Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy w Starym Czarnowie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

UCHWAŁA NR XIV/93/03 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie: ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, okreś

UCHWAŁA NR XIV/93/03

UCHWAŁA NR XIV/93/03
Rady Gminy Stare Czarnowo
z dnia 10 grudnia 2003r.

w sprawie: ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia  inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 5, art. 6 ust. 12 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, Nr 200 poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 96 poz. 874 i Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Stare Czarnowo uchwala, co następuje :

§1 Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości na rok 2004 w wysokościach:

Lp.

Treść

Stawka 

1.

Od gruntów:

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na  sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
0,62 zł od 1m2  powierzchni
 •  od pól golfowych
0,38 zł od 1m2  powierzchni
 • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 
3,41 zł od 1m2  powierzchni
 • pozostałych
0,12 zł od 1m2  powierzchni
2. Od budynków lub ich części:
 • mieszkalnych
0,48 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
17,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu  kwalifikowanym materiałem siewnym
8,11 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
 • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania  świadczeń zdrowotnych
3,46 zł

od 1m2 powierzchni użytkowej

 • pozostałych budynków
 1. garaży
 2. budynków letniskowych
 3. pozostałych

 

4,50 zł
5,82 zł
3,80 zł 

od 1m2 powierzchni użytkowej

3.

 

Od budowli:
 1. pola golfowe
1,60 %

wartości określonej  na podstawie art.4 ust.1 pkt. 3 i ust.3-7

 1. związanych bezpośrednio z gospodarką mieszkaniową tj.:
 • rurociągi przesyłowe i rozdzielcze sieci cieplnych
 • budowle do odprowadzania i oczyszczania ścieków
 • do wytwarzania ciepła na potrzeby gospodarki mieszkaniowej

 

1,60 %
 1. pozostałe budowle

 2%

§ 2 Zwalnia się z podatku od nieruchomości :

 1. budynki mieszkalne lub ich części oraz grunty pod tymi budynkami, budynki pozostałe (z wyjątkiem garaży i domków letniskowych), będące w wieczystym użytkowaniu lub w samoistnym posiadaniu osób, których wyłącznym źródłem dochodu jest świadczenie emerytalne, przedemerytalne lub rentowe, jeżeli zamieszkują one samotnie lub z osobami mającymi wyłączne prawo do takich świadczeń.
  Zwolnienie nie przysługuje, jeżeli w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza.
 2. budynki zajęte przez domy dziecka z wyjątkiem tych w których prowadzona jest działalność gospodarcza

§ 3

 1. Warunkiem przyznania zwolnień, o których mowa w § 2 ust. 1 jest złożenie przez podatnika oświadczenia o przysługującym mu prawie do uzyskania ulgi podatkowej.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 podatnik powinien złożyć najpóźniej do 31 stycznia roku podatkowego, w którym uzyskuje prawo do ulgi.
 3. Jeżeli uprawnienie do ulgi powstanie w ciągu roku podatkowego podatnik składa oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od wystąpienia okoliczności powodującej powstanie powyższego uprawnienia.
 4. Podatnik ma obowiązek zgłosić w ciągu 14 dni fakt wygaśnięcia uprawnienia do ulgi podatkowej.
 5. Zgłoszenie o utracie prawa do ulgi następuje w formie oświadczenia.
 6. Podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani do przedkładania wszelkich informacji żądanych przez organ podatkowy zgodnie z zakresem uregulowanym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 4 Zarządza się pobór podatku od nieruchomości w drodze inkasa. Inkasentami podatku od nieruchomości są sołtysi poszczególnych wsi. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 5% pobranych wpłat.

§ 5 Wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości mogą być dokonywane przez zobowiązanego bezpośrednio w kasie urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy

§ 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Czarnowo.

§ 7 Traci moc Uchwała Nr III/15/2002 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 12 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości oraz poboru podatku od nieruchomości w drodze inkasa , określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso na rok 2003

§ 8 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Kazimierz Mendak

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Administrator Serwisu 14-11-2004 20:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-11-2004
Ostatnia aktualizacja: - 14-11-2004 20:52