herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XI/77/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 września 2003r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XI/77/03

UCHWAŁA NR XI/77/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 15 września 2003r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; z. 2002 r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214,  poz. 1806) oraz art.14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.Przystępuje się do sporządzenia planu miejscowego  zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Czarnowo obejmującego teren działki o numerze ewidencji geodezyjnej 3/3, położonej w obrębie Śmierdnica – Las.  Granice obszaru objętego planem miejscowym oznaczono na mapie stanowiącej  załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Przedmiotem ustaleń planu miejscowego jest przeznaczenie części terenu, o dotychczasowym użytkowaniu rolniczym pod lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej.

§ 3. Zakres projektu planu miejscowego zgodnie z art.15 ust.1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717) Rada Gminy Stare Czarnowo przystępuje do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na wniosek Wójta.

Wójt rozpatrzył wniosek Inwestora, firmy „GASTEL” sp. z o. o. działającej w imieniu i z upoważnienia „POLKOMTEL S. A.”, w sprawie sporządzenia planu i przyjął go jako materiał wyjściowy do podjęcia czynności związanych ze sporządzeniem planu i podjęcia stosownej uchwały przez Radę Gminy o przeznaczeniu terenu pod lokalizację stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędnymi, towarzyszącymi urządzeniami infrastruktury technicznej.

Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy Wójt dokonał analizy zasadności przystąpienia do opracowania planu oraz zgodność przewidywanych rozwiązań planistycznych z ustaleniami studium Gminy Stare Czarnowo oraz ustalił niezbędny zakres prac planistycznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:44