herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1
do Uchwały VI/ 41/ 03
Rady Gminy w Starym Czarnowie
z dnia 17 maja 2003r.

 

DOCHODY BUDŻETU GMINY STARE CZARNOWO

związane z realizacją zadań własnych w 2003 roku
według działów klasyfikacji

Dział

Rozdz.

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Kwota w zł

 

010

   

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

15.000

01095

Pozostała działalność

15.000

083

Wpływy z usług

12.000

097

Wpływy z różnych dochodów

3.000

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

304.000

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

289.000

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów 
o podobnym charakterze

7.000

084

Wpływy ze sprzedaży wyrobów
i składników majątkowych

282.000

70095

Pozostała działalność

15.000

083

Wpływy z usług

15.000

 

710

   

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

5.000

71035

 

Cmentarze

5.000

083

Wpływy z usług

5.000

 

750

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

47.000

75011

 

Urzędy wojewódzkie

39.000

201

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

39.000

75023

Urzędy gmin

8.000

045

Wpływy z opłaty administracyjnej za 
czynności urzędowe

6.000

097

Wpływy z różnych dochodów

2.000

 

751

 
   

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

560

75101

  Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa

560

201

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

560

 

756

   

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

2.802.834

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

15.000

035

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacanych w formie karty podatkowej

15.000

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 
od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

1.802.600

031

Podatek od nieruchomości

1.685.000

032

Podatek rolny

21.000

033

Podatek leśny

64.600

034

Podatek od środków transportowych

25.000

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

3.000

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z podatków i opłat

4.000

75616

 

Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych

398.000

031

Podatek od nieruchomości

134.000

032

Podatek rolny

171.000

034

Podatek od środków transportowych

26.800

036

Podatek od spadków i darowizn

5.000

037

Podatek od posiadania psa

200

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

55.000

091

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

6.000

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

49.000

041

Wpływy z opłaty skarbowej

3.000

048

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

46.000

75619

 

Wpływy z różnych rozliczeń

1.000

046

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

1.000

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa

537.234

001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

537.234

 

758

 

 

 
   

RÓŻNE ROZLICZENIA

1.765.907

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego

1.672.294

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

1.672.294

75802

 

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

3.169

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

3.169

75805

 

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

90.444

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

90.444

 

801

 
   

OŚWIATA I WYCHOWANIE

9.700

80195

 

Pozostała działalność

9.700

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 
na realizację własnych zadań bieżących gmin

9.700

 

853

   

OPIEKA SPOŁECZNA

301.000

85314

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

5.000

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

5.000

85314

 

Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na 
ubezpieczenia społeczne

154.000

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

140.000

270

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
 / związków gmin/, powiatów /związków powiatów /,
samorządów  województw, pozyskane z innych źródeł

14.000

85316

  Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

54.000

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

54.000

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

77.000

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

77.000

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

11.000

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

11.000

 

854

   

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

60.400

85404

 

Przedszkola

60.000

083

Wpływy z usług

60.000

85495

 

Pozostała działalność

400

203

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań bieżących gmin

400

 

900

   

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

71.000

90015

  Oświetlenie ulic, placów, i dróg

71.000

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizacje zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

71.000

 

921

 
   

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

12.000

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

12.000

075

Dochody z najmu i dzierżawy

12.000

R  A  Z  E  M :

5.394.401

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 18:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 18:00