herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XXV/181/13 RADY GMINMY STARE CZARNOWO z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Czarnowo w drodze przetargu nieograniczonego.


UCHWAŁA NR XXV/181/13

RADY GMINMY STARE CZARNOWO

z dnia 7 czerwca 2013 r.

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Stare Czarnowo w drodze przetargu nieograniczonego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala. co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną stanowiącą działkę nr 516/11 o pow. 0,1821ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Stare Czarnowo.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczacy Rady

Kazimierz Mendak

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały nr XXV/181/13 Rady Gminy Stare Czarnowo

z dnia 7 czerwca 2013 r.

Gmina Stare Czarnowo jest właścicielem nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 516/11 o powierzchni 0,1821 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Czarnowo, która posiada urządzoną księgę wieczystą SZ1Y/00042113/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydz. Ksiąg Wieczystych. W rejestrze gruntów posiada symbol użytku RIIIb i B.

W planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Nr XLII/298/10 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stare Czarnowo w gminie Stare Czarnowo, przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem 6 MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, zatwierdzonego Uchwałą Nr IV/31/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 31.12.2002 r. oraz zmiana do Studium, przyjęta Uchwałą Nr IX/73/11 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28.10.2011 r. , dla rozpatrywanego obszaru figuruje zapis - strefa rozwoju zabudowy mieszkaniowej z usługami MN, U.

Rozwój budownictwa mieszkaniowego stanowi jeden z priorytetów organu wykonawczego Gminy, który poprzez sprzedaż działek budowlanych umożliwia potencjalnym nabywcom realizacje budowy domów, a poprzez to możliwość osiedlenia.

Mając powyższe na uwadze, zasadnym jest przyjęcie uchwały i sprzedaż działki nr 516/11 w trybie ustnego przetargu nieograniczonego.

Sporządził:

Bogdan Adrabiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 25-06-2013 13:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-06-2013
Ostatnia aktualizacja: - 25-06-2013 13:37