herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA  NR X/67/03 Rady Gminy  Stare Czarnowo z  dnia 7 lipca 2003r. w sprawie  podjęcia działań  dotyczących  modernizacji i przebudowy obiektu.

UCHWAŁA  NR X/67/03

UCHWAŁA  NR X/67/03
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z  dnia 7 lipca 2003 r.

w sprawie  podjęcia działań  dotyczących  modernizacji i przebudowy obiektu.

Na  podstawie  art.18  ust.1  ustawy z dnia  8  marca  1990 r. o  samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr  214, poz.1806 /.  Rada Gminy uchwala,  co następuje: 

§ 1. Opracować projekt modernizacji i przebudowy obiektu: Remiza Straży Pożarnej z Ośrodkiem Kultury Wiejskiej w Starym Czarnowie przy ul. Św. Floriana na potrzeby administracji samorządowej / Urząd Gminy z remizą strażacką /.

§ 2. Podstawą do opracowania projektu modernizacji i przebudowy  obiektu jest wstępna analiza kosztów modernizacji i przebudowy  stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy do bieżącego informowania Rady Gminy o postępie prac przygotowawczych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie  dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Załącznik  do
Uchwały nr X/67/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
dnia 7.07.2003 r.

ANALIZA KOSZTÓW REMONTU I MODERNIZACJI
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY URZĘDU GMINY
Adres:  STARE CZARNOWO
Kubatura: 1556,00 m3
Inwestor: URZĄD GMINY STARE CZARNOWO

II. SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI
I. Strona tytułowa
II. Spis zawartości teczki
III.  Opis
1.0 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu
1.1 Przedmiot opracowania
1.2 Podstawa opracowania
1.3 Charakterystyka obiektu - opis stanu istniejącego
1.4 Dane ogólne budynku
1.5 Program użytkowy i zestawienie powierzchni - stan istniejący
2.0 Zestawienie kosztów remontu 
3.0 Zestawienie kosztów modernizacji
4.0 Uwagi końcowe

 

III. OPIS

1.0 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest analiza kosztów remontu i modernizacji budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Starym Czarnowie – części obiektu powstałego w wyniku dobudowy do zabytkowej części w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku.

1.2 Podstawa opracowania

 • Zlecenie UG w Starym Czarnowie
 • wizja lokalna
 • opracowanie projektowe modernizacji i rozbudowy budynku z 1978r.

1.3 Charakterystyka obiektu - opis stanu istniejącego

Istniejący budynek to obiekt dwukondygnacyjny podpiwniczony zbudowany z konstrukcji mieszanej. Budynek został zrealizowany w technologii budowania tradycyjnego.

 • Fundamenty wylewane betonowe i żelbetowe.
 • Ściany piwnicy- murowane
 • Ściany zewnętrzne z betonu komórkowego i cegły dziurawki
 • Ściany wewnętrzne z cegły pełnej i z cegły dziurawki
 • Stropy prefabrykowane DZ-3
 • Przekrycie obiektu wysokim dachem o konstrukcji drewnianej
 • Podciągi i nadproża z elementów prefabrykowanych L-19
 • Klatka schodowa betonowa zbrojona stalą
 • Ściany, sufity wykończone tynkiem cem-wap.
 • Stolarka okienna i drzwiowa typowa malowana farba olejną.
 • Ściany i sufity malowane farbą emulsyjną
 • W w.c. i korytarzach lamperia z farby zmywalnej (olejna), i płytki glazury

 Obiekt jest wyposażony w instalacje wod-kan, c.o. tradycyjne i elektryczną.

1. 4 Dane ogólne budynku - stan istniejący

Powierzchnia zabudowy

234,08 m2

Powierzchnia użytkowa (pater + piętro)

350,92 m2

Powierzchnia piwnic

153,63 m2

Powierzchnia netto

504,55 m2

Kubatura

556,00 m3

Wysokości kondygnacji odpowiednio: 

2,60m; 3,38m  i 3,20m

 2. Zestawienie kosztów modernizacji
 Zakres prac i robót, szacunkowy koszt: 

 1. Roboty ziemne wokół obiektu dla osuszenia ścian piwnic  około 120 m3, z wywozem części urobku i ponownym nawiezieniem  12.000,-
 2. Zbicie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, założenie elktroosmozy, osuszanie ścian (około 6 miesięcy) i odgrzybianie murów fundamentowych 65.500,-
 3. Podcinka obiektu i założenie izolacji poziomych na ławach fundamentowych z papy termozgrzewalnej – roboty odcinkowe po l. 0 mb,   25.200,-
 4. Otynkowanie ścian piwnic po osuszeniu  14.300,-
 5. Wykonanie izolacji poziomych podposadzkowych w piwnicach, wykonanie nowych posadzek betonowych na matach stalowych ze środkami wodouszelniającymi i impregnatami grzybobójczymi z oblicowaniami i nowymi posadzkami niepylącymi  25.000,-
 6. Rozbiórki pomieszczeń sanitarnych i wykonanie nowych ścianek dla doprowadzenia sanitariatów  do zgodności z obowiązującymi od 1995 r. przepisami prawnymi oraz warunkami higieniczno-sanitarnymi oraz ochrony prac  9.000,-
 7. Wymiana i modernizacja podłóg  52.500,-
 8. Wymiana i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbkami   i oblicowaniami wew. 56.000,-
 9. Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem połaci dachowych   i modernizacją strychu użytkowego  60.000,-
 10. Modernizacja instalacji co z nowym kominem  66.000,-
 11. Wymiana instalacji elektrycznych  52.000,-
 12. Wykonanie wentylacji mechanicznej  6.000
 13. Wymiana i modernizacji instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej  9.000,-
 14. Wykonanie ocieplenia zewnętrznego budynku wraz z nowymi elewacjami   wg technologii mokrej lekkiej  50.800,-
 15. Wykonanie napraw tynków wewnętrznych z uzupełnieniami,  malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi   18.800,-
 16. Remont wejścia, klatki schodowej żelbetowej z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych  z podjazdami dla wózków inwalidzkich i pomostami  23.200,-
 17. Wykonanie oświetlenia podjazdów i oświetlenia zewnętrznego obiektowego z podświetleniami   9.000,-
 18. Wykonanie drenażu opaskowego odwadniającego  9.300,-
 19. Wykonanie nowych kanalizacji deszczowych  12.500,-
 20. Roboty ślusarsko – kowalskie  18.900,-
 21. Rezerwa i koszty obsługi inwestorskiej oraz opracowań projektowych, nadzorów inwestorskich,   dozoru technicznego  89.000,-

--------------------------------------------------------------------------
              
Razem                  684.000.- zł        +VAT

4. Uwagi końcowe

Wykonanie osuszenia ścian piwnic i założenie nowych izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych jest absolutnie konieczna dla zapewnienia właściwych warunków zdrowotnych zatrudnionego personelu oraz dla zachowania trwałości konstrukcji obiektu.
podstawie obowiązującej ustawy prawa budowlanego na taki zakres robót remontowych i adaptacyjnych należy opracować projekt budowlany i uzyskać pozwolenie na budowę.
Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z projektem, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami oraz w zgodzie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych".
Używać materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie użyteczności publicznej.

ANALIZA  KOSZTÓW MODERNIZACJI  I PRZEBUDOWY
Obiekt:  REMIZA STRAŻY POŻARNEJ Z OŚRODKIEM KULTURY  WIEJSKIEJ
Adres: STARE CZARNOWO
Kubatura: 3377,00 m2
Inwestor: URZĄD GMINY STARE CZARNOWO

II. SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI
I. Strona tytułowa
II. Spis zawartości teczki
III.  Opis
1.0 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu
1.1 Przedmiot opracowania
1.2 Podstawa opracowania
1.3 Charak1erystyka obiektu - opis stanu istniejącego
1.4 Dane ogólne budynku
1.5 Program użytkowy i zestawienie powierzchni - stan istniejący
2.0  Zestawienie kosztów modernizacji
3.0 Uwagi końcowe

III. OPIS

1.0 Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest analiza kosztów przebudowy, rozbudowy i modernizacji budynku Remizy Straży Pożarnej z Ośrodkiem Kultury Wiejskiej Urzędu Gminy w Starym Czarnowie Obiekt powstał na podstawie adaptacji projektu typowego obiektu OSP w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku na potrzeby administracji gminnej jako budynek Urzędu Gminy w Starym Czarnowie.

1.2 Podstawa opracowania

 • Zlecenie UG w Starym Czarnowic
 • wizja lokalna
 • opracowanie projektowe budynku z 1988r

1.3 Charakterystyka obiektu - opis stanu istniejącego

Istniejący budynek to obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym zbudowany w konstrukcji murowanej z drewniana więźbą dachową. Budynek został zrealizowany w technologii budowania tradycyjnego.

 • Fundamenty wylewane betonowe i żelbetowe.
 • Ściany zewnętrzne parteru z cegły ceramicznej pełnej, piętra z bloczków gazobetonowych gr 42cm a na poddaszu gr 24cm - murowane na zaprawie cem-wap. . Ściany wewnętrzne z cegły pełnej i bloczków gazobetonowych.
 • Kominy murowane z cegły pełnej.
 • Stropy prefabrykowane DZ-3 i WPS.
 • Podciągi i nadproża z elementów stalowych i żelbetowych.
 • Klatka schodowa żelbetonowa na konstrukcji stalowej.
 • Więźba dachowa drewniana płatwiowa.
 • Dach pokryty dachówką ceramiczna.
 • Ściany, sufity wykończone tynkiem cem-wap.
 • Stolarka okienna i drzwiowa typowa drewniana malowana farba olejną.
 • Ściany i sufity malowane farbą emulsyjna.
 • W w.c. i korytarzach lamperia z farby zmywalnej (olejna).
 • Obiekt jest wyposażony V instalacje wod-kan, c.o. i elektryczną.

1. 4 Dane ogólne budynku - stan istniejący

Powierzchnia zabudowy

314,34 m2

Powierzchnia użytkowa

675,43 m2

Kubatura

3377,00 m3

Wysokości kondygnacji odpowiednio: 

4,50; 3,50 i 2,80m

2. Zestawienie kosztów modernizacji

Zakres prac i robót, szacunkowy koszt: 

 1. Przebudowa wejścia z biurem obsługi interesantów   16.000,-
 2. Wykonanie szybu windowego dla komunikacji osób niepełnosprawnych i inwalidów  30.000,-                                                 
 3. Przebudowa sanitariatów     9.000,-
 4. Wymiana i modernizacja podłóg   55.200,-
 5. Wymiana i modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbkami i oblicowaniami wewnętrznymi ,    65.000,-
 6. Wymiana pokrycia dachowego wraz z ociepleniem połaci dachowych i modernizacją strychu na archiwum    74.000,-
 7. Modernizacja  centralnego  ogrzewania   72.000,-
 8. Wymiana instalacji elektrycznych     53.000,-
 9. Wykonanie wentylacji  mechanicznej     7.000,-
 10. Wymiana i modernizacja instalacji zimnej i ciepłej wody oraz kanalizacji sanitarnej  11.000,-
 11. Wykonanie ocieplenia zewnętrznego części biurowej. budynku (bez garażowej nieogrzewanej) wg technologii lekkiej mokrej   54.000,-
 12. Wykonanie nowych ścianek działowych z malowaniem wewnętrznym farbami emulsyjnymi   14.000,-
 13. Wykonanie oświetlenia zewnętrznego, tablic infomacyjnych   9.000,-
 14. Roboty ślusarsko-kowalskie     22.900,-
 15. Rezerwa oraz koszty opracowań projektowych, nadzorów inwestorskich, dozoru technicznego    89.000,-
 16. Winda        34.000,-
 17. Parkingi     60.000,-
-----------------------------------------------------------------
                         
      Razem        603.100,- + VAT

3.Uwagi końcowe

Na wykonanie takiego zakresu robót modernizacyjnych należy opracować projekt budowlany wielobranżowy i uzyskać pozwolenie na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z projektem, sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami oraz w zgodzie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych".
Używać materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie mieszkaniowym.

 

ANALIZA KOSZTÓW REMONTU BUDYNKU URZĘDU GMINY
I. KOSZTY MODERNIZACJI I PRZEBUDOWY BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z OŚRODKIEM KULTURY WIEJSKIEJ NA BUDYNEK URZĘDU GMINY W STARYM CZARNOWIE

 1. Kosz remontu kapitalnego budynku UG    684.000.- zł       (tj. 1357,- zł/m2 powierzchni netto całego obiektu)
 2. Kosz modernizacji Remizy na budynek UG   603.100.- zł      (tj. 894,- zł/m2 powierzchni użytkowej netto całego obiektu   a bez parkingów i windy koszt 1m2 kształtuje się na poziomie   około 755,- zł.)
 3. Zakres prac remontowych budynku Urzędu Gminy jest   znacznie wyższy niż przebudowy Remizy strażackiej dla  potrzeb budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Starym Czarnowie.  Szczególnie w pierwszej kolejności należy dokonać osuszenia piwnic  w tym budynku, dla zapewnienia właściwych warunków pracy ludzi.  Obecny stan jest zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego. Koszty te oszacowano  na łączną kwotę 142.000,- zł. Należy zaznaczyć, że przebywanie ludzi w zagrzybionym budynku negatywnie  wpływa na zdrowie pracowników i może w konsekwencji narażać ich na znaczna utratę zdrowia.
 4. Z prac niezbędnych do wykonania przy budynku remizy jest wykonanie nowych parkingów co kształtować się może w granicach około 60.000.- zł.
 5. Wprowadzenie do budynku remizy windy dla osób niepełnosprawnych jest koniecznością wynikającą z postępu kulturowego społeczności i udostępnienia organów samorządowych tym ludziom. Koszt ten może zostać zwrócony w całości lub znacznej części przez dotacje celowe.
 6. Uwzględniając nowe uwarunkowania obsługi ludności wydaję się całkowicie uzasadnione wykonanie prac modernizacji budynku Remizy Strażackiej dla potrzeb Urzędu Gminy w Starym Czarnowie.
 7. Koszty określone w poz. 1 i 2 są kosztami wskaźnikowymi i mogą zostać określone dopiero w formie kosztorysów inwestorskich szczegółowych sporządzonych w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych na podstawie Projektów Budowlanych Architektoniczno - konstrukcyjnych i instalacyjnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:26