herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XI/70/2003 Rady Gminy  Stare Czarnowo z dnia 15 września 2003r. w sprawie  zmiany budżetu na rok 2003r.

UCHWAŁA NR XI/70/2003

UCHWAŁA NR XI/70/2003
Rady Gminy  Stare Czarnowo
z dnia 15 września 2003 r.

w sprawie  zmiany budżetu na rok 2003 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806) Rada Gminy  Stare Czarnowo uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę - 1 227 090 zł

Dział

700

Gospodarka mieszkaniowa

1 060 000 zł

Rozdział 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1 060 000 zł

§ 084

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników  majątkowych 

1 060 000 zł

 

Dział

758

Różne rozliczenia

167 090 zł

Rozdział 

75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

167 090 zł

§ 292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

167 090 zł

§ 2.  Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę - 559 200 zł

Dział

600

Transport i łączność

10 000 zł

Rozdział

60016

Drogi publiczne gminne

10 000 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

10 000 zł

 

Dział

700

Gospodarka mieszkaniowa

90 000 zł

Rozdział

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

90 000 zł

 

§ 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

90 000 zł

 

Dział

710

Działalność usługowa

7 000 zł

Rozdział

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

5 000 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

5 000 zł

Rozdział

71035

Cmentarze

2 000 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

2 000 zł

 

Dział

750

Administracja publiczna

175 700 zł

Rozdział

75023

Urzędy gmin

175 700 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

40 000 zł

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

5 000 zł

§ 4430

Różne opłaty i składki

4 000 zł

§ 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

66 700 zł

§ 6800

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

50 000 zł

 

Dział

757

Obsługa długu publicznego

3 000 zł

Rozdział

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

3 000 zł

§ 8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów

3 000 zł

 

Dział

758

Różne rozliczenia

17 000 zł

Rozdział 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

17 000 zł

§ 4810

Rezerwy

17 000 zł

 

Dział

801

Oświata i wychowanie

122 000 zł

Rozdział

80101

Szkoły podstawowe

72 000 zł

§ 4810

Rezerwy

10 000 zł

§ 6050

Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych

62 000 zł

Rozdział

80110

Gimnazja

10 000 zł

§ 4810

Rezerwy

10 000 zł

Rozdział

80113

Dowożenie uczniów do szkół

40 000 zł

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

12 000 zł

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 000 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

25 000 zł

 

Dział

851

Ochrona zdrowia

1 000 zł

Rozdział

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

1 000 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

1 000 zł

 

Dział

853

Opieka społeczna

38 500 zł

Rozdział

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

34 000 zł

§ 3110

Świadczenia społeczne

34 000 zł

Rozdział

85319

Ośrodki pomocy społecznej

3 500 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 500 zł

Rozdział

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 000 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

1 000 zł

 

Dział

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

55 000 zł

Rozdział

90095

Pozostała działalność

55 000 zł

§ 6050

Wydatki inwestycyjne  jednostek budżetowych

55 000 zł

 

Dział

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9 000 zł

Rozdział

92109

Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

9 000 zł

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7 000 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

2 000 zł

 

Dział

926

Kultura fizyczne i sport

31 000 zł

Rozdział

92695

Pozostała działalność

31 000 zł

§ 4300

Zakup usług pozostałych

29 000 zł

§ 4810

Rezerwy

2 000 zł

§ 3. Różnica między wprowadzonymi dochodami a zaplanowanymi wydatkami w wysokości   667 890 zł  powiększy nadwyżkę budżetu Gminy  przeznaczoną na rozwój inwestycyjny Gminy.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:34