herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA  NR IV/25/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia  30 grudnia   2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA  NR IV / 25 / 2002

UCHWAŁA  NR IV/25/2002
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia  30 grudnia   2002 r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo

Na podstawie przepisów art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz.139; Nr 41, poz. 412; Nr 111, poz.1279; z 2000 r. Nr 12, poz.136; Nr 109, poz.1157; Nr 120, poz.1268; z 2001 r. Nr 5, poz.42; Nr 14, poz.124; Nr 100, poz.1085; Nr 115, poz.1229; Nr 154, poz.1804; z 2002 r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 

  1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  gminy Stare Czarnowo, uchwalonym Uchwałą Nr XIII/57/86 Gminnej Rady Narodowej w Starym  Czarnowie z dnia 8 września 1986r (Dz.U. Woj. Szczecińskiego Nr 10 z 1986r. poz. 226),  podtrzymanym Uchwałą Nr 34/VI/90 Rady Gminy Stare Czarnowo  z dnia 20 grudnia 1990 r., dla   terenów położonych w obrębie Kartno.
  2. Granice obszaru, objętego zmianą w planie, określono na załączniku graficznym do niniejszej  uchwały.
  3. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 2.

  1. Przystępuje się do  zmian w planie celem rozstrzygnięcia możliwości wykorzystania  terenów objętych opracowaniem pod lokalizację funkcji mieszkaniowej, usługowej i rekreacyjnej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą techniczną.
  2. Przedmiot ustaleń projektowanych zmian obejmuje art.10 ust 1 ustawy o zagospodarowaniu   przestrzennym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 17-05-2004 11:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2004 11:56