herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA Nr VI/44/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2003r. w sprawie: planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.

UCHWAŁA Nr VI/44/03

UCHWAŁA Nr VI/44/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 marca 2003 r.

 

w sprawie: planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok.

Na podstawie art.18 ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1791 ; z 2002 r. Nr 23, poz.220 / oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska / Dz.U. Nr 62, poz. 627/ Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok w następujących kwotach :

  • przychody         105.316,00
  • wydatki             105.316,00

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia a ponadto podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty .

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/44/03
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 17 marca 2003 roku

 

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2003 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota w zł

I.

Stan środków na początek roku

79.916,00

II.

Przychody – razem

25.400,00

 

Razem przychody I  +  II
z tego:

105.316,00

 
 Dział

Rozdział

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Kwota w zł

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

25.400,00

90011

 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

25.400,00

069

Wpływy z różnych opłat  

24.000,00

092 Pozostałe odsetki 1. 400,00
 

III.

Wydatki  – razem
z tego:

105.316,00

 
 Dział

Rozdział

§

Nazwa działu, rozdziału i paragrafu

Kwota w zł

010

   

Rolnictwo i łowiectwo

14.640,00

01095

 

Pozostała działalność

14.640,00

4270

Zakup usług remontowych
/przygotowanie specyfikacji istotnych warunków
zamówienia na przetarg dwustopniowy  związany
z gospodarką wodno –ściekową na terenie
gminy Stare Czarnowo/

14.640,00

 
 750   

Administracja publiczna

90.676,00

75023

Urzędy gmin

90.676,00

4270

Zakup usług remontowych
/opracowanie dokumentacji technicznej oraz prace
remontowe związane z wymianą ogrzewania
na gazowe/

90.676,00

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 18:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 18:26