herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA Nr III/21/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo dotyczącej budowy wschodniego obejś

UCHWAŁA Nr III/21/2002

UCHWAŁA Nr III/21/2002
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 12 grudnia 2002 r.

w sprawie:  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo dotyczącej budowy wschodniego obejścia miasta Szczecina w ciągu drogi krajowej nr 3.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139; Nr 41, poz. 412; Nr 111, poz.1279; z 2000 r. Nr 12, poz.136; Nr 109, poz.1157; Nr 120, poz.1268; z 2001 r. Nr 5, poz.42; Nr 14, poz.124; Nr 100, poz.1085; Nr 115, poz.1229; Nr 154, poz.1804; z 2002 r. Nr 25. poz. 253; Nr 113, poz. 984; Nr 130, poz. 1112) Rada Gminy uchwala co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/190/2001 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w planie, uchwala się zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, dla terenu obejmującego części działek o nr ewidencyjnych:
  1. w obrębie Kołbacz - część działek: 4. 5, 21. 27. 28, 29. 32/1. 32/2. 32/5, 33, 34/9. .
  2. w obrębie Smerdnica las - część działek: 1.2.3/4,6.7.12.17/1,17/2.21/1,26,253, 49, 244/1 o łącznej powierzchni 30,96 ha, z przeznaczeniem na cele budowy wschodniego drogowego obejścia miasta Szczecina.
 2. Granice obszaru opracowania zmian oznaczono na rysunku zmian w planie, w skali 1 :5000,    stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

 1. Ustala się następujące zasady konstrukcji zmian w planie:
  1. obszar objęty zmianami stanowi 1 teren elementarny.
  2. w obrębie terenu znajdują się strefy "W III" ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych. Wynikające z tego tytułu rygory ustalono w § 3 niniejszej uchwały,
  3. część obszaru objętego zmianami położona jest na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". część obszaru położona jest na terenie otuliny Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa". Obowiązują, zawarte w § 3 niniejszej uchwały, ustalenia w zakresie ochrony środowiska.
  4. teren objęty zmianami oznaczono na rysunku zmian w planie w skali 1 :5000 (załącznik   do niniejszej uchwały),
  5. nie każde ustalenie tekstowe posiada swoje odwzorowanie na rysunku zmian.
 2. Ustala się następujące zasady konstrukcji rysunku zmian w planie:
  1. rysunek w skali 1 :5000 jest integralną częścią zmian i stanowi załącznik do niniejszej  uchwały,
  2. każde ustalenie przedstawione na rysunku zmian znajduje odpowiednie odwzorowanie  w ustaleniu tekstowym,
  3. przebieg linii rozgraniczenia dla celów opracowań geodezyjnych należy określićpoprzez odczyt graficzny osi linii,
  4. wszystkie symbole graficzne użyte w rysunku zmian zostały objaśnione w legendzie.
  5. obowiązującymi ustaleniami są oznaczone graficznie  na rysunku zmian linie'    rozgraniczenia terenów elementarnych.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

§ 3

 1. Ustalenia komunikacyjne.
  1. oznacza się na rysunku zmian w planie odcinek drogi publicznej symbolem DK- 3, jako drogę klasy głównej ruchu przyśpieszonego - GP.
   W przypadku zmiany lokalizacji projektowanej drogi ekspresowej S-3 (poza granicą opracowania) dopuszcza się podwyższenie klasy drogi z GP do klasy S - ekspresowej,
  2. ustala się następujące szerokości drogi w liniach rozgraniczenia:
   1. w ciągu trasy - 50,0 m,
   2. w rejonie włączenia drogi wojewódzkiej nr 120 - węzeł - w/g rys. zmian, dopuszcza się zmiany przebiegu linii rozgraniczenia wynikające z wymogów realizacji opracowanych w projekcie budowlanym,
  3.  przekrój poprzeczny drogowy:
   1. dla klasy GP - min. 1 jezdnia o szerokości 7,0 m,
   2. dla klasy S - docelowo 2 jezdnie o szerokości 7,0 m każda,
   3. pobocza utwardzone w/g obowiązującego normatywu, pobocza ziemne w/g  obowiązującego normatywu,   
   4. dla klasy S dopuszcza się etap - 1 jezdnia o szerokości 7,0 m, 
  4. wymagana nośność nawierzchni - 115 kN/oś, 
  5. 5włączenie drogi wojewódzkiej nr 120 oraz istniejącego odcinka drogi krajowej DK- 3  w kierunku Płoni do projektowanej drogi przez węzeł,
  6. przejazd gospodarczy (w płn. części terenu) w drugim poziomie drogi GP.
 2. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska,
  1. cała trasa drogi położona w projektowanej strefie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wód powierzchniowych jeziora Miedwie; obowiązują ograniczenia wynikające z aktualizacji projektu stref ochronnych ujęcia wód powierzchniowych jeziora Miedwie - opracowanie R.B.G.P.W.Z. w Szczecinie (załącznik do wniosku o ustanowienie stref ochronnych),
  2. ze względu na położenie drogi na terenie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" oraz w jego otulinie obowiązuje uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu z dyrektorem Parku,
  3. odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo, poprzez projektowane rowy drogowe do istniejących naturalnych odbiorników. Wyloty wyposażyć w urządzenia podczyszczające (separatory, piaskowniki); zrzut wody zgodny z rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub gruntu, lub zgodnie z innymi aktualnie obowiązującymi przepisami,
  4. należy wykluczyć uprawy konsumpcyjne wzdłuż terenów przyległych do drogi w pasie   określonym w - o ile jest wymagany - raporcie o oddziaływaniu drogi na środowisko,
  5. zachować w maksymalnym stopniu istniejącą zieleń drzewiasto-krzaczastą; niezbędne wycinki zieleni kolidującej z przebiegiem drogi zastąpić nowymi nasadzeniami stanowiącymi ekwiwalentną rekompensatę utraconego zasobu drzew i krzewów; wszelkie prace w bezpośrednim sąsiedztwie drzew, ze szczególnym uwzględnieniem drzew pomnikowych, muszą być prowadzone zgodnie z zasadami ochrony drzew na placach budowy,
  6. na odcinku drogi przebiegającym przez tereny rolne wprowadzić obustronne obsadzenia drogi w liniach rozgraniczenia szpalerem całorocznej zieleni izolacyjnej - drzewami i krzewami; preferowana szerokość pasa zieleni izolacyjnej - 12,0 m,
  7. na styku drogi i lasu konieczne wzmocnienie projektowanego pasa zieleni izolacyjnej,
  8. na odcinku drogi przebiegającym prze_ tereny leśne konieczne przejścia i przepusty dla  zwierząt,
  9. należy w maksymalnym stopniu zabezpieczyć tereny sąsiednie przed zmianą stosunków gruntowo-wodnych ze szczególnym uwzględnieniem odcinka drogi przebiegającego w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Płoni; wszelkie prace ziemne poprzedzić badaniami geologicznymi w celu określenia stosownych zabezpieczeń,
  10. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego zaliczone są do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i mogą wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, a drogi ekspresowe do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i wymagają sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.
  11. Przy uzgadnianiu inwestycji należy stosować procedury zgodne z ustawą Prawo  Ochrony Środowiska.
 3. Ustalenia dotyczące dóbr kultury.
  Na odcinkach drogi (patrz rys. zmiany) objętych strefą "W III" ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujętych w ewidencji służby konserwatorskiej obowiązuje: .
  1. uzgadnianie i opiniowanie wszelkich prac inżynierskich, budowlanych i innych przez  służbę konserwatorską,
  2. w przypadku podjęcia prac obowiązuje powiadomienie, z 2-tygodniowym wyprzedzeniem, służb konserwatorskich ochrony zabytków o podjęciu działań inwestycyjnych związanych  z robotami ziemnymi, uzyskanie stosownego zezwolenia oraz przeprowadzenie interwencyjnych badań archeologicznych na koszt inwestora.
 4. Ustalenia inżynieryjne.
  1. istniejącą magistralę wodociągową przebudować zgodnie z obowiązującymi normami  branżowymi, 
  2. odcinek istniejącej linii energetycznej przebudować zgodnie z obowiązującymi normami  branżowymi,.
  3. telekomunikacyjne linie kablowe biegnące wzdłuż drogi przystosować zgodnie z   wymogami obowiązujących norm branżowych,
  4. w miejscu kolizji z istniejącym rowem melioracyjnym wykonać przepust drogowy zgodnie   z wymogami obowiązujących norm branżowych,
  5. w związku z położeniem drogi w pobliżu rzeki Płoni, przy projekcie budowlanym,   konieczne uwzględnienie maksymalnego stanu jej wód.

§4

 1. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
  1. zmienia się przeznaczenie 15,39 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego na cele  nierolnicze, w tym: 1,31 ha kI. R lila; 0,26 ha kI. 8a R lila; 9,11 ha kI. R IlIb; 2,06 ha   kI. R IVa; 2,65 ha kI. R V,
  2. zmienia się przeznaczenie 12,80 ha gruntów leśnych na cele nieleśne.
 2. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, na zmianę przeznaczenia 10,51 ha gruntów rolnych kI. III uzyskano zgodę GZ.tr.057-602­435/02 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 listopada 2002 r.; na zmianę przeznaczenia 1,65 ha gruntów rolnych kI. IV uzyskano zgodę SR-R-6-7711-97/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 grudnia 2002 r.; na zmianę przeznaczenia 12,47 ha gruntów leśnych uzyskano zgodę ZS-2120/231/2002 ds. 8/7358/51/2002 Ministra Środowiska z dnia 22 października 2002 r.

§ 5

 1. Na obszarze objętym niniejszą zmianą dopuszcza się, poza pasem drogowym i obszarem  "Szczecińskiego Parku Krajobrazowego Puszcza Bukowa", lokalizacje reklam w sposób nie kolidujący z podstawową funkcją terenu.
 2. Do czasu realizacji ustaleń zawartych w § 3, ust. 1 dopuszcza się dotychczasowy sposób użytkowania terenów, z zakazem wznoszenia tymczasowych obiektów nietrwałych.

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§6

Ustala się "0" stawkę procentową służącą wyliczeniu opłaty, o której mowa wart. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

§7

 1. Na obszarze objętym zmianą tracą moc ustalenia miejscowego planu ogólnego zagospoda­rowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, zatwierdzony Uchwałą Nr X11/57/86 Gminnej Rady Narodowej w Starym Czarnowie z dnia 8 września 1986 r. (Dz. Urzędowy Województwa Szczecińskiego z 1986 r. Nr 10, poz. 226), podtrzymany Uchwałą Nr 34NI/90 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 20 grudnia 1990 r.
 2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-05-2004 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2004 11:49