herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR VI/50/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 17 marca 2003r. w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, obręb Żelewo.

UCHWAŁA NR VI/50/03

UCHWAŁA NR VI/50/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 17 marca 2003 r.

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, obręb Żelewo

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.; Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 14 poz. 124; Nr 100, poz. 1085; Nr 115, poz. 1229; Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz.1112) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala co następuje:


Rozdział 1
Przepisy ogólne


§ 1.

 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XLI / 286 / 2002 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 15 marca 2002 r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/57/86 Gminnej Rady Narodowej w Starym Czarnowie z dnia 8 września 1986 r. (Dz. Urz. Województwa Szczecińskiego Nr 10 z 1986 r., poz. 226), w obrębie geodezyjnym Żelewo, dla obszarów oznaczonych na załącznikach graficznych nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały:
  1. załącznik graficzny nr 1 dla działek o numerach ewidencji geodezyjnej 180, 184, 185, 189/1, 189/2, 189/3, 189/4, od 906/1 do 906/11 i część dz. nr 156 o łącznej powierzchni 6,02 ha;
  2. załącznik graficzny nr 2 dla działek o numerach ewidencji geodezyjnej 194/2, 194/3, 194/4,195/1, 196, 197, 45/3, część dz. 45/1 i 156 o łącznej powierzchni 2,02 ha;
  3. załącznik graficzny nr 3 dla działek o numerach ewidencji geodezyjnej 204/1, 204/2, 204/3, 206/1, 206/2, część dz. 205 i 156 o łącznej powierzchni 0,37 ha.
 2.  Granice obszarów zmiany zaznaczono na rysunku zmiany planu w skali i 1:1000 stanowiącym odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.
 3. Celem zmiany planu jest przeznaczenie terenów łąk i pastwisk, terenów rekreacji i usług na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej.

§ 2.

 1. Ustalenia zmiany planu zawarte w tekście uchwały obejmują: 
  1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem: MJ; 
  2. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacyjnej oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem: MJ/UT;
  3. tereny komunikacji publicznej, istniejącej drogi powiatowej, istniejącej i projektowanej drogi gminnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami KDp i KD;
  4. tereny komunikacji wewnętrznej, ulic i ciągów komunikacji pieszej oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami KW i KX;
  5. teren obsługi komunikacji oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KS;
  6. teren przeznaczony pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem Ti.
 2. Na obszarze zmiany planu, ustala się przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne wraz z warunkami jego dopuszczenia.
 3. Następujące oznaczenia graficzne w rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:
  1. linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu bądź o różnych zasadach zagospodarowania;
  2. linie wydzieleń wewnętrznych w ramach terenów elementarnych;
  3. nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy;
  4. linie określające zasady podziałów parcelacyjnych.

Rozdział 2
Przepisy szczegółowe


§ 3. 

 1. Na terenie, o powierzchni 5,458 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 1, symbolem 1 MJ ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   • minimalną wielkość działki budowlanej: 880 m2 (nie dotyczy działek wydzielanych i przeznaczonych pod lokalizację obiektów infrastruktury technicznej),
   • maksymalną powierzchnię zabudowy - 15 % powierzchni działki, ustalenie nie dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej,
   • minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 70 % powierzchni działki, ustalenie nie dotyczy działek pod obiekty infrastruktury technicznej,
   • nieprzekraczalną linię zabudowy:
    - w odległości 10,0 m od linii regulacyjnej drogi powiatowej, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 01 KDp (wg rysunku zmiany planu), - w odległości 10,0 m od linii regulacyjnej projektowanej drogi gminnej, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 02 KD (wg rysunku zmiany planu), - w odległości zmiennej, określonej na rysunku zmiany planu, nie mniejszej jednak niż 5,0 m od linii regulacyjnych wewnętrznych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami 1 KW, 2 KW i 3 KW oraz ciągów komunikacji pieszej oznaczonych symbolami 4 KX i 5 KX,
   • wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 10,0 m, do 2 kondygnacji, przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,
   • dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 35o i nie większym niż 40o,
   • zakaz lokalizacji budynków, zespołów budynków zawierających więcej niż dwa mieszkania, zabudowy szeregowej oraz lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na terenie działki budowlanej,
   • dopuszcza się lokalizację zabudowy bliźniaczej, przy czym zabudowę bliźniaczą mogą tworzyć wyłącznie budynki symetryczne w formie zewnętrznej, o jednakowej wysokości i formie dachu,
   • obowiązek zlokalizowania na działce co najmniej dwu miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
  3. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia zabudowy;
  4. teren wydzielenia wewnętrznego, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem Ti przeznaczony pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;
  5. tereny wydzieleń wewnętrznych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 1 KW, 2 KW i 3 KW jako drogi dojazdowe wewnętrzne - pieszojezdnie, o szerokości w liniach regulacyjnych 6,0 m z placem manewrowym (wg rysunku zmiany planu);
  6. tereny wydzieleń wewnętrznych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 4 KX i 5 KX jako ciągi komunikacji pieszej z możliwością prowadzenia w nich sieci uzbrojenia, o szerokości w liniach regulacyjnych - odpowiednio 5,0 i 4,0 m (wg rysunku zmiany planu);
  7. służebność terenów wydzieleń wewnętrznych 1 KW, 2 KW i 3 KW oraz 4 KX i 5 KX dla obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej przylegających posesji w ramach terenów 1 MJ i 2 MJ/UT;
  8. obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu 1 MJ od drogi powiatowej, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 01 KDp, poprzez drogi wewnętrzne oznaczone symbolami 1 KW i 2 KW, ciąg komunikacji pieszej oznaczony symbolem 4 KX oraz od drogi powiatowej poprzez projektowaną drogę gminną oznaczoną symbolem 02 KD i drogę wewnętrzną dojazdową 3 KW;
  9. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem IV niniejszej uchwały.
 2. Na terenie, o powierzchni 0,195 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 1,symbolem 2 MJ/UT ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i rekreacyjna;
  2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   1. zakaz wtórnego podziału terenu za wyjątkiem wydzielenia obszaru pod projektowaną komunikację,
   2. maksymalną powierzchnię zabudowy - 10 % powierzchni działki,
   3. minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 70 % powierzchni działki,
   4. nieprzekraczalną linię zabudowy:
    • - w odległości zmiennej, określonej na rysunku zmiany planu, nie mniejszej jednak niż 13,0 m od linii regulacyjnej wewnętrznej komunikacji pieszej oznaczonej symbolem 6 KX i 15,0 m od wschodniej granicy posesji, równoległej do brzegu jeziora,
    • - w obszarze poza nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się lokalizację, nietrwale związanych z gruntem obiektów zagospodarowania terenu, małej architektury, ogrodowych altan i wiat związanych z rekreacyjnym wykorzystaniem terenu,
   5. wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 10,0 m, do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,
   6. dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 35o i nie większym niż 40o,
   7. dopuszcza się lokalizację zabudowy bliźniaczej, przy czym zabudowę bliźniaczą mogą tworzyć wyłącznie budynki symetryczne w formie zewnętrznej, o jednakowej wysokości i formie dachu,
   8. obowiązek zlokalizowania na działce co najmniej dwu miejsc postojowych dla samochodów osobowych a w przypadku realizacji, w ramach funkcji rekreacyjnej terenu, miejsc noclegowych lub innej formy udostępnienia terenu, dodatkowo jedno miejsce parkingowe na każdy zespół mieszkalny;
  3. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia zabudowy;
  4. teren wydzielenia wewnętrznego, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 6 KX jako ciąg komunikacji pieszej z możliwością prowadzenia w nim sieci uzbrojenia, o szerokości w liniach regulacyjnych - 4,0 m (wg rysunku zmiany planu);
  5. służebność terenu wydzielenia wewnętrznego 6 KX dla obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej przylegających posesji w ramach terenów 1 MJ i 2 MJ/UT;
  6. obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu 2 MJ/UT od drogi powiatowej, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 01 KDp, poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem 1 KW i ciąg komunikacji pieszej oznaczony symbolem 6 KX;
  7. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem IV niniejszej uchwały.
 3. Na terenie, o powierzchni 0,33 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 1, symbolem 01 KDp ustala się:
  1. przeznaczenie: istniejąca droga powiatowa lokalna;
  2. możliwość lokalizacji sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej.
 4. Na terenie, o powierzchni 0,042 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 1, symbolem 02 KD ustala się:
  1. przeznaczenie: pas terenu na poszerzenie drogi gminnej dojazdowej o numerze ewidencji geodezyjnej 176 - poza obszarem opracowania;
  2. możliwość lokalizacji sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej.


§ 4.

 1. Na terenie, o powierzchni 0,50 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 2, symbolem 3 MJ ustala się
  1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  2) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
  •  minimalną wielkość działki budowlanej: 1500 m2,
  • maksymalną powierzchnię zabudowy - 15 % powierzchni działki,
  • minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 70 % powierzchni działki,
  • pas dopuszczalnej lokalizacji zabudowy, o szerokości 20,0 m, określony obowiązująca i nieprzekraczalną linią zabudowy:
   - w odległości 10,0 m i 30,0 m od linii regulacyjnej drogi powiatowej, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 01 KDp (wg rysunku zmiany planu),
   - w obszarze poza nieprzekraczalną linią zabudowy, od strony brzegu jeziora, dopuszcza się lokalizację, nietrwale związanych z gruntem obiektów zagospodarowania terenu, małej architektury, ogrodowych altan i wiat,
  • wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 9,0 m, do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,
  • dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 35o i nie większym niż 40o,
  • zakaz lokalizacji budynków, zespołów budynków zawierających więcej niż dwa mieszkania, zabudowy szeregowej oraz lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na terenie działki budowlanej,
  • dopuszcza się lokalizację zabudowy bliźniaczej, przy czym zabudowę bliźniaczą mogą tworzyć wyłącznie budynki symetryczne w formie zewnętrznej, o jednakowej wysokości i formie dachu,
  • obowiązek zlokalizowania na działce co najmniej dwu miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
  • możliwość użytkowania istniejącej na terenie zabudowy do czasu realizacji nowej, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały;

  3) obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia zabudowy;
  4) obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu 3 MJ od drogi powiatowej oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 01 KDp;
  5) obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem IV niniejszej uchwały.

 2. Na terenie, o powierzchni 0,83 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 2, symbolem 4 MJ ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   • minimalną wielkość działki budowlanej: 1500 m2,
   • maksymalną powierzchnię zabudowy - 15 % powierzchni działki,
   • minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 70 % powierzchni działki,
   • pas dopuszczalnej lokalizacji zabudowy, o szerokości 20,0 m, określony obowiązująca i nieprzekraczalną linią zabudowy:
    - w odległości 10,0 m i 30,0 m od linii regulacyjnej drogi powiatowej, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 01 KDp (wg rysunku zmiany planu),
    - w obszarze poza nieprzekraczalną linią zabudowy, od strony brzegu jeziora, dopuszcza się lokalizację, nietrwale związanych z gruntem obiektów zagospodarowania terenu, małej architektury, ogrodowych altan i wiat,
   • wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 9,0 m, do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,
   • dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 35o i nie większym niż 40o,
   • zakaz lokalizacji budynków, zespołów budynków zawierających więcej niż dwa mieszkania, zabudowy szeregowej oraz lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na terenie działki budowlanej,
   • dopuszcza się lokalizację zabudowy bliźniaczej, przy czym zabudowę bliźniaczą mogą tworzyć wyłącznie budynki symetryczne w formie zewnętrznej, o jednakowej wysokości i formie dachu,
   • obowiązek zlokalizowania na działce co najmniej dwu miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
   • możliwość przebudowy i rozbudowy istniejącej na terenie zabudowy zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały;
  3. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia nowej zabudowy lub rozbudowy;
  4. obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu 4 MJ od drogi powiatowej oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 01 KDp;
  5. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem IV niniejszej uchwały;
  6. dla całego terenu, położonego w strefie "K", ochronę wartości krajobrazu kulturowego, zgodnie z ustaleniami ( 6 niniejszej uchwały).
 3. Na terenie, o powierzchni 0,44 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 2, symbolem 5 MJ ustala się: 
  1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   • minimalną wielkość działki budowlanej: 1200 m2,
   • maksymalną powierzchnię zabudowy - 15 % powierzchni działki,
   • minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 70 % powierzchni działki,
   • nieprzekraczalną linię zabudowy:
    - w odległości 10,0 m od linii regulacyjnej drogi powiatowej, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 01 KDp (wg rysunku zmiany planu),
   • obowiązującą linię zabudowy:
    - w odległości 5,0 m od linii regulacyjnej wewnętrznej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 1 KW,
   • wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 9,0 m, do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,
   • dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 35o i nie większym niż 40o,
   • zakaz lokalizacji budynków, zespołów budynków zawierających więcej niż dwa mieszkania, zabudowy szeregowej oraz lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na terenie działki budowlanej,
   • dopuszcza się lokalizację zabudowy bliźniaczej, przy czym zabudowę bliźniaczą mogą tworzyć wyłącznie budynki symetryczne w formie zewnętrznej, o jednakowej wysokości i formie dachu,
   • obowiązek zlokalizowania na działce co najmniej dwu miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
  3. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia zabudowy;
  4. teren wydzielenia wewnętrznego, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1 KW jako poszerzenie istniejącej drogi dojazdowej wewnętrznej - pieszojezdni, o szerokości w liniach regulacyjnych zmiennej - w zakresie zmiany planu - min. 4,0 m (wg rysunku zmiany planu);
  5. służebność terenu wydzielenia wewnętrznego 1 KW dla obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej przylegających posesji;
  6. obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu 5 MJ od drogi powiatowej oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 01 KDp, poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem 1 KW;
  7. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem IV niniejszej uchwały;
  8. dla całego terenu, położonego w strefie "K", ochronę wartości krajobrazu kulturowego, zgodnie z ustaleniami ( 6 niniejszej uchwały).
  • Dla terenu obejmującego dwie części, o łącznej powierzchni 0,25 ha, oznaczone na załączniku graficznym Nr 2, symbolem 01 KDp ustala się:
   1. przeznaczenie: istniejąca droga powiatowa lokalna;
   2. możliwość lokalizacji sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej

§ 5.

 1. Na terenie, o powierzchni 0,12 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 3, symbolem 6 MJ ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   • maksymalną powierzchnię zabudowy - 15 % powierzchni terenu,
   • minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 70 % powierzchni terenu,
   • nieprzekraczalną linię zabudowy - wg rysunku zmiany planu,
   • wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 9,0 m, do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,
   • dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 35o i nie większym niż 40o,
   • zakaz lokalizacji budynków, zespołów budynków zawierających więcej niż dwa mieszkania, zabudowy szeregowej oraz lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego,
   • obowiązek zlokalizowania na terenie co najmniej dwu miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
   • możliwość przebudowy i rozbudowy istniejącej na terenie zabudowy zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały;
  3. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia zabudowy w przypadku realizacji nowej zabudowy lub rozbudowy;
  4. obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu 6 MJ od istniejącej drogi gminnej - projektowanej pieszojezdni, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 02 KP;
  5. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem IV niniejszej uchwały;
  6. dla całego terenu, położonego w strefie "K", ochronę wartości krajobrazu kulturowego oraz dla części terenu, położonej w strefie "B" (wg rysunku zmiany planu), ochronę historycznego układu przestrzennego, zgodnie z ustaleniami ( 6 niniejszej uchwały.
 2. Na terenie, o powierzchni 0,12 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 3, symbolem 7 MJ ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   • zakaz dokonywania podziałów wtórnych,
   • nieprzekraczalną linię zabudowy - wg rysunku zmiany planu,
   • wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 9,0 m, do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,
   • dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 35o i nie większym niż 40o,
   • zakaz lokalizacji budynków, zespołów budynków zawierających więcej niż dwa mieszkania, zabudowy szeregowej oraz lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na terenie działki budowlanej,
   • obowiązek zlokalizowania na działce co najmniej dwu miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
  3. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia zabudowy;
  4. obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu 7 MJ od istniejącej drogi gminnej - projektowanej pieszojezdni, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 02 KP;
  5. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem IV niniejszej uchwały;
  6. dla całego terenu, położonego w strefie "K", ochronę wartości krajobrazu kulturowego oraz dla części terenu, położonej w strefie "B" (wg rysunku zmiany planu), ochronę historycznego układu przestrzennego, zgodnie z ustaleniami ( 6 niniejszej uchwały.
 3. Na terenie, o powierzchni 0,056 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 3, symbolem 01 KDp ustala się:
  1. przeznaczenie: istniejąca droga powiatowa lokalna;
  2. możliwość lokalizacji sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej.
 4. Na terenie, o powierzchni 0,052 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 3, symbolem 02 KP ustala się:
  1. przeznaczenie: istniejąca droga gminna o numerze ewidencji geodezyjnej 205 - projektowana pieszojezdnia publiczna;
  2. możliwość lokalizacji sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej.
 5. Na terenie, o powierzchni 0,035 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 3, symbolem 03 KS ustala się:
  1. przeznaczenie: teren obsługi komunikacji publicznej - pętla autobusowa:
   • zakaz lokalizacji obiektów nie związanych z podstawowym przeznaczeniem,
   • zakaz podziału wtórnego,
   • nawierzchnia szczelna, odprowadzenie wód opadowych po podczyszczeniu do kanalizacji deszczowej,
   • dopuszcza się czasowe zajęcie terenu pod urządzenie ogólnodostępnego parkingu dla samochodów osobowych,
   • dopuszcza się, w zależności od potrzeb i w uzgodnieniu z zarządcą, czasowe wykorzystanie placu na potrzeby mieszkańców;
  2. możliwość lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej w uzgodnieniu z zarządcą terenu.


Rozdział 3
Ustalenia z zakresu ochrony dóbr kultury


§ 6.

 1. Dla terenów znajdujących się w granicach strefy "B" (zał. graficzny nr 3) ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego miejscowości ustala się:
  1. utrzymanie zasadniczych elementów historycznego układu przestrzennego;
  2. rewaloryzacja i modernizacja obiektów o wartościach kulturowych;
  3. docelowe usunięcie lub przebudowa obiektów dysharmonijnych;
  4. nowe obiekty należy dostosować do historycznej kompozycji przestrzennej oraz historycznych form zabudowy;
  5. wymóg konsultowania i uzyskania każdorazowo zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy wszelkich działaniach inwestycyjnych.
 2. Dla terenów znajdujących się w granicach strefy "K" (zał. graficzny nr 2 i 3) ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturowego ustala się:
  1. zachowanie historycznych granic założeń krajobrazowych;
  2. rewaloryzacja zabytkowych elementów krajobrazu urządzonego;
  3. wymóg konsultowania i uzyskania każdorazowo uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie wszelkich prac renowacyjnych, porządkowych oraz wycinki drzew.

Rozdział 4
Ustalenia z zakresu obsługi inżynieryjnej i ochrony środowiska

§ 7. 

 1. Na obszarze zmiany planu, ustala się wyłącznie zorganizowany sposób gromadzenia i usuwania odpadów, odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych oraz zaopatrzenia w wodę, gaz i energię elektryczną.

 2. Obsługę obszarów zmian planu w zakresie infrastruktury technicznej należy zabezpieczyć z uwzględnieniem następujących zasad:
  1. zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, bazującej na ujęciu "Miedwie";
  2. budowa nowych studni publicznych musi być poprzedzona rozpoznaniem hydrogeologicznym;
  3. odprowadzenie ścieków sanitarnych, poprzez istniejącą i projektowaną kanalizację sanitarną, do istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Żelewie;
  4. odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej projektowanej w ciągach komunikacyjnych, wylot kolektora deszczowego należy wyposażyć w urządzenia podczyszczające;
  5. usuwanie i unieszkodliwianie odpadów w systemie miejskim, odpady winny być wstępnie segregowane i gromadzone w pojemnikach o wielkości odpowiedniej do rodzaju zastosowania oraz wywożone specjalistycznym transportem na istniejące wysypisko komunalne, położone poza obszarem opracowania;
  6. zaopatrzenie w ciepło:
   • poprzez indywidualne systemy ogrzewania, z zastosowaniem źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii - paliwa płynne, gazowe, energia elektryczna i inne,
   • zaleca się sukcesywne zastępowanie paliw stałych w istniejących obiektach paliwami ekologicznymi;
  7. zaopatrzenie w gaz:
   • z istniejącego gazociągu ś.c. biegnącego wzdłuż drogi powiatowej oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 01 KDp, zasilanie obiektów na obszarach opracowania gazem przewodowym średniego ciśnienia,
   • planowane obiekty zasilić siecią rozdzielczą średnioprężną,
   • przyłączanie odbiorców za pośrednictwem domowych węzłów redukcyjnych na ciśnienie użytkowe,
   • przewiduje się zużycie gazu do celów socjalno - bytowych i grzewczych;
  8. zaopatrzenie w energię elektryczną:
   • dla obszarów zmian oznaczonych na załącznikach graficznych nr 1 i 2 - zasilanie z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, typu miejskiego, zlokalizowanej na terenie Ti położonym w granicach opracowania; stację zasilić projektowaną linią kablową średniego napięcia z istniejącego odgałęzienia od linii napowietrznej L157 do istniejącej stacji transformatorowej nr 11164,
   • dla obszaru zmiany oznaczonej na załączniku graficznym nr 3, zasilanie planowanych obiektów z istniejącej sieci niskiego napięcia,
   • planowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia,
   • zaleca się stopniową likwidację istniejących napowietrznych linii SN i n.n. i zastępowanie ich, w ramach remontów i modernizacji, sieciami kablowymi;
  9. telekomunikacja:
   • obsługa telekomunikacyjna obiektów na obszarach opracowania przez istniejącą centralę telefoniczną w Starym Czarnowie,
   • sieć abonencką wykonać jako sieć kablową, przyłączoną do sieci istniejącej zlokalizowanej w liniach rozgraniczenia drogi powiatowej oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 01KDp.
 3. Niezależnie od systemu wodociągowego należy przewidzieć na obszarach zmian studnie awaryjne.
 4. infrastruktury technicznej prowadzić w liniach rozgraniczenia komunikacji i wyznaczonych pasach technicznych inżynieryjnych.
 5. Przyłączanie nowych obiektów do sieci istniejących, odbywać się będzie na warunkach ich dysponentów.
 6. Oznaczone na rysunkach zmian planu trasy przebiegu sieci uzbrojenia są ilustracją zasad obsługi, nie stanowią przesądzeń lokalizacyjnych i mogą podlegać korektom wynikającym z technicznych warunków realizacji inwestycji.

§ 8.

 1. Na terenie obszarów objętych zmianami planu obowiązują, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych, następujące wymogi z zakresu ochrony środowiska naturalnego.
  Ustala się zakaz:
  1. lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska poza granicami przynależnej im działki lub wywołujących w obrębie swojej działki nieodwracalne zmiany środowiska,
  2. odprowadzania ścieków do ziemi i wód za wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych na podstawie pozwolenia wodno-prawnego,
  3. stosowania przelewów i spustów awaryjnych w przepompowniach ścieków do wód powierzchniowych i ziemi,
  4. rolniczego wykorzystania ścieków,
  5. stosowania chemicznych środków ochrony roślin I i II klasy toksyczności oraz III i IV kumulujących się w glebie,
  6. wprowadzania środków chemicznych do wód powierzchniowych oraz bezpośredniego napełniania opryskiwaczy z rzek i jezior,
  7. mycia pojazdów mechanicznych i sprzętu w rzekach, kanałach, rowach oraz jeziorach i zbiornikach wodnych,
  8. składowania nawozów rolniczych, odpadów komunalnych i przemysłowych,
  9. grzebania zwierząt,
  10. magazynowania substancji ropopochodnych i innych substancji chemicznych,
  11. przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych,
  12. budowy i modernizacji dróg bez wykonania ocen oddziaływania na środowisko, w granicach zwartej zabudowy bez zorganizowania odpływu i oczyszczania wód opadowych,
  13. budowy nowych urządzeń melioracyjnych bez wykonania ocen oddziaływania na środowisko,
  14. wydobywania żwiru, piasku, torfu i innych surowców oraz wycinania roślin z wód powierzchniowych oraz w pasie nadbrzeżnym bez opracowania ocen oddziaływania na środowisko.
 2. W zakresie ochrony przed powodzią ustala się:
  1. zakaz posadawiania obiektów budowlanych w terenie o rzędnej poniżej 15,0 m n.p.m.;
  2. minimalny poziom posadzki parteru: ± 0,00 = 15,50 m n.p.m.;
  3. dopuszcza się podniesienie rzędnej terenu lub wznoszenie innych zabezpieczających budowli i urządzeń hydrotechnicznych na potrzeby realizacji zabudowy zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały.


Rozdział 5
Przepisy końcowe


§ 9.

 1. Zgodnie z art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 5 %.
 2. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze, klasy Ps IV pochodzenia mineralnego, o powierzchni 5,7081 ha za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego - Decyzja SR-R-6-711-127/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r.
 3. Na obszarach objętych niniejszymi zmianami planu, tracą moc: ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/57/86 Gminnej Rady Narodowej w Starym Czarnowie z dnia 8 września 1986 r. (Dz. U. Województwa Szczecińskiego Nr 10 z 1986 r., poz. 226); ustalenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo zatwierdzone Uchwałą Nr 91/XIX/92 z dnia 19 listopada 1992 r. (Dz. U. Województwa Szczecińskiego Nr 1 z 1993 r.) oraz ustalenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo zatwierdzone Uchwałą Nr 26/IV/94 z dnia 14 grudnia 1994 r. (Dz. U. Województwa Szczecińskiego Nr 1 z 1995 r.).
 4. Zobowiązuje się Wójta Gminy do zamieszczenia w tekście i na rysunku miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo, informacji, że podstawę decyzji administracyjnych w granicach opracowania zgodnie z załącznikami graficznymi, stanowi niniejsza uchwała.
 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 18:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 18:57