herb BIP - Urząd Gminy w Starym Czarnowie

www.stareczarnowo.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVIII/296/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Stare Czarnowo do zawarcia porozumienia z Gminą Miasto Szczecin dotyczącego realizacji projektu Budowa drogi rowerowej łączącej gminę Stare Czarnowo z miastem Szczecin 2018-06-05 11:44
Uchwała Nr XXXVIII/295/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Stare Czarnowo 2018-06-05 11:43
Uchwała Nr XXXVIII/294/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-06-05 11:43
Uchwała Nr XXXVIII/293/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2025 2018-06-05 11:42
Uchwała Nr XXXVIII/292/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy na rok 2018 2018-06-05 11:41
Uchwała Nr XXXVIII/291/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-06-05 11:41
Uchwała Nr XXXVII/290/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy Stare Czarnowo, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania 2018-04-26 09:48
Uchwała Nr XXXVII/289/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2025 2018-05-08 10:46
Uchwała Nr XXXVII/288/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-04-26 09:48
Uchwała Nr XXXVII/287/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego 2018-04-26 09:47
Uchwała Nr XXXVII/286/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2018-04-26 09:45
Uchwała Nr XXXVI/285/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Czarnowo 2018-04-04 09:45
Uchwała Nr XXXVI/284/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2025 2018-04-04 09:44
Uchwała Nr XXXVI/283/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-04-04 09:44
Uchwała Nr XXXVI/282/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Stare Czarnowo oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2018-04-04 09:43
Uchwała Nr XXXVI/281/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-04-04 09:42
Uchwała Nr XXXVI/280/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości oznaczonej numerem działki 152/4, położonej w obrębie Kartno Gmina Stare Czarnowo 2018-04-04 09:42
Uchwała Nr XXXVI/279/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla którego Gmina Stare Czarnowo jest organem prowadzącym 2018-04-04 09:41
Uchwała Nr XXXVI/278/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stare Czarnowo na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby Radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-04 09:40
Uchwała Nr XXXV/277/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Czarnowo w 2018 roku 2018-02-23 10:29
Uchwała Nr XXXV/276/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo, na okres trzech lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość 2018-02-23 10:28
Uchwała Nr XXXV/275/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/271/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-02-23 10:27
Uchwała Nr XXXV/274/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-02-23 10:27
Uchwała Nr XXXV/273/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-02-23 10:26
Uchwała Nr XXXV/272/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie 2018-02-23 10:26
Uchwała Nr XXXIV/271/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-02-02 11:51
Uchwała Nr XXXIV/270/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2020 2018-02-02 11:51
Uchwała Nr XXXIV/269/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/120/2016 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Stare Czarnowo na lata 2016-2018 2018-02-02 11:51
Uchwała Nr XXXIV/268/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 128/2, położonej w obrębie Kartno stanowiącej mienie Gminy Stare Czarnowo 2018-02-02 11:52
Uchwała Nr XXXIV/267/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w prawie własności budynku gospodarczego i udziałów w prawie użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości, oznaczonej numerem działki 42/8, położonej w obrębie Nieznań, stanowiącej własność Gminy Stare Czarnowo 2018-02-02 11:52
Uchwała Nr XXXIV/266/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Stare Czarnowo na 2018 rok 2018-02-02 11:52
Uchwała Nr XXXIV/265/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Czarnowo na lata 2018-2025 2018-02-02 15:23
Uchwała Nr XXXIV/264/2018 Rady Gminy Stare Czarnowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stare Czarnowo na rok 2018 2018-02-02 11:52