herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR  VI/48/03 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2003r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Stare Czarnowo miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

UCHWAŁA NR  VI/48/03

UCHWAŁA NR  VI/48/03
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 17 marca 2003r.

 

w sprawie: zasad usytuowania na terenie Gminy Stare Czarnowo miejsc sprzedaży   i podawania napojów alkoholowych.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806) oraz art.12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu   w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231; Nr 167, poz.1372 )

Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się zasady usytuowania na terenie Gminy Stare Czarnowo miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych,  stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/281/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 marca 2002 roku w sprawie usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Czarnowo i warunki sprzedaży tych napojów.

§ 3. Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik do Uchwały Nr  VI/48/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 marca 2003r.

ZASADY usytuowania na terenie Gminy Stare Czarnowo miejsc sprzedaży  i podawania napojów alkoholowych.

  • Zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych powinny być podporządkowane podstawowej zasadzie polityki wobec alkoholu, zapisanej zarówno w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jak i w Narodowym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych tj. ograniczeniu dostępności do alkoholu.
  • Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Stare Czarnowo prowadzona jest w obiektach o trwałej zabudowie (w rozumieniu prawa budowlanego) z zachowaniem odległości nie zakłócającej działalności obiektów uznawanych powszechnie za chronione tzn. przedszkole, żłobek,  szkoła, dom dziecka, miejsce kultu religijnego, inne placówki prowadzące zajęcia dydaktyczne i pozalekcyjne z dziećmi i młodzieżą do lat 18 -tu.
  • Sprzedaż napojów alkoholowych może być prowadzona w sklepach wielobranżowych, z zachowaniem warunków wynikających z ustawy wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  • Rada Gminy Stare Czarnowo może wprowadzić zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w miejscach o charakterze i lokalizacji, która byłaby niezgodna z założeniami ustawy a prowadzona tam działalność kolidowałaby z działaniami zmierzającymi do ograniczania spożycia napojów alkoholowych lub zagrażałaby materialnemu i moralnemu dobru społeczności lokalnej

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 18:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 18:52