herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XI/78/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 15 września 2003r. w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, obręb Żelewo i Kołbacz.

UCHWAŁA NR XI/78/03

UCHWAŁA NR XI/78/03
Rady  Gminy  Stare  Czarnowo
z dnia 15 września 2003 r.

 

w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, obręb Żelewo i Kołbacz

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
1999 r. Nr 15, poz. 139, zm.; Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279; z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268; z 2001 r. Nr 14 poz. 124; Nr 100, poz. 1085; Nr 115, poz. 1229; Nr 154, poz. 1804; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 85, ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1.

 1. Zgodnie z Uchwałą Nr XLII/298/2002 Rady Gminy w Starym Czarnowie z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmienioną Uchwałą Nr XLV/316/2002 z dnia 4 października 2002 r. uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/57/86 Gminnej Rady Narodowej w Starym Czarnowie z dnia 8 września 1986 r. (Dz. U. Województwa Szczecińskiego Nr 10 z 1986 r., poz. 226), w obrębie geodezyjnym Żelewo i Kołbacz, dla obszarów oznaczonych na załącznikach graficznych nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały:
  1. załącznik graficzny nr 1, dla działek położonych w obrębie Żelewo, o numerach ewidencji geodezyjnej od 907/1 do 907/11 i część dz. nr 156 o łącznej powierzchni: 1,14 ha;
  2. załącznik graficzny nr 2, dla działek położonych w obrębie Żelewo:
   1. dla obszaru obejmującego działki o nr geodezyjnych: 232/1, 232/2, 234/2, 234/3, 234/5, 234/6, 234/7, 234/8, 236 i cz. dz. nr 230 i 250 o łącznej powierzchni: 1,04 ha, 
   2. dla obszaru obejmującego działki o nr geodezyjnych: 245, 246 i cz. dz. nr 250 o łącznej powierzchni:1,61 ha,
   3. dla obszaru obejmującego działki o nr geodezyjnych: 251/1, 251/2, 251/3, 251/4, 252 i cz. dz. nr 250 o łącznej powierzchni: 3,2970 ha;
  3. załącznik graficzny nr 3, dla działek położonych w obrębie Żelewo, o numerach ewidencji geodezyjnej: 241/2 i cz. dz. o nr 151 i 250 o łącznej powierzchni: 1,027 ha,
  4. załącznik graficzny nr 4, dla działek położonych w obrębie Żelewo:
   1. dla obszaru obejmującego działki o nr geodezyjnych: cz. dz. nr 77/10, 77/9, 107 i 115 o łącznej powierzchni: 0,732 ha,
   2. dla obszaru obejmującego działki o nr geodezyjnych: 76/4, 108/11, 108/12 i cz. dz. nr 115 o łącznej powierzchni: 2,477 ha;
  5. załącznik graficzny nr 5 dla działki położonej w obrębie Kołbacz, o numerze ewidencji geodezyjnej 11/5 i o powierzchni: 0,2943 ha.
 2. Granice obszarów zmiany zaznaczono na rysunkach zmiany planu w skali 1:1000 i 1: 500 stanowiących odpowiednio załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
 3. Celem zmiany planu jest przeznaczenie terenów objętych opracowaniem, na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji.
§ 2.
 1. Ustalenia zmiany planu zawarte w tekście uchwały obejmują: 
  1. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunkach zmiany planu symbolem: MJ; 
  2. teren o funkcji rekreacyjnej oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem: UT;
  3. tereny komunikacji, istniejącej drogi powiatowej, istniejących i projektowanych dróg gminnych, oznaczone na rysunkach zmiany planu symbolami: KDp i KDg;
  4. tereny komunikacji, projektowanych, ciągów pieszojezdnych, oznaczonych na rysunkach zmiany planu symbolami: KPJg i KPJw;
  5. tereny komunikacji, projektowanych ciągów pieszych, oznaczone na rysunkach zmiany planu symbolem: KPw;
  6. tereny przeznaczone pod lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej oznaczone na rysunkach zmiany planu symbolem: Ti.
 2. Na obszarze zmiany planu, ustala się przeznaczenie podstawowe oraz przeznaczenie dopuszczalne wraz z warunkami jego dopuszczenia.
 3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany planu:
  1. linie rozgraniczające tereny elementarne, o różnym przeznaczeniu bądź o różnych zasadach zagospodarowania;
  2. linie rozgraniczenia terenów o różnych funkcjach - wydzieleń wewnętrznych - w ramach terenów elementarnych;
  3. nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy;
  4. linie określające zasady podziałów parcelacyjnych.

Rozdział 2

Przepisy szczegółowe

 

§ 3

 1. Na terenie, o powierzchni 0,67 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 1,symbolem 1 MJ ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   1. zakaz wprowadzania nowych podziałów parcelacyjnych,
   2. maksymalną powierzchnię zabudowy - 15 % powierzchni działki,
   3. minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 70 % powierzchni działki,
   4. nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości zmiennej, określonej na rysunku zmiany planu, wyznaczoną w oparciu o istniejącą zabudowę,
   5. wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 9,0 m, do 2 kondygnacji, przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,
   6. dach wysoki o kącie nachylenia połaci głównych nie mniejszym niż 35o i nie większym niż 45o,
   7.  zakaz lokalizacji budynków, zespołów budynków zawierających więcej niż dwa mieszkania, zabudowy szeregowej oraz lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na terenie działki budowlanej,
   8. dopuszcza się lokalizację zabudowy bliźniaczej, przy czym mogą ją tworzyć wyłącznie budynki symetryczne w formie zewnętrznej, o jednakowej wysokości i formie dachu,
   9. obowiązek zlokalizowania na działce co najmniej dwu miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
   10. możliwość przebudowy i rozbudowy, istniejącej na terenie zabudowy, zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały;
  3. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia nowej zabudowy;
  4. teren wydzielenia wewnętrznego, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem Ti przeznaczony pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej;
  5. teren wydzielenia wewnętrznego, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem ZU, przeznaczony pod urządzenie skweru zieleni - w granicach wydzielenia ZU dopuszcza się modernizację istniejących i budowę nowych sieci infrastruktury technicznej oraz lokalizację obiektów małej architektury służących zaspokajaniu potrzeb współużytkowników terenu 1 MJ;
  6. teren wydzielenia wewnętrznego, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KPJw, jako dojazd wewnętrzny - pieszojezdnia z placem manewrowym, o szerokości w liniach regulacyjnych zmiennej - wg rysunku zmiany planu;
  7. służebność terenów wydzieleń wewnętrznych KPJw, Ti oraz ZU dla obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej posesji w ramach terenu elementarnego 1 MJ;
  8. obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu 1 MJ od drogi powiatowej, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 01 KDp, poprzez dojazd wewnętrzny oznaczony symbolem KPJw;
  9. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 4 niniejszej uchwały.
 2. Na terenie, o powierzchni 0,33 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 1, symbolem 2 UT ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: funkcja rekreacyjna towarzysząca sąsiedniej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej;
  2. zasady zagospodarowania terenu:
   1. zakaz wprowadzania nowych podziałów parcelacyjnych,
   2. zakaz wprowadzania zabudowy trwale związanej z gruntem,
   3. dopuszcza się lokalizację, nietrwale związanych z gruntem obiektów służących do rekreacyjnego wykorzystania i zagospodarowania terenu, małej architektury, ogrodowych altan i wiat, urządzeń rekreacyjnych i sportowych.
   4. dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury technicznej podziemnej, umożliwiającej użytkowanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Na terenie, o powierzchni 0,1004 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 1, symbolem 01 KDp ustala się:
  1. przeznaczenie: istniejąca droga powiatowa lokalna o szerokości w liniach rozgraniczających - 13 m;
  2. możliwość lokalizacji sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 4.  
 1. Na terenie, o powierzchni 0,8658 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 2, symbolem 3 MJ ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   1. minimalną wielkość działki budowlanej: 550 m2,
   2. maksymalną powierzchnię zabudowy - 15 % powierzchni działki,
   3. minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 70 % powierzchni działki,
   4. nieprzekraczalną linię zabudowy:
    • w odległości 8,0 m od projektowanej linii regulacyjnej gminnej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 02 KDg - wg rysunku zmiany planu,
    • w odległości 20,0 m od wschodniej granicy terenu - wg rysunku zmiany planu,
    • w obszarze poza nieprzekraczalną linią zabudowy, od strony wschodniej granicy terenu, dopuszcza się lokalizację, nietrwale związanych z gruntem obiektów rekreacyjnego zagospodarowania terenu, małej architektury, ogrodowych altan i wiat,
   5. wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 9,0 m, do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,
   6. dach wysoki o kącie nachylenia połaci głównych nie mniejszym niż 25o i nie większym niż 45o,
   7. zakaz lokalizacji budynków, zespołów budynków zawierających więcej niż dwa mieszkania, zabudowy szeregowej oraz lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na terenie działki budowlanej,
   8. dopuszcza się lokalizację zabudowy bliźniaczej, przy czym mogą ją tworzyć wyłącznie budynki symetryczne w formie zewnętrznej, o jednakowej wysokości i formie dachu,
   9. obowiązek zlokalizowania na działce co najmniej dwu miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
  3. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia zabudowy;
  4. teren wydzielenia wewnętrznego, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1 KPJw, jako projektowany dojazd wewnętrzny - pieszojezdnia, o szerokości w liniach regulacyjnych - 6,0 m, z placem manewrowym - wg rysunku zmiany planu;
  5. służebność terenu wydzielenia wewnętrznego 1 KPJw dla obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej przylegających posesji w ramach terenu 3 MJ;
  6. obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu 3 MJ od projektowanej gminnej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 02 KDg poprzez drogę wewnętrzną oznaczoną symbolem 1 KPJw, oraz ciąg pieszojezdny oznaczony symbolem 03 KPJg;
  7. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 4 niniejszej uchwały;
 2. Na terenie, o powierzchni 0,04 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 2, symbolem 3a Ti ustala się:
  1. przeznaczenie: teren lokalizacji istniejących i projektowanych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej;
  2. możliwość tymczasowego wykorzystania części terenu pod urządzenie miejsc postojowych dla samochodów osobowych do czasu zapotrzebowania na cele zgodne z podstawowym przeznaczeniem.
 3. Na terenie, o powierzchni 0,039 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 2, symbolem 03 KPJg ustala się:
  1. przeznaczenie: projektowany, gminny ciąg komunikacji pieszojezdnej o szerokości w liniach rozgraniczających - 5,0 m;
  2. możliwość lokalizacji sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej.
 4. Na terenie, o powierzchni 1,549 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 2,symbolem 4 MJ ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   1. minimalną wielkość działki budowlanej: 1200 m2,
   2. maksymalną powierzchnię zabudowy - 15 % powierzchni działki,
   3. minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 70 % powierzchni działki,
   4. nieprzekraczalną linię zabudowy:
    • w odległości 8,0 m od projektowanej linii regulacyjnej gminnej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 02 KDg - wg rysunku zmiany planu,
    • w odległości 30,0 m od wschodniej granicy terenu - wg rysunku zmiany planu,
    • w obszarze poza nieprzekraczalną linią zabudowy, od strony wschodniej granicy terenu, dopuszcza się lokalizację, nietrwale związanych z gruntem obiektów rekreacyjnego zagospodarowania terenu, małej architektury, ogrodowych altan i wiat,
   5. obowiązującą linię zabudowy:
    • w odległości 5,0 m od linii regulacyjnej projektowanej wewnętrznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 2 KPJw - wg rysunku zmiany planu,
   6. wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 9,0 m, do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,
   7. dach wysoki o kącie nachylenia połaci głównych nie mniejszym niż 35o i nie większym niż 45o,
   8. zakaz lokalizacji budynków, zespołów budynków zawierających więcej niż dwa mieszkania, zabudowy szeregowej oraz lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na terenie działki budowlanej,
   9. dopuszcza się lokalizację zabudowy bliźniaczej, przy czym mogą ją tworzyć wyłącznie budynki symetryczne w formie zewnętrznej, o jednakowej wysokości i formie dachu,
   10. obowiązek zlokalizowania na działce co najmniej dwu miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
  3. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia zabudowy;
  4. teren wydzielenia wewnętrznego, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 2 KPJw, jako projektowany dojazd wewnętrzny - pieszojezdnia, o szerokości w liniach regulacyjnych - 8,0 m, z placem manewrowym - wg rysunku zmiany planu;
  5. teren wydzielenia wewnętrznego, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 3 KPw, jako ciąg komunikacji pieszej, o szerokości w liniach regulacyjnych - 4,0 m - wg rysunku zmiany planu;
  6. służebność terenów wydzieleń wewnętrznych 2 KPJw i 3 KPw dla obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej posesji w ramach terenu elementarnego 4 MJ;
  7. obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu 4 MJ od gminnej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 02 KDg;
  8. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 4 niniejszej uchwały;
 5. Na terenie, o powierzchni 0,008 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 2, symbolem 4a Ti ustala się przeznaczenie: teren lokalizacji projektowanych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
 6. Na terenie, o powierzchni 3,157 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 2, symbolem 5 MJ ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   1. minimalną wielkość działki budowlanej: 1200 m2,
   2. maksymalną powierzchnię zabudowy - 15 % powierzchni działki,
   3. minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 75 % powierzchni działki,
   4. nieprzekraczalną linię zabudowy:
    • w odległości 5,0 m od linii regulacyjnych projektowanego ciągu komunikacji pieszej, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 7 KPw - wg rysunku zmiany planu,
    • w odległości 8,0 m od projektowanej linii regulacyjnej gminnej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 02 KDg - wg rysunku zmiany planu,
    • w odległości zmiennej - od 40,0 m do 90,0 m - od wschodniej granicy terenu - wg rysunku zmiany planu,
    • w obszarze poza nieprzekraczalną linią zabudowy, oznaczonym na rysunku zmiany planu, od strony wschodniej i północnej granicy terenu, dopuszcza się lokalizację, nietrwale związanych z gruntem obiektów rekreacyjnego zagospodarowania terenu, małej architektury, ogrodowych altan i wiat, przy maksymalnym zachowaniu istniejących elementów środowiska przyrodniczego, w szczególności ukształtowania terenu i występującej na nim fauny i flory,
   5. obowiązującą linię zabudowy:
    • w odległości zmiennej - 5,0 m od linii regulacyjnych projektowanych wewnętrznych dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami 4 KPJw i 6 KPJw oraz 13,0 m od linii regulacyjnej projektowanego ciągu komunikacji pieszej, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem 5 KPw - wg rysunku zmiany planu,
    • dopuszcza się odstępstwo od lokalizacji zabudowy w oparciu o wyznaczoną obowiązującą linię zabudowy w przypadkach uzasadnionych szczególnie niekorzystnymi warunkami posadowienia obiektu,
   6. wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 9,0 m, do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,
   7. dach wysoki o kącie nachylenia połaci głównych nie mniejszym niż 35o i nie większym niż 45o,
   8. zakaz lokalizacji budynków, zespołów budynków zawierających więcej niż dwa mieszkania, zabudowy szeregowej oraz lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na terenie działki budowlanej,
   9. dopuszcza się lokalizację zabudowy bliźniaczej, przy czym mogą ją tworzyć wyłącznie budynki symetryczne w formie zewnętrznej, o jednakowej wysokości i formie dachu,
   10. obowiązek zlokalizowania na działce co najmniej dwu miejsc postojowych dla samochodów osobowych;
  3. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia zabudowy;
  4. tereny wydzieleń wewnętrznych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 4 KPJw i 6 KPJw jako dojazdy wewnętrzne - pieszojezdnie, o szerokości w liniach regulacyjnych - 8,0 m, z placem manewrowym - wg rysunku zmiany planu;
  5. tereny wydzieleń wewnętrznych, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami 5 KPw i 7  KPw j ako ciągi komunikacji pieszej, o szerokości w liniach regulacyjnych - 4,0 m - wg rysunku zmiany planu;
  6. służebność terenów wydzieleń wewnętrznych 4 KPJw, 6 KPJw, 5 KPw i 7 KPw dla obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej posesji w ramach terenu elementarnego 5 MJ;
  7. obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu 5 MJ od gminnej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 02 KDg;
  8. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 4 niniejszej uchwały;
 7. Na terenie, składającym się z trzech części, o łącznej powierzchni 0,2879 ha, oznaczonych na załączniku graficznym Nr 2, symbolami 02 KDg ustala się:
  1. przeznaczenie: istniejąca i projektowana, w granicach pasów przeznaczonych na jej poszerzenie, gminna droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających - 10,0 m;
  2. możliwość lokalizacji sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 5.
 1. Na terenie, o powierzchni 0,9144 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 3, symbolem 6 MJ ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   1. minimalną wielkość działki budowlanej: 1200 m2,
   2. maksymalną powierzchnię zabudowy - 15 % powierzchni terenu,
   3. minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 70 % powierzchni terenu,
   4. nieprzekraczalną linię zabudowy - wg rysunku zmiany planu,
   5. obowiązującą linię zabudowy - w odległości 5,0 m od linii regulacyjnych projektowanej wewnętrznej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem KPJw i ciągu komunikacji pieszej, oznaczonego na rysunku zmiany planu symbolem KPw - wg rysunku zmiany planu,
   6. wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 9,0 m, do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,
   7. dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 35o i nie większym niż 45o,
   8. zakaz lokalizacji budynków, zespołów budynków zawierających więcej niż dwa mieszkania, zabudowy szeregowej oraz lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego,
   9. obowiązek zlokalizowania na działce co najmniej dwu miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
  3. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia zabudowy w przypadku realizacji nowej zabudowy lub rozbudowy;
  4. teren wydzielenia wewnętrznego, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KPJw, jako  projektowany dojazd wewnętrzny - pieszojezdnia, o szerokości w liniach regulacyjnych - 8,0m,  z placem manewrowym - wg rysunku zmiany planu;
  5. teren wydzielenia wewnętrznego, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem KPw, jako  ciąg komunikacji pieszej, o szerokości w liniach regulacyjnych - 4,0 m - wg rysunku zmiany  planu;
  6. służebność terenów wydzieleń wewnętrznych KPJw i KPw dla obsługi komunikacyjnej i  infrastrukturalnej posesji w ramach terenu elementarnego 6 MJ;
  7. obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu 6 MJ od dróg gminnych oznaczonych na  rysunku zmiany planu symbolami 02 KDg i 04 KDg;
  8. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 4 niniejszej uchwały;
 2. Na terenie, o powierzchni 0,0353 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 3, symbolem 02 KDg ustala się:
  1. przeznaczenie: istniejąca i projektowana, w granicach pasa przeznaczonego na jej poszerzenie, gminna droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających - 10,0 m;
  2. możliwość lokalizacji sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej.
 3. Na terenie, o powierzchni 0,077 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 3, symbolem 04 KDg ustala się:
  1. przeznaczenie: istniejąca gminna droga dojazdowa;
  2. możliwość lokalizacji sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej.
§ 6.
 1. Na terenie, o powierzchni 0,5713 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 4, symbolem 7 MJ ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   1. minimalną wielkość działki budowlanej: 1500 m2,
   2. maksymalną powierzchnię zabudowy - 15 % powierzchni działki,
   3. minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 70 % powierzchni działki,
   4. nieprzekraczalną linię zabudowy - wg rysunku zmiany planu,
   5. w obszarze poza nieprzekraczalną linią zabudowy, dopuszcza się lokalizację, nietrwale związanych z gruntem obiektów rekreacyjnego zagospodarowania terenu, małej architektury, ogrodowych altan i wiat,
   6. obowiązującą linię zabudowy - w odległości 8,0 m od projektowanej linii regulacyjnej gminnej drogi dojazdowej, oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 05 KDg - wg rysunku zmiany planu,
   7. wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 9,0 m, do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,
   8. dach wysoki, dwuspadowy o kącie nachylenia połaci nie mniejszym niż 38o i nie większym niż 45o - zgodnie z zasadą określoną na rysunku zmiany planu, kalenica sytuowana prostopadle do obowiązującej linii zabudowy,
   9. zakaz lokalizacji budynków, zespołów budynków zawierających więcej niż dwa mieszkania, zabudowy szeregowej oraz lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na terenie działki budowlanej,
   10. dopuszcza się lokalizację zabudowy bliźniaczej, przy czym mogą ją tworzyć wyłącznie budynki symetryczne w formie zewnętrznej, o jednakowej wysokości i formie dachu,
   11. w przypadku lokalizacji zabudowy bliźniaczej dopuszcza się odstępstwo od zasady kształtowania połaci dachowych jako wyłącznie dwuspadowych, przy zachowaniu kształtowania połaci głównych zgodnie z pkt. 2) lit. g),
   12. obowiązek zlokalizowania na działce co najmniej dwu miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
  3. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu  posadowienia zabudowy;
  4. obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu 7 MJ od projektowanej gminnej drogi  dojazdowej oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 05 KDg;
  5. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 4 niniejszej uchwały.
 2. Na terenie, o powierzchni 0,007 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 4, symbolem 7a Ti ustala się przeznaczenie: teren lokalizacji projektowanych urządzeń i sieci infrastruktury technicznej.
 3. Na terenie, o powierzchni 1,155 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 4, symbolem 8 MJ ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   1. podział na parcele wg rysunku zmiany planu,
   2. maksymalną powierzchnię zabudowy - 15 % powierzchni działki,
   3. minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 75 % powierzchni działki,
   4. obowiązującą linię zabudowy - odrębnie dla każdej wydzielanej działki wg zasady określonej na rysunku zmiany planu,
   5. nieprzekraczalną linię zabudowy - odrębnie dla każdej wydzielanej działki wg zasady określonej na rysunku zmiany planu,
   6. w obszarze poza nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się lokalizację, nietrwale związanych z gruntem obiektów rekreacyjnego zagospodarowania terenu, małej architektury, ogrodowych altan i wiat,
   7. wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 8,0 m, do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,
   8. dachy dwuspadowe, wysokie o kącie nachylenia połaci - 40o - zgodnie z zasadą określoną na rysunku zmiany planu, kalenica sytuowana prostopadle do obowiązującej linii zabudowy - układ szczytowy,
   9. doświetlenie kondygnacji poddasza wyłącznie poprzez okna połaciowe i lokalizowane w ścianach szczytowych,
   10. materiał pokrycia dachu - ceramiczny - jednakowy dla wszystkich realizowanych obiektów na działce,
   11. materiał wykończenia elewacji - jednakowy dla wszystkich realizowanych obiektów na działce,
   12. zakaz lokalizacji budynków, zespołów budynków zawierających więcej niż dwa mieszkania, zabudowy szeregowej oraz lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na terenie działki budowlanej,
   13. dopuszcza się lokalizację zabudowy bliźniaczej, przy czym mogą ją tworzyć wyłącznie budynki symetryczne w formie zewnętrznej, o jednakowej wysokości i formie dachu,
   14. w przypadku lokalizacji zabudowy bliźniaczej dopuszcza się, dla części łączącej zabudowę sąsiednich działek, odstępstwo od zasady sytuowania wszystkich kalenic budynku prostopadle do linii zabudowy przy jednoczesnym zachowaniu zasady kształtowania połaci głównych zgodnie z pkt. 2) lit. h),
   15. obowiązek zlokalizowania na działce co najmniej dwu miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
  3. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia zabudowy;
  4. teren wydzielenia wewnętrznego, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 1 KPJw jako projektowany dojazd wewnętrzny -  pieszojezdnia, o szerokości w liniach regulacyjnych - 6,0 m, z placem manewrowym - wg rysunku zmiany planu;
  5. służebność terenu wydzielenia wewnętrznego 1 KPJw dla obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej przylegających posesji w ramach terenu elementarnego 8 MJ;
  6. obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu 8 MJ od gminnej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem 05 KDg;
  7. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 4 niniejszej uchwały;
 4. Na terenie, o powierzchni 1,244 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 4, symbolem 9 MJ ustala się:
  1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
   1. podział na parcele wg rysunku zmiany planu,
   2. maksymalną powierzchnię zabudowy - 15 % powierzchni działki,
   3. minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 75 % powierzchni działki,
   4. obowiązującą linię zabudowy - odrębnie dla każdej wydzielanej działki wg zasady określonej na rysunku zmiany planu,
   5. nieprzekraczalną linię zabudowy - odrębnie dla każdej wydzielanej działki wg zasady określonej na rysunku zmiany planu,
   6. w obszarze poza nieprzekraczalną linią zabudowy dopuszcza się lokalizację, nietrwale związanych z gruntem obiektów rekreacyjnego zagospodarowania terenu, małej architektury, ogrodowych altan i wiat,
   7. wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 8,0 m, do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,
   8. dachy dwuspadowe, wysokie o kącie nachylenia połaci - 40o - zgodnie z zasadą określoną na rysunku zmiany planu, kalenica sytuowana prostopadle do obowiązującej linii zabudowy - układ szczytowy,
   9. doświetlenie kondygnacji poddasza wyłącznie poprzez okna połaciowe i lokalizowane w ścianach szczytowych,
   10. materiał pokrycia dachu - ceramiczny - jednakowy dla wszystkich realizowanych obiektów na działce,
   11. materiał wykończenia elewacji - jednakowy dla wszystkich realizowanych obiektów na działce,
   12. zakaz lokalizacji budynków, zespołów budynków zawierających więcej niż dwa mieszkania, zabudowy szeregowej oraz lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na terenie działki budowlanej,
   13. dopuszcza się lokalizację zabudowy bliźniaczej, przy czym mogą ją tworzyć wyłącznie budynki symetryczne w formie zewnętrznej, o jednakowej wysokości i formie dachu,
   14. w przypadku lokalizacji zabudowy bliźniaczej dopuszcza się, dla części łączącej zabudowę sąsiednich działek, odstępstwo od zasady sytuowania wszystkich kalenic budynku prostopadle do linii zabudowy przy jednoczesnym zachowaniu zasady kształtowania połaci głównych zgodnie z pkt. 2) lit. h),
   15. obowiązek zlokalizowania na działce co najmniej dwu miejsc postojowych dla samochodów osobowych,
  3. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia zabudowy;
  4. teren wydzielenia wewnętrznego, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 2 KPJw jako projektowany dojazd wewnętrzny - pieszojezdnia, o szerokości w liniach regulacyjnych - 6,0 m, z placem manewrowym - wg rysunku zmiany planu;
  5. służebność terenu wydzielenia wewnętrznego 2 KPJw dla obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej przylegających posesji w ramach terenu elementarnego 9 MJ;
  6. obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu 9 MJ od gminnej drogi dojazdowej oznaczonej  na rysunku zmiany planu symbolem 05 KDg;
  7. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 4 niniejszej uchwały;
 5. Na terenie, obejmującym dwie części, o łącznej powierzchni 0,2155 ha, oznaczone na załączniku graficznym Nr 4, symbolem 05 KDg ustala się:
  1. przeznaczenie: istniejąca i projektowana, w granicach pasa przeznaczonego na jej poszerzenie, gminna droga dojazdowa o szerokości w liniach rozgraniczających - 12,0 m;
  2. możliwość lokalizacji sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej.
 6. Na terenie, o powierzchni 0,016 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 4, symbolem 06 KPJg ustala się:
  1. przeznaczenie: istniejący i projektowany, w granicach pasa przeznaczonego na jego poszerzenie, gminny ciąg komunikacji pieszojezdnej o szerokości w liniach rozgraniczających - 5,0 m;
  2.  możliwość lokalizacji sieciowych urządzeń infrastruktury technicznej.

§ 7.

1. Na terenie, o powierzchni 0,2943 ha, oznaczonym na załączniku graficznym Nr 5, symbolem 10 MJ ustala się:

 1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
 2. zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
  1. dopuszcza się podział na działki budowlane, nie mniejsze jednak niż 1200 m2,

  2. maksymalną powierzchnię zabudowy - 15 % powierzchni terenu,

  3. minimalną powierzchnię biologicznie czynną - 70 % powierzchni terenu,

  4. nieprzekraczalną linię zabudowy - wg rysunku zmiany planu,

  5. wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu do kalenicy - do 9,0 m, do 2 kondygnacji przy czym druga kondygnacja może być lokalizowana wyłącznie na poddaszu,

  6. dach wysoki o kącie nachylenia nie mniejszym niż 35o i nie większym niż 40o,

  7. zakaz lokalizacji budynków, zespołów budynków zawierających więcej niż dwa mieszkania, zabudowy szeregowej oraz lokalizacji więcej niż jednego domu mieszkalnego na terenie działki budowlanej,

  8. obowiązek zlokalizowania na terenie co najmniej dwu miejsc postojowych dla samochodów osobowych,

 3. obowiązek wykonania badań geologicznych umożliwiających szczegółowe określenie sposobu posadowienia zabudowy;
 4. obsługę komunikacyjną i infrastrukturalną terenu 10 MJ od istniejącej drogi wojewódzkiej Nr 120  - poza obszarem opracowania - poprzez przylegające posesje na podstawie ustanowionej  służebności;
 5. obsługę inżynieryjną i zasady ochrony środowiska zgodnie z Rozdziałem 4 niniejszej uchwały;

Rozdział 3

Ustalenia z zakresu obsługi inżynieryjnej i ochrony środowiska

§ 8.

 1. Na obszarze zmiany planu, ustala się wyłącznie zorganizowany sposób gromadzenia i usuwania odpadów, odprowadzenia ścieków sanitarnych i wód opadowych oraz zaopatrzenia w wodę, gaz i energię elektryczną.
 2. Obsługę obszarów zmian planu w zakresie infrastruktury technicznej należy zabezpieczyć z uwzględnieniem następujących zasad:
  1. zaopatrzenie w wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej, bazującej na ujęciu "Miedwie";
  2. na terenie oznaczonym symbolem 10 MJ dopuszcza się przebudowę odcinka istniejącej sieci wodociągowej celem dostosowania jej do projektowanej zabudowy;
  3. budowa nowych studni publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi być poprzedzona rozpoznaniem hydrogeologicznym;
  4. dla terenów oznaczonych na załącznikach graficznych nr 1, 2, 3 i 4, symbolami 1 MJ, 3 MJ, 4 MJ, 5 MJ, 6 MJ, 7 MJ, 8 MJ, 9 MJ - odprowadzenie ścieków sanitarnych, poprzez istniejącą i projektowaną kanalizację sanitarną grawitacyjno - tłoczną, do istniejącej komunalnej oczyszczalni ścieków w Żelewie;
  5. dla terenu oznaczonego na załączniku nr 5, symbolem 10 MJ ścieki sanitarne odprowadzane będą docelowo, poprzez istniejącą i projektowaną kanalizację sanitarną, do istniejącej oczyszczalni ścieków - do czasu włączenia, istniejącej w sąsiedztwie terenu sieci kanalizacyjnej, do systemu kanalizacyjnego miejscowości Kołbacz, dopuszcza się lokalizację szczelnego, bezodpływowego odbiornika ścieków sanitarnych wyłącznie na potrzeby realizowanej na terenie, zabudowy mieszkaniowej.
  6. dla terenów oznaczonych na załączniku nr 2, symbolami 4 MJ i 5 MJ, wyznacza się orientacyjną lokalizację przepompowni ścieków sanitarnych - wg rysunku zmiany planu; 
  7. odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej projektowanej w ciągach komunikacyjnych, wylot kolektora deszczowego należy wyposażyć w urządzenia podczyszczające;
  8. odbiornikiem wód opadowych dla terenów oznaczonych symbolami 4 MJ, 5 MJ i 6 MJ będzie rów melioracyjny, dla pozostałych terenów rzeka Płonia, z terenu oznaczonego symbolem 10MJ wody opadowe odprowadzane będą do istniejącej (poza obszarem opracowania) kanalizacji deszczowej;
  9. usuwanie i unieszkodliwianie odpadów w systemie miejskim, odpady winny być wstępnie segregowane i gromadzone w pojemnikach o wielkości odpowiedniej do rodzaju zastosowania oraz wywożone specjalistycznym transportem na istniejące wysypisko komunalne, położone poza obszarem opracowania;
  10. zaopatrzenie w ciepło:
   1. rozproszony system ogrzewania, z zastosowaniem źródeł ciepła zasilanych ekologicznymi nośnikami energii - paliwa płynne, gazowe, energia elektryczna i inne,
   2. zaleca się sukcesywne zastępowanie paliw stałych w istniejących obiektach paliwami ekologicznymi;
  11. zaopatrzenie w gaz:
   1. zasilanie obiektów na obszarze opracowania gazem przewodowym średniego ciśnienia z istniejącego gazociągu ś.c. biegnącego w liniach rozgraniczenia drogi powiatowej DP 41 439 oznaczonej na rysunkach zmiany planu symbolem 01 KDp. 
   2. dla terenu elementarnego 10 MJ w obrębie Kołbacz zasilanie z projektowanego w rejonie zmiany planu gazociągu średniego ciśnienia,
   3. istniejące i planowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią średnioprężną,
   4. przyłączanie odbiorców za pośrednictwem domowych węzłów redukcyjnych na ciśnienie użytkowe,
   5. przewiduje się zużycie gazu do celów socjalno - bytowych i grzewczych;
  12. zaopatrzenie w energię elektryczną:
   1. dla terenu elementarnego 1 MJ utrzymanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w energię elektryczną. Dla terenu elementarnego 2 UT zasilanie z istniejącej sieci niskiego napięcia,
   2. dla terenów elementarnych 3 MJ, 4 MJ, 5 MJ, 6MJ zasilanie z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, typu miejskiego, lokalizowanej na terenie 4a Ti. Dla terenów elementarnych 7 MJ, 8 MJ, 9 MJ zasilanie z projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, typu miejskiego, lokalizowanej na terenie 7a Ti. Stacje zasilić projektowanymi liniami kablowymi średniego napięcia z istniejącej linii napowietrznej L157,
   3. dla terenu elementarnego 10 MJ w obrębie Kołbacz zasilanie planowanych obiektów, z istniejącej w rejonie zmiany planu, linii kablowej niskiego napięcia - nn,
   4. odcinek istniejącej linii napowietrznej L157, kolidujący z planowanym zagospodarowaniem terenu elementarnego 6 MJ - do przebudowy,
   5. planowane obiekty zasilić rozdzielczą siecią kablową niskiego napięcia,
   6. zaleca się stopniową likwidację istniejących napowietrznych linii SN i n.n. i zastępowanie ich, w ramach remontów i modernizacji, sieciami kablowymi;
  13. telekomunikacja:
   1. obsługa telekomunikacyjna obiektów na obszarze opracowania przez istniejącą centralę telefoniczną w Starym Czarnowie,
   2. dla obiektów istniejących utrzymanie dotychczasowego sposobu obsługi,
   3. na terenie elementarnym 10 MJ w obrębie Kołbacz istniejąca telekomunikacyjna linia kablowa - do przebudowy,
   4. dla obiektów planowanych w obrębie Żelewo sieć abonencką wykonać jako sieć kablową, przyłączoną do sieci istniejącej zlokalizowanej w liniach rozgraniczenia drogi powiatowej DP 41 439, oznaczonej na rysunkach zmiany planu symbolem 01 KDp.
 3. Niezależnie od systemu wodociągowego należy przewidzieć na obszarach zmian studnie awaryjne.
 4. Projektowane sieci infrastruktury technicznej prowadzić w liniach rozgraniczenia komunikacji publicznej i wewnętrznej oraz wyznaczonych terenach lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej.
 5. Przyłączanie nowych obiektów do sieci istniejących, na warunkach ich dysponentów.
 6. Oznaczone na rysunkach zmian planu trasy przebiegu sieci uzbrojenia są ilustracją zasad obsługi, nie stanowią przesądzeń lokalizacyjnych i mogą podlegać korektom wynikającym z technicznych warunków realizacji inwestycji.
§ 9.
 1. Ze względu na położenie części obszaru zmiany planu w sąsiedztwie j. Miedwie zasilającego ujęcie wody "Miedwie", dla terenów oznaczonych symbolami 1MJ, 2UT, 3MJ, 3a Ti, 4MJ, 4a Ti, 5MJ, 6MJ i części terenu 7MJ ustala się zakaz
  1.  lokalizacji obiektów powodujących przekroczenie dopuszczalnych norm zanieczyszczenia środowiska poza granicami przynależnej im działki lub wywołujących w obrębie swojej działki nieodwracalne zmiany środowiska,
  2. dprowadzania ścieków do ziemi i wód za wyjątkiem oczyszczonych wód opadowych na podstawie pozwolenia wodno-prawnego,
  3. stosowania przelewów i spustów awaryjnych w przepompowniach ścieków do wód powierzchniowych i ziemi,
  4. rolniczego wykorzystania ścieków,
  5. stosowania chemicznych środków ochrony roślin I i II klasy toksyczności oraz III i IV kumulujących się w glebie,
  6. wprowadzania środków chemicznych do wód powierzchniowych oraz bezpośredniego napełniania opryskiwaczy z rzek i jezior,
  7. mycia pojazdów mechanicznych i sprzętu w rzekach, kanałach, rowach oraz jeziorach i zbiornikach wodnych,
  8. składowania nawozów rolniczych, odpadów komunalnych i przemysłowych oraz grzebania zwierząt,
  9. magazynowania substancji ropopochodnych i innych substancji chemicznych,
  10. przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych,
  11. budowy i modernizacji dróg publicznych bez wykonania ocen oddziaływania na środowisko; w granicach zwartej zabudowy bez zorganizowania odpływu i oczyszczania wód opadowych,
  12. budowy nowych urządzeń melioracyjnych bez wykonania ocen oddziaływania na środowisko,
  13. wydobywania żwiru, piasku, torfu, kredy jeziornej i innych surowców oraz wycinania roślin z wód powierzchniowych oraz w 20m pasie nadbrzeżnym bez opracowania ocen oddziaływania na środowisko,
 2. Dla terenu elementarnego oznaczonego na załączniku graficznym nr 5, symbolem 10 MJ, położonego w otulinie Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa", obowiązują ponadto ustalenia przepisów szczególnych w zakresie ochrony przyrody i opiniowanie projektowanych inwestycji z właściwymi służbami administracji w zakrasie ochrony przyrody.
 3. Dla terenów elementarnych oznaczonych na załącznikach graficznych nr 2 i 4, symbolami 5 MJ, 8 MJ i 9 MJ, położonych w obszarze proponowanego Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego, a także ze względu na szczególne walory przyrodniczo - krajobrazowe, obowiązują ustalenia przepisów szczególnych w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego oraz obowiązek opiniowania projektowanych inwestycji z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
 4. W zakresie ochrony przed powodzią ustala się:
  1. zakaz posadawiania obiektów budowlanych w terenie o rzędnej poniżej 15,0 m n.p.m.;
  2. minimalny poziom posadzki parteru: ± 0,00 = 15,50 m n.p.m.;
  3. dopuszcza się podniesienie rzędnej terenu lub wznoszenie innych zabezpieczających budowli i urządzeń hydrotechnicznych na potrzeby realizacji zabudowy zgodnie z ustaleniami niniejszej uchwały.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 10.

 1. Zgodnie z art.36 ust.3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 5 %.
 2. Zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze o łącznej pow. 10,0047 ha, w tym:
  1. gruntów pochodzenia mineralnego:
   1. 0,2943 ha gruntów ornych kl. R III a,
   2. 0,3066 ha gruntów ornych kl. R III b,
   3. 2,1581 ha gruntów ornych kl. R IV a,
   4. 0,8720 ha gruntów ornych kl. R IV b,
   5. 2, 5305 ha użytków zielonych kl. Ł IV,
   6. 1, 0184 ha użytków zielonych kl. Ps IV,
   7. 1,1700 ha gruntów ornych kl. R V,
   8. 0, 7548 ha użytków zielonych kl. Ł V,
  2. gruntów pochodzenia organicznego: 0, 9000 ha użytków zielonych kl. Ps IV, z czego 7,2212 ha za zgodą Wojewody Zachodniopomorskiego- Decyzja z dnia 10 czerwca 2003 r. - SR-R-6-7711-34/2003.
 3. Na obszarach objętych niniejszymi zmianami planu, tracą moc: ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo zatwierdzonego Uchwałą Nr XIII/57/86 Gminnej Rady Narodowej w Starym Czarnowie z dnia 8 września 1986 r. (Dz. U. Województwa Szczecińskiego Nr 10 z 1986 r., poz. 226) oraz ustalenia zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Czarnowo, zatwierdzone Uchwałą Nr 26/IV/94 z dnia 14 grudnia 1994 r. (Dz. U. Województwa Szczecińskiego Nr 1 z 1995 r.).
 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 19:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 19:45