herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

ZARZĄDZENIE NR III/16/2013 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2013r. w sprawie: określenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stare Czarnowo


Zarządzenie Nr III/16/2013
Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 27 marca 2013r.

 

w sprawie: określenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stare Czarnowo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2001.142.1591; zm.: Dz.U. z r.2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806; z r.2003 Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z r.2002 Nr 153, poz.1271; z r.2004 Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z r.2002 Nr 214, poz.1806; z r.2005 Nr 172, poz.1441; z r.2006 Nr 17, poz.128; z r.2005 Nr 175, poz.1457; z r.2006 Nr 181, poz.1337; z r.2007 Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z r.2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z r.2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z r.2010 Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz.230; z r.2011 Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 21, poz.113, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz.887; z r.2012, poz.567; z r.2013, poz.153z późn zm./ ustala się, co następuje: 

§ 1. 1. Odpłatność za wynajem świetlic stanowi dochód gminy Stare Czarnowo. 

2. Opłaty „ZAIKS”- /Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych/ na publiczne wykonania i publiczne odtwarzanie utworów uiszcza najemca. 

3. Najemca ponosi koszty związane z zużyciem energii elektrycznej gazu oraz wody wg wskazań urządzeń pomiarowych.

§ 2. 1. Ustala się stawki dobowe opłat za wynajem świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem, według poniższego cennika:

 

 

Świetlica w miejscowości

 

Przeznaczenie wynajmu

 

 

Wesele

 

 

Zabawy sylwestrowe

Uroczystości rodzinne np. komunia, 18-nastka, jubileusz

Przyjęcia pogrzebowe

Inne: spotkania, zebrania, szkolenia, kursy itp

Stare Czarnowo

150,00 zł

200,00 zł

120,00 zł

80,00 zł

100,00 zł

Kołbacz

120,00 zł

150,00 zł

100,00 zł

80,00 zł

100,00 zł

Glinna

100,00 zł

150,00 zł

80,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

Pozostałe miejscowości

100,00 zł

120,00 zł

60,00 zł

50,00 zł

100,00 zł

2. Opłaty za dobę następującą po dniu zakończenia najmu, w której następuje zdanie przedmiotu najmu, nie pobiera się.

3. Ustala się stawkę dobową opłaty za wypożyczenie poza świetlicą elementów wyposażenia: 

a) stolik - 3,00 zł/szt 

b) krzesło - 2,00 zł/szt

c) naczyń -/komplet tj. talerze-3 sztuki, sztućce -4 sztuki, szklanki-3 sztuki/-1,00 zł

d) wzór wniosku o wypożyczenie stanowi Załącznik Nr 2 niniejszego Zarządzenia. 

4. Do stawek określonych w § 2 dolicza się podatek VAT wg obowiązujących przepisów 

5. Stawki określone w  § 2 podlegają zwyżkom o 50% w przypadkach  najmu świetlic wiejskich na rzecz lub przez osoby fizyczne, prawne, organizacje społeczne mających miejsce zamieszkania, siedzibę czy oddział poza terenem Gminy Stare Czarnowo.

6. Opłatę za najem oraz wypożyczenie elementów świetlicy uiszcza się w dniu podpisania umowy, u pracownika świetlicy, która jest przedmiotem najmu, w kasie Urzędu Gminy Stare Czarnowo bądź wskazany rachunek bankowy. Wzór umowy najmu stanowią załączniki Nr 3 i Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3. W uzasadnionych przypadkach zwalnia się z opłat lub je obniża.

 

§ 4. Za wynajem świetlic z przeznaczeniem na organizację imprez gminnych organizowanych przez Gminę Stare Czarnowo oraz innych imprez bądź spotkań niekomercyjnych organizowanych przez inne podmioty bądź osoby fizyczne na rzecz społeczeństwa lokalnego opłat nie pobiera się.

 

§ 5. Celem zabezpieczenia mienia przed zniszczeniem za każdorazowy wynajem obiektów, o których mowa w § 2 pobiera się przed wydaniem przedmiotu najmu kaucję zwrotną w kwocie 200,00 zł brutto /słownie: dwieście złotych/.

 

§ 61. Najemca jest osobą odpowiedzialną za obiekt, nadzoruje korzystanie z obiektu oraz zdanie obiektu w stanie, w jakim został przyjęty. 

2. Wydanie obiektu Najemcy oraz jego odbioru w imieniu Gminy Stare Czarnowo dokona opiekun świetlicy, sołtys bądź pracownik Urzędu Gminy Stare Czarnowo

3. Ewentualne uszkodzenia muszą być usunięte w terminie do 3 dni od daty sporządzenia protokołu szkody. 

 

§ 71. Wynajem świetlicy odbywa się poprzez złożenie wniosku do Urzędu Gminy w Starym Czarnowie, stanowiącego Załącznik Nr 1 niniejszego Zarządzenia, w terminie nie późniejszym niż 14 dni od zamiaru wynajęcia. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynajem świetlicy może nastąpić bez zachowania terminu z ust.1. 

 

§ 8. Opłaty, o których mowa w  § 2. dotyczą wniosków wniesionych do Urzędu Gminy Stare Czarnowo po dniu 30.03.2013r.

 

§ 9. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Inspektorowi do spraw sekretariatu w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo a realizację odpowiednio opiekunom świetlic wiejskich.

 

§ 10. Traci moc Zarządzenie nr II/48/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 października 2010r. w sprawie ustalenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Stare Czarnowo z wyłączeniem świetlicy w Starym Czarnowie oraz Zarządzenie  Nr II /49/2010 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 4 października 2010 r. w sprawie ustalenia opłat i zasad wynajmu kuchni oraz zastawy stołowej przy świetlicy wiejskiej w Starym Czarnowie.

§ 11Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.04.2013r.

 

 

 

Marek Woś

Wójt Gminy Stare Czarnowo


 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 11-04-2013 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-03-2013
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 11-04-2013 14:55