herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

DOKUMENT NIEAKTUALNY-UCHYLONY-UCHWAŁA NR VIII/55/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegó

UCHWAŁA NR VIII/55/03
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 28 kwietnia 2003r.

w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.

Na podstawie art. 18 ust. 3, art. 34 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej  z dnia 29 listopada 1990 roku (D. U. z 1998 r. Nr 64, poz.414, Nr 106, poz.668, Nr 117, poz.756, Nr 162,poz.1118 i 1126, z 1999 r. Nr 20, poz.170, Nr 79, poz.885 i Nr 90, poz.1001, z 2000 r. Nr 12, poz.136 i Nr 19, poz.238, z 2001 r. Nr 72, poz.748, Nr 88, poz.961, Nr 89, poz.973, Nr 111, poz.1194, Nr 122, poz.1349 i Nr 154, poz.1792, z 2003 r. Nr 7, poz.79) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

 

§ 1. Ustala się następujące rodzaje usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności:

  • usprawnienie do funkcjonowania w społeczeństwie;
  • pielęgnacja;
  • rehabilitacja fizyczna;
  • wspieranie psychologiczno - pedagogiczne i edukacyjno – terapeutyczne;
  • pomoc mieszkaniową.

§ 2. Ustala się koszt 1 godz. usług opiekuńczych świadczonych przez opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej w domu chorego na kwotę:

  • 6,00 zł osoby samotne i samotnie gospodarujące w rodzinie,
  • 7,00 zł osoby  gospodarujące w rodzinie,

§ 3. Ustala się koszt 1 godz. usług specjalistycznych świadczonych przez opiekunki Ośrodka Pomocy Społecznej w domu chorego na kwotę 7,00 zł.

§ 4. Zwalnia się z opłat za usługi opiekuńcze osoby:

  • dotknięte chorobą nowotworową,
  • powyżej 80 roku życia.

§ 5. Ustala się stawki odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych  realizowane w ramach zadań własnych Gminy według załącznika do powyższej uchwały.

§ 6. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w  Ośrodku Pomocy Społecznej regulują odrębne przepisy.

§ 7. Opłata za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne wnoszona jest do kasy Urzędu Gminy do dnia 15 każdego następnego miesiąca po wykonaniu usługi przez świadczeniobiorcę.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Czarnowie.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr 108/XXI/93 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 05 lutego 1993 roku w sprawie szczegółowych zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na usługi opiekuńcze świadczone przez siostry PCK oraz opiekunki w ramach pomocy sąsiedzkiej w zakresie zadań własnych gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik do Uchwały
Nr VIII/55/03 Rady Gminy
Stare Czarnowo z dn.28.04.2003r.

Stawki odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych

Wskaźnik % kryterium  dochodowego Określonego w art.4 ust.1 ustawy o pomocy społecznej
Od – do

Wysokość odpłatności  liczona od kosztu usługi w %

Osoba Samotna 

Osoba samotnie gospodarująca  w rodzinie 

Osoba gospodarująca 
 w rodzinie 

101 –150

5 10 15

151 –200 

10 15 20

201 –250

15 20 50

251 –300

30 50 70

301 –350

50 75 100

powyżej 350

100 100 100

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2013
Ostatnia aktualizacja: Arkadiusz Łysik 17-05-2013 09:50