2013

 

§ 1.

 

Rachunkowość w zakresie zadań dofinansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej? prowadzona jest na podstawie zakładowego planu kont dla Budżetu Gminy oraz jednostki - Urząd Gminy, oraz zasad określonych zarządzeniami, decyzjami w sprawie rachunkowości, obiegu dokumentów księgowych, procedur kontroli w Urzędzie Gminy.

 

§ 2.

Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i rzetelne  przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej  projektu ?Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami i oczyszczalnia ścieków typ SBR?.

§ 3.

 

1. Urząd Gminy oraz Organ posiadają odrębne rachunki bankowe w BS Chojna O/Stare Czarnowo:

? Organ o numerze bankowym 74 9370 1059 0500 0390 2005 0004.

? Urząd Gminy o numerze bankowym 63 9370 1059 0500 0390 2005 0008.

 

2. Gmina podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie 26 kwietnia 2011 r. Umowę pożyczki Nr PROW321.11.01591.32 na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Działania 321 - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim.

Gmina podpisała 21 kwietnia 2011 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę rachunku bankowego w złotych do obsługi pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-20013

W związku z powyższymi umowami otwarto rachunki bankowe:

? rachunek środków własnych o numerze bankowym 03 1130 1176 0022 2107 9520 0001.

? rachunek pożyczki o numerze bankowym 73 1130 1176 0022 2107 9520 0002

 

3. Na finansowanie inwestycji zaciągnięto kredyt inwestycyjny. Umowa kredytu inwestycyjnego Nr 21/11/0513 zawarta została 10 maja 2011 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

BGK postawił kredyt do dyspozycji Gminy w rachunku kredytowym nr 72 1130 1176 0022 2107 9510 0013.

 

Operacje finansowe dotyczące Projektu realizowane są na powyższych rachunkach bankowych.

 

4. Operacje gospodarcze w zakresie dochodów budżetowych z tytułu wpływu środków UE PROW 2007-2013 ujmowane są w księgach Budżetu Gminy (Organu).

5. Gmina na realizacje projektu nie posiada wyodrębnionego jednego rachunku bankowego. Wydatki  realizowane są  z rachunków  bankowych Urzędu Gminy  o numerach:

- 63 9370 1059 0500 0390 2005 0008 - wydatki Urzędu Gminy

- 73 1130 1176 0022 2107 9520 0002 - wydatki Urzędu Gminy - rachunek pożyczki PROW

- 03 1130 1176 0022 2107 9520 0001 - wydatki Urzędu Gminy - rachunek środków własnych w ramach pożyczki PROW

 

6. Beneficjentem środków finansowych z  Unii Europejskiej w zakresie realizacji projektu   jest Gmina  Stare Czarnowo, realizatorem Urząd Gminy Stare Czarnowo.

7. Księgi rachunkowe projektu prowadzone są w jednostce budżetowej w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Czarnowie, ul. św. Floriana 10.

8. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo w systemie  SIGID Poznań.  Każdy użytkownik programu komputerowego  posiada indywidualne hasła zabezpieczające  dostęp do wprowadzania danych.

9. Klasyfikacja budżetowa Projektu: dział 010, rozdział 01010, paragraf 6058 - środki PROW, paragraf 6059 - środki własne.

 

10. Na fakturach i rachunkach dokumentujących wydatki w ramach projektu umieszcza się kod księgowy zadania:

 

- kod księgowy zadania 01010/PROW/PU/01

§ 4

 Ewidencja  księgowa  dokumentów  i  operacji  finansowych

1. Do prowadzenia ewidencji zadań realizowanych z wykorzystaniem  środków z UE w Organie Gminy korzysta się z bilansowych kont syntetycznych:

133 Rachunek budżetu

133-GM-01 Rachunek podstawowy budżetu Gminy

133-GM-01 Rachunek budżetu - pożyczka PROW

134-GM-04 - Kredyty bankowe - Umowa Nr 21/11/0513

222 Rozliczenie dochodów budżetowych

222-GM-PROW-011 Rozliczenie dochodów budżetowych - umowa PROW 00096-6921-UM1600079/10

223 Rozliczenie wydatków budżetowych

223 - OR-UG Rozliczenie wydatków budżetowych- Urząd Gminy

901 Dochody budżetu

901-01010-6208 Dochody budżetu -PROW 00096-6921-UM1600079/10

902 Wydatki budżetu

902- 1 Wydatki budżetu - Urząd Gminy

960   Skumulowana nadwyżka lub niedobór budżetu

961    Niedobór lub nadwyżka budżetu

962   Wynik na pozostałych operacjach.

Konto 133

Służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowym rachunku budżetu.

Na stronie Wn ujmuje się wpływy środków pieniężnych UE PROW na rachunek budżetu.

Na stronie Ma ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu na rachunek UG.

 

Konto 222

Służy do ewidencji rozliczenia jednostki z tytułu zrealizowanych dochodów.

Na stronie Wn ujmuje się dochody zrealizowane przez Gminę w korespondencji z kontem 901.

Na stronie Ma ujmuje się przelew dochodów budżetowych na rachunek budżetu .

 

Konto 223

Służy do rozliczenia jednostki z przekazanych środków finansowych na realizację projektu.

Na stronie Wn księguje się przekazanie środków finansowych na wydatki związane z projektem w korespondencji z kontem 133.

Na stronie Ma księguje się na podstawie złożonego przez jednostkę sprawozdania Rb 28 S

wydatki realizowane w ramach projektu w korespondencji z kontem 902.

 

Konto 901

Służy do ewidencji dochodów uzyskanych w ramach projektu.

Na stronie Wn konta ujmuje się przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku sumy osiągniętych dochodów na konto 961.

Na stronie Ma konta ujmuje się wpływ dochodów z tytułu realizacji projektu.

 

Konto 902

Służy do ewidencji dokonanych wydatków w związku z realizacją projektu.

Na stronie Wn konta ujmuje się wydatki na podstawie miesięcznego sprawozdania Rb-28 w korespondencji z kontem 223.

Na stronie Ma konta ujmuje się przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku sumy osiągniętych wydatków na konto 961.

 

Konto 960

Służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na stronie Wn konta ujmuje się w ciągu roku operacje dotyczące zmniejszenia skumulowanych nadwyżek budżetu lub zwiększenia skumulowanego deficytu budżetu. W następnym roku dokonuje się przeniesienie salda Wn konta 961, przeniesienie salda Wn konta 962 (pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu).

Na stronie Ma konta ujmuje się w ciągu roku operacje dotyczące zmniejszenia skumulowanego deficytu budżetu lub zwiększenia skumulowanych nadwyżek budżetu. W następnym roku dokonuje się przeniesienia salda MA konta 961, przeniesienie salda Ma konta 962 (pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu).

 

Konto 961

Służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki.

Na stronie Wn konta pod datą ostatniego dnia roku budżetowego ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetowych, przeniesienie niewykonanych wydatków niewygasających. W roku następnym pod datą zatwierdzenia budżetu ujmuje się przeniesienie salda Ma konta 961 na konto 960.

Na stronie Ma konta pod datą ostatniego dnia roku budżetowego ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu roku dochodów budżetu, w korespondencji z kontem 901. W roku następnym pod datą zatwierdzenia budżetu ujmuje się przeniesienie salda Wa konta 961 na konto 960.

2. Do prowadzenia ewidencji zadań realizowanych z wykorzystaniem  środków europejskich w Urzędzie Gminy korzysta się z bilansowych kont syntetycznych:

011 -  Środki trwałe

011-RB-01 środki trwałe UG

080 -  Inwestycje (środki trwałe w budowie)

080- 1-02 Inwestycje - Kanalizacja Stare Czarnowo

130 -  Rachunek bieżący jednostki 

130-1-KG-10-6058-01 Rachunek bieżący jednostki - kanalizacja Stare Czarnowo

130-1-KG-10-6059-01 Rachunek bieżący jednostki - kanalizacja Stare Czarnowo

130-4-01010-6059 Rachunek bieżący jednostki - Rachunek środków własnych PROW

130-5-01010-6058 Rachunek bieżący jednostki - Rachunek pożyczki PROW

201 -  Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

225 -  Rozrachunki z budżetami

225?RB-06 Rozrachunki z budżetem - VAT Kanalizacja Stare Czarnowo

750 -  Przychody finansowe

750- 01 Przychody finansowe - odsetki za zwłokę

750- 02 Przychody finansowe - odsetki na rachunku

800 -  Fundusz jednostki

860 -  Wynik finansowy.

 

Konto 011

Służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych wydanych do używania na potrzeby działalności podstawowej jednostki lub działalności finansowo wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu zakupu.

Na stronie Wn ujmuje się przychody środka trwałego powstałego w wyniku realizacji Projektu.

Na stronie Ma ujmuje się wycofanie środków trwałych z używania w skutek likwidacji z powodu zniszczenie czy zużycia.

 

Konto 080

Służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz do rozliczenia tych kosztów.

Na stronie Wn ujmuje się poniesione koszty dotyczące inwestycji realizowanej w ramach Projektu.

Na stronie Ma ujmuje się przeksięgowanie inwestycji na środek trwały.

 

Konto 130

Służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotu na rachunku bankowym z tytułu wydatków budżetowych.

Na stronie Wn ewidencjonuje się w wpływ środków otrzymanych na realizacje Projektu.

Po stronie Ma księguję się wydatki związane z realizacją Projektu według klasyfikacji budżetowej.

 

Konto 201

Służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń z tytułu dostaw, robót i usług powstałych w wyniku realizacji projektu. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań dotyczących projektu poszczególnych kontrahentów.

 

Konto 223

Konto służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę budżetową wydatków budżetowych zrealizowanych na potrzeby projektu.

Na stronie Wn konta- przeksięgowuje się na koniec okresu sprawozdawczego , nie później jednak jak na ostatni dzień roku sumę zrealizowanych wydatków na konto 800.

Na stronie Ma - księgowane są wpływy środków budżetowych na pokrycie wydatków projektów , w korespondencji z kontem 130.

 

Konto 225

Konto służy do ewidencji rozrachunków z budżetami z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i rozrachunków tytułu VAT.

 

Konto 750

Służy do ewidencji przychodów finansowych niestanowiących dochodów budżetowych.

Na stronie Wn ujmuję się przeniesienie na koniec roku osiągniętych przychodów na konto 860.

Na stronie Ma konta ujmuje się odsetki za zwłokę w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki od środków nagromadzonych na rachunku bankowym

 

Konto 800

Służy do ewidencji majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz ich zmian.

 

Konta pozabilansowe

 

998

Służy do ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych związanych z projektem ujmowanych po stronie Ma konta.

 

§ 5

 

Obieg, opis i kontrola dokumentów  księgowych

1.Realizacja wydatków następuje zgodnie z projektem, podpisanymi umowami, aneksami i harmonogramami, na podstawie prawidłowo wystawionych, opisanych i zatwierdzonych dokumentów księgowych.

2. Płatności dokonywane są  w  formie  bezgotówkowej za pomocą elektronicznego systemu   Home Banking, na podstawie  dokumentów księgowych stwierdzających konieczność  dokonania  ww. przelewu. Potwierdzeniem dokonania przelewu/zapłaty jest wtórnik zlecenia   oraz wyciąg bankowy.

3. Na dowodach  księgowych  (fakturach) powinny  się znaleźć   następujące  elementy opisu:

 

 

Dotyczy umowy nr 00096-6921-UM 1600079/10 o dofinansowanie w ramach działania: ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej? objętego programem PROW na lata 2007-2013

 

Faktura VAT nr??????? z dnia ????????. W ramach umowy nr??????????? z dnia?????????? wystawiona przez?.................................................................................................

Pozycja w zestawieniu rzeczowo- finansowym????????????????????????..

Kwota wydatków kwalifikowanych w ramach danego dokumentu?????????????????

Kod księgowy?????????????

 

Płatne w ramach środków finansowych Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 74,18%

 

4. Dowody księgowe (faktury) dotyczące zatwierdzenia i akceptacji Projektu finansowanego ze środków unijnych podpisane  są  przez Wójta lub w jego zastępstwie sekretarza  oraz  skarbnika lub osobę przez skarbnika upoważnioną. Pod względem merytorycznym  faktury podpisuje inspektor ds. promocji Gminy lub inspektor ds. budownictwa, drogownictwa i gospodarki przestrzennej, którzy poświadczają faktyczne i prawidłowe poniesienie wydatków oraz ich kwalifikowalność, sprawdzają  czy dane  zawarte na dowodach księgowych są zgodne z zawartą umową o dofinansowanie projektu, umową z wykonawcą zadania, harmonogramem rzeczowo - finansowym  oraz pod względem zgodności  z ustawą  Prawo zamówień publicznych. Pod względem formalnym i rachunkowym podpisywane są  przez pracowników Wydziału Finansowo - księgowego.

5.Beneficjent  składa Wnioski o płatność w formie i w oparciu o wzór określony  przez Instytucję Zarządzającą.

§ 6

Sprawozdawczość i rozliczenia w trakcie  poszczególnych etapów  działania  - określenia  osób  odpowiedzialnych

1.Beneficjent jest odpowiedzialny za poprawność wydatkowania całości (100%) środków przeznaczonych na dany Projekt.

2. Umowa z wykonawcą jest zawierana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa zamówień publicznych.

3. Wydatki zostały faktycznie poniesione, a dokumentacja pomocnicza (faktury i dokumenty o podobnej wartości dowodowej) jest dostępna.

4.Płatność na rzecz wykonawcy została dokonana w sposób prawidłowy.

Wykaz osób uprawnionych do podpisywania pod względem merytorycznym, formalno -rachunkowym, zgodności z procedurami Prawa zamówień publicznych, zatwierdzenia do wypłaty dokumentów księgowych związanych z realizacją Projektu:

L.p.

Wyszczególnienie -uprawnienie

Imię i nazwisko

Stanowisko

Wzór podpisu

1.

Podpisywanie dokumentów pod względem merytorycznym

Dorota Adamska

 

Kazimierz Nowicki

Stanowisko ds. promocji Gminy

Stanowisko ds. budownictwa, drogownictwa i gospodarki przestrzennej

 

2.

Podpisywanie dokumentów pod względem formalno - rachunkowym

Alicja Mular

Anna Ledwig

Agata Baran

Podinspektor

Podinspektor

Skarbnik

 

3.

Zatwierdzenie dokumentów do wypłaty

Marek Woś

Arkadiusz Łysik

Agata Baran

Anna Ledwig

Wójt 

Sekretarz

Skarbnik

Z upoważnienia Skarbnika

 

4.

Przygotowanie wniosków o płatność

Dorota Adamska

Stanowisko ds. promocji Gminy

 

 

§ 7

Procedury dokonywania płatności za wykonane w ramach umów zadania obejmują następujące czynności:

 

1) rejestracja wpływu faktur , rachunków wraz z obowiązująca dokumentacją /np. protokóły odbioru / przez sekretariat;

2) kontrola merytoryczna dowodów finansowych przez koordynatora projektu, polegająca na sprawdzeniu, czy dane zawarte w dowodach finansowych są zgodne z umowami z instytucją pośredniczącą, wykonawcą zadania, harmonogramem rzeczowo-finansowym ,dowodem prawidłowości w tym zakresie jest potwierdzenie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym oraz opisanie faktur zgodnie z wymaganiami instytucji pośredniczącej;

3) kontrola formalna oraz rachunkowa dokumentu, polegająca na sprawdzeniu , czy dokument zawiera wszystkie wymagane elementy zgodnie z ustawą o podatku VAT, czy nie zawiera błędów rachunkowych -dokonywana przez skarbnika i podinspektora ds. księgowości;

4) wystawienie dyspozycji przelewów dla dowodów nie zawierających błędów,

5) zatwierdzenie dowodów księgowych do wypłaty przez skarbnika oraz wójta lub sekretarza / faktur oraz przelewów /,

6) prawidłowo opisane dowody księgowe oraz wyciągi bankowe podlegają dekretacji, zgodnie z przyjętymi zasadami księgowania projektów z udziałem finansowym funduszy z UE.

 

§ 8

 

Przechowywanie  i  archiwizacja  dokumentacji projektu

1. Wszystkie oryginalne dowody źródłowe, w tym dowody księgowe dotyczące realizacji operacji finansowane z kredytu inwestycyjnego są przechowywane w oddzielnych segregatorach pn: ?PROW 2007-2013 Umowa NR 00096-6921-UM1600079/10? Sieć kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami i oczyszczalnią ścieków typ SBR? w  siedzibie Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

Kopie tych faktur i rachunków przechowywane są w segregatorach, w których ujmowane są wyciągi bankowe dotyczące poszczególnych kont bankowych, z których dokonywane zostały płatności.

 

2.Dowody księgowe dokumentujące wydatki tj: faktury, rachunki i inne dokumenty potwierdzające wydatki oraz wydruki  komputerowe dotyczące realizowanego Projektu przechowywane są w Wydziale Finansowo - Księgowym.

 

3. Po zakończeniu realizacji, rozliczeniu finansowym Projektu, dowody oraz wszelka dokumentacja związana z projektem, jego rozliczeniem i sprawozdawczością  zostaną przekazane do archiwum zakładowego na wydzieloną półkę (pn: UE PROW) znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

 

4. Dokumentacja dotycząca realizacji projektu przez Gminę Stare Czarnowo przechowywana będzie  w archiwum zakładowym zgodnie z umową o przyznanie pomocy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 21-01-2013 08:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 21-10-2014 09:20