herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

UCHWAŁA NR XII/87/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 października 2003r. w sprawie zakazu polowań zbiorowych na szlakach turystycznych na terenie Gminy Stare Czarnowo.

UCHWAŁA NR XII / 87 / 03

UCHWAŁA NR XII/87/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 27 października 2003r.
 

w sprawie zakazu polowań zbiorowych na szlakach turystycznych na terenie Gminy Stare Czarnowo.

Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: 2002r. Nr 23,  poz. 220,  Nr 62,  poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806;  z 2003r.  Nr 80,  poz. 717 / Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1 .  Wprowadza się zakaz polowań zbiorowych, o których mowa  w  § 15 Rozporządzenia  Ministra  Ochrony  Środowiska,  Zasobów  Naturalnych  i Leśnictwa  z  dnia  4  kwietnia 1997 r. w  sprawie  szczegółowych  zasad  i warunków  wykonywania  polowania  oraz  obowiązku  znakowania   / Dz. U. Nr 35, poz. 215; z 1999r. Nr 3, poz. 19; z 2002r. Nr 13, poz. 127 /  na  szlakach turystycznych , ścieżkach  rowerowych,  ogólnodostępnych drogach leśnych oraz do 200 m od  nich  na terenie Gminy  Stare  Czarnowo. 

§ 2. Zakaz obowiązuje w dni uznane ustawowo za wolne od pracy i nauki  przez okres całego roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz ogłoszenia w drodze obwieszczenia na terenie gminy,  w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

U Z A S A D N I E N I E

Rada Gminy zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia   8 marca 1990 r., wydała przepis porządkowy niezbędny dla ochrony życia i zdrowia obywateli, oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Przez obszar Puszczy Bukowej przebiega wyjątkowo gęsta sieć szlaków turystycznych. Z uwagi na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Szczecina jest to zarazem kompleks leśny wyjątkowo intensywnie odwiedzany przez ludzi szukających tu wypoczynku lub wrażeń turystycznych. Przez cały rok odbywają się tu różnego typu turystyczne imprezy masowe. W przeszłości zdarzały się przypadki wkraczania turystów na obszar trwającego polowania. W sytuacji, gdy liczne są sygnały o postrzeleniach, czasem ze skutkiem śmiertelnym, osób znajdujących się w obrębie trwających polowań indywidualnych i zbiorowych, takie działanie (wprowadzenie wyżej określonego zakazu), wydaje się jedynym, możliwym do zastosowania rozwiązaniem zapobiegającym ewentualnemu nieszczęściu

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 20:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 20:21