herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Zarządzenie Nr III.57.2014 Wójta Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej


Zarządzenie Nr III.57.2014

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 24 października 2014 r.

w sprawie powołania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej i koordynatora gminnego w Starym Czarnowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 2, pkt 3 lit. a, Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 września 2014 r. w sprawie określenia warunków i sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzam, co następuje:

§1. Powołuję Panią Danutę Tomecką pełnomocnikiem do spraw obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Czarnowie oraz koordynatorem gminnym ds. obsługi informatycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

§ 2. Szczegółowy zakres zadań stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Nr III.57.2014

Wójta Gminy Stare Czarnowo

z dnia 24 października 2014 r.

Zadania pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej wyborów gminnej komisji wyborczej

Do zadań pełnomocnika należy:

 1. udział w szkoleniu organizowanym przez koordynatora dla obszaru właściwości komisarza wyborczego;

 2. udział w testach ogólnokrajowych obejmujących wprowadzenie testowych wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rady gminy i w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz przesłanie danych za pośrednictwem sieci publicznej lub przekazanie danych do pełnomocnika komisarza wyborczego;

 3. szkolenie operatorów TKW w zakresie obsługi kalkulatora wyborczego (o ile zostali powołani);

 4. potwierdzenie odbioru loginu i hasła pełnomocnika gminnej komisji wyborczej;

 5. przygotowanie instalacji sprzętu i oprogramowania oraz łącza do sieci publicznej;

 6. zabezpieczenie systemu przed nieuprawnionym dostępem;

 7. powołanie, w miarę potrzeby, operatorów wprowadzania danych;

 8. wprowadzanie i aktualizacja danych o obwodach głosowania (z wyjątkiem m. st. Warszawy) i o okręgach wyborczych;

 9. rejestracja w systemie informatycznym składów OKW;

 10. rejestracja w systemie informatycznym list i kandydatów na radnych;

 11. rejestracja w systemie informatycznym kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

 12. sporządzenie projektów obwieszczeń oraz kart do głosowania;

 13. dystrybucja loginów i haseł dla przewodniczących OKW (w sytuacji wyjątkowej - dla zastępców przewodniczących OKW) oraz operatorów obsługi informatycznej OKW;

 14. potwierdzenie odbioru i wprowadzenie do oprogramowania aktualnych danych definiujących obwody oraz kandydatów w wyborach do rady gminy i w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta), z podaniem bieżącej wersji oprogramowania oraz daty wygenerowania w systemie centralnym danych definiujących obwody i kandydatów;

 15. ustalenie, najpóźniej w przeddzień głosowania, z przewodniczącym gminnej (miejskiej) komisji wyborczej harmonogramu pracy;

 16. dwukrotne wprowadzenie z protokołów OKW danych o wynikach głosowania w wyborach do rady gminy (w przypadku miasta na prawach powiatu - również do sejmiku województwa) oraz w wyborach bezpośrednich w przypadku OKW niekorzystających z techniki informatycznej lub nadzór nad wprowadzeniem ich przez operatorów TKW;

 17. weryfikacja wprowadzonych do systemu danych o wynikach głosowania w obwodach w wyborach do rady gminy i w wyborach bezpośrednich z danymi z protokołów głosowania, przekazanych przez przewodniczącego OKW (w przypadku miasta na prawach powiatu - również danych dotyczących wyborów do sejmiku województwa);

 18. w przypadku wystąpienia błędów — wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu OKW zestawienia błędów i ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu głosowania;

 19. w przypadku wystąpienia ostrzeżeń, wydrukowanie i przekazanie przewodniczącemu raportu ostrzeżeń do wprowadzonego protokołu głosowania;

 20. sygnalizowanie przewodniczącemu komisji wyborczej niezgodności danych o liczbie uprawnionych, o siedzibie komisji wyborczej lub o godzinach rozpoczęcia i zakończenia głosowania, w protokołach wyników głosowania;

 21. przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy projektów zestawień wyników głosowania w okręgach wyborczych oraz projektu protokołu z wyborów do rady;

 22. przygotowanie, wydrukowanie i przekazanie niezbędnej liczby egzemplarzy projektu protokołu wyników głosowania i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

 23. w przypadku miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu — sporządzenie projektu protokołu wyników głosowania na obszarze miasta (okręgu wyborczego)w wyborach do sejmiku województwa;

 24. przesłanie do systemu centralnego zatwierdzonych licencją przewodniczącego komisji danych zawartych w podpisanym przez komisję protokole wyników głosowania oraz w protokole wyborów do rady gminy (Rady m. st. Warszawy);

 25. przesłanie do systemu centralnego zatwierdzonych licencją przewodniczącego komisji danych zawartych w podpisanym przez komisję protokole wyników głosowania i wyników wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta);

 26. w przypadku miejskiej komisji wyborczej w mieście na prawach powiatu — przesłanie do systemu centralnego zatwierdzonych licencją przewodniczącego komisji danych zawartych w podpisanym przez komisję protokole zbiorczych wyników głosowania na obszarze miasta (okręgu wyborczego) w wyborach do sejmiku województwa;

 27. w przypadku głosowania ponownego w wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — ponowienie powyższych czynności (z wyjątkiem testów ogólnokrajowych).

Zadania koordynatora gminnego

Do zadań koordynatora gminnego należy:

 1. udział w szkoleniach organizowanych przez koordynatora właściwego dla obszaru komisarza wyborczego;

 2. wsparcie wprowadzania i aktualizacji w systemie informatycznym przez właściwe komórki organizacyjne urzędu gminy danych dotyczących obwodów głosowania i ich granic, liczby uprawnionych do głosowania na obszarze gminy oraz danych o liczbie udzielonych pełnomocnictw i liczbie wysłanych pakietów wyborczych,

 3. nadzór nad wprowadzeniem do systemu danych członków (kandydatów na członków) obwodowych komisji wyborczych i aktualizacją składów przez właściwe komórki organizacyjne urzędu gminy;

 4. prowadzenie ewidencji informacji operatorów obsługi informatycznej OKW zawierającej dane kontaktowe i ustalony sposób przekazywania haseł, oprogramowania oraz danych definiujących obwody głosowania, okręgi wyborcze i listy kandydatów;

 5. przeprowadzenie szkolenia dla operatorów OKW na obszarze gminy w zakresie obsługi informatycznej wyborów samorządowych w obwodzie głosowania;

 6. prowadzenie ewidencji wersji zainstalowanego oprogramowania i wersji danych definiujących wykaz obwodów, list i kandydatów,

 7. przekazanie przewodniczącym OKW oraz operatorom obsługi informatycznej OKW loginów i haseł do pobrania licencji, a w sytuacji szczególnej przekazanie loginu i hasła dla pobrania licencji zastępcy przewodniczącego;

 8. dystrybucja oprogramowania oraz danych definicyjnych dla każdego obwodu głosowania bez dostępu do sieci Internet (poprzez pobranie ze stron internetowych i utworzenie nośników), także w przypadku testów, o którym mowa w punkcie 13;

 9. dystrybucja aktualizowanych plików definicyjnych uwzględniających uzyskane od koordynatora komisarza wyborczego zmiany danych o kandydatach do rad oraz kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dla obwodów nieposiadających dostępu do sieci Internet;

 10. przyjmowanie uwag dotyczących działania programu oraz udzielanie wsparcia technicznego operatorom obsługi informatycznej OKW;

 11. zgłaszanie uwag dotyczących działania programu koordynatorowi komisarza;

 12. w przypadkach awaryjnych nawiązanie kontaktu i przekazanie informacji koordynatorowi komisarza;

 13. udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu testów ogólnokrajowych przekazywania danych testowych o wynikach głosowania ze wszystkich komisji obwodowych korzystających ze wsparcia informatycznego oraz organizacja wprowadzania i przekazywania danych testowych z obwodów nieposiadających obsługi informatycznej;

 14. przekazanie do koordynatora komisarza wniosków i spostrzeżeń w formie raportu podsumowującego przebieg testów ogólnokrajowych;

 15. przygotowanie wydruków formularzy protokołów wyników głosowania w obwodzie
  (dla ewentualnego ręcznego sporządzenia protokołów);

 16. w dniu głosowania - dwukrotne przekazanie danych o liczbie osób ujętych w spisie wyborców oraz o liczbie wydanych kart do głosowania (tzw. frekwencji) w sytuacji, o której mowa w pkt. 15 załącznika uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z września 2014 r. w sprawie trybu i sposobu przekazywania przez komisarzy wyborczych obwodowe komisje wyborcze Państwowej Komisji Wyborczej w trakcie głosowania danych o liczbie osób uprawnionych do głosowania oraz o liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania stałych obwodach głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m .st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w 2014 r.;

 17. prowadzenie dziennika zdarzeń, w którym są odnotowywane wykonane czynności:

 1. przeprowadzenie szkolenia operatorów OKW z potwierdzeniem uczestnictwa,

 2. zgłaszanie z poziomu gminy uwag do działania programu do koordynatora komisarza wyborczego właściwego dla gminy,

 3. przygotowanie i otrzymanie potwierdzenia przekazania haseł przewodniczącym OKW i operatorom OKW,

 4. zgłaszanie do koordynatora komisarza wyborczego konieczności zmiany haseł i sposoby ich przekazania z potwierdzeniami odbioru,

 5. przekazanie, za potwierdzeniem, oprogramowania dla operatorów OKW nieposiadających dostępu do sieci Internet;

 6. przekazanie, za potwierdzeniem poprawności, danych definicyjnych dla operatorów OKW nieposiadających dostępu do sieci Internet, w tym w ramach testów ogólnokrajowych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Arkadiusz Łysik 27-10-2014 08:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2014
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2014 08:25